Prameny

Prameny ke studiu oborové didaktiky společenských věd

Rozdělení pramenů:

a) výběr základní četby ;

b) oborová didaktika a transdisciplinární didaktika;

c) četba k získání porozumění širšímu společenskověnímu kontextu;

d) výber z publikací ke konkrétním tematickým oblastem

 

a) Výběr základní četby

DVOŘÁKOVÁ, Michaela. Příspěvek k oborovým didaktikám z perspektivy didaktiky výchovy k občanství. In KUTHAN, R., PELCOVÁ, N., ZICHA, Z. (ed) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018. ISBN 978-80-7290-981-0.

JIRÁSKOVÁ, Věra. K oborové didaktice Základů společenských věd. In KUTHAN, R., PELCOVÁ, N., ZICHA, Z. (ed) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018. ISBN 978-80-7290-981-0. 

HLAVÁČKOVÁ FLEISCHEROVÁ, Andrea. Vzdělávání zaměřené na kompetence. In KUTHAN, R., PELCOVÁ, N., ZICHA, Z. (ed) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018. ISBN 978-80-7290-981-0.

ZICHA, Zbyněk. Na cestě tázání po možnosti středoškolské didaktiky filosofie. In KUTHAN, R., PELCOVÁ, N., ZICHA, Z. (ed) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018. ISBN 978-80-7290-981-0. S214 – 228.

ZICHA, Zbyněk. Vybrané otázky filosofie výchovy. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 87 s. ISBN 978-80-7290-658-1.

TICHÁ, Milena. Ekonomie a didaktika. In KUTHAN, R., PELCOVÁ, N., ZICHA, Z. (ed) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018. ISBN 978-80-7290-981-0. S214 – 228.

ŠEBESTOVÁ, Petra. Proč a jak učit filosofii na středních školách? Antologie textů z německé didaktiky filosofie. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. ISBN 978-80-7308-733-3.

SLAVÍK, Jan et al. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. 455 stran. Syntézy výzkumu vzdělávání; svazek 3. ISBN 978-80-210-8568-8.

STAŇEK, Antonín. Didaktika společenských věd. In STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, et al. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Syntézy výzkumu vzdělávání. ISBN 978-80-210-7769-0.

HAVLÍNOVÁ, Ivana. Didaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 78 s. ISBN 978-80-7290-670-3.

TOMEČEK, Slavoj. Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 113 s. ISBN 978-80-7368-880-6.

KOŤA, Jaroslav et al. Základy společenských věd: pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. I. díl, Péče o duši (O osobní identitu). 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 190 s. ISBN 80-86861-30-9.

JIRÁSKOVÁ, V. Základy společenských věd : pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žákyDíl 2, Péče o obec (o polis). Praha : Eurolex Bohemia, 2004, 2004. ISBN: 80-86861-29-5.

PELCOVÁ, Naděžda et al. Základy společenských věd: pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. Díl 3, Péče o jazyk a komunikaci: (péče o logos jako smysluplnou řeč). 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 289 s. ISBN 80-86861-28-7.

 

b) oborová didaktika a transdisciplinární didaktika; 

KUTHAN, R., PELCOVÁ, N., ZICHA, Z. (ed) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018. ISBN 978-80-7290-981-0. S214 – 228.

SLAVÍK, Jan et al. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. 455 stran. Syntézy výzkumu vzdělávání; svazek 3. ISBN 978-80-210-8568-8.

JANÍK, Tomáš. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu?. Brno: Paido, 2007. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-139-3.

Trilogie Základů společenských věd (Vydávané v péči KOVF)

  • KOŤA, Jaroslav et al. Základy společenských věd: pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. I. díl, Péče o duši (O osobní identitu). 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 190 s. ISBN 80-86861-30-9.
  • JIRÁSKOVÁ, V. Základy společenských věd : pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žákyDíl 2, Péče o obec (o polis). Praha : Eurolex Bohemia, 2004, 2004. ISBN: 80-86861-29-5.
  • PELCOVÁ, Naděžda et al. Základy společenských věd: pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. Díl 3, Péče o jazyk a komunikaci: (péče o logos jako smysluplnou řeč). 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 289 s. ISBN 80-86861-28-7.

SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 190 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-262-9.

HAVLÍNOVÁ, Ivana. Didaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 78 s. ISBN 978-80-7290-670-3.

TOMEČEK, Slavoj. Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 113 s. ISBN 978-80-7368-880-6.

MARTENS, Ekkehard. Einführung in die Didaktik der Philosophie. 1. Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983. VII, 141 s. Die Philosophie. ISBN 3-534-08543-4.

SLAVÍK, Jan, Jana STARÁ, Klára ULIČNÁ a Petr NAJVAR. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-210-8758-3.

MAŇÁK, Josef, Vlastimil ŠVEC a Tomáš JANÍK. O vzdělávání, o učitelství a tak trochu i o pedagogice: rozhovory na průsečíku tří generací. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Reflexe. ISBN 978-80-210-8495-7.

MAŇÁK, Josef a Petr KNECHT. Hodnocení učebnic. Brno: Paido, 2007. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-148-5.

STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, et al. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Syntézy výzkumu vzdělávání. ISBN 978-80-210-7769-0.

JANÍK, Tomáš. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Syntézy výzkumu vzdělávání. ISBN 978-80-210-6349-5.

JANÍK, Tomáš. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. Brno: Paido, 2009. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-186-7. Dostupné také z: http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:fd627d80-332e-11e4-8f64-005056827e52.

JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT a Petr NAJVAR. Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula. Brno: Paido, 2010. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-209-3. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/201105/contents/nkc20112176965_1.pdf

 

c) četba k získání porozumění širšímu společenskověnímu kontextu; 

HOGENOVÁ, Anna, Naděžda PELCOVÁ a David RYBÁK. Contingency in the Education, Art and Sport: international multidisciplinary conference : Charles University, Faculty of Education, Prague, Czech Republic, May 12, 2016. Prague: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978-80-7290-922-3.

PELCOVÁ, Naděžda a Anna HOGENOVÁ. Nahodilost ve výchově, umění a sportu: mezinárodní interdisciplinární konference. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978-80-7290-924-7.

PELCOVÁ, Naděžda a Anna HOGENOVÁ. Česká filosofie a filosofie výchovy: monografie pedagogů a doktorandů filosofie. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. ISBN 978-80-7290-876-9.

PELCOVÁ, Naděžda a Anna HOGENOVÁ. Spravedlnost ve výchově, umění a sportu. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7290-877-6.

PELCOVÁ, Naděžda a Ilona SEMRÁDOVÁ. Fenomén výchovy a učitelská etika povolání. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2636-9.

PELCOVÁ, Naděžda a Anna HOGENOVÁ. Moc ve výchově, umění a sportu: mezinárodní interdisciplinární konferencee. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-824-0.

PELCOVÁ, Naděžda a Anna HOGENOVÁ. Čas ve výchově, umění a sportu: (filosofická reflexe). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-777-9.

PELCOVÁ, Naděžda a Anna HOGENOVÁ. Česká vzdělanost v Evropě III. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7290-711-3.

PELCOVÁ, Naděžda a Anna HOGENOVÁ. Smysl, cíl a účel ve výchově, umění a sportu: (filosofická reflexe lidského jednání). Praha: Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-605-5.

PELCOVÁ, Naděžda a Anna HOGENOVÁ. Česká vzdělanost v Evropě II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-627-7.

PELCOVÁ, Naděžda a Anna HOGENOVÁ. Dialog ve výchově, umění a sportu: (filosofická reflexe). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-557-7.

PELCOVÁ, Naděžda a Anna HOGENOVÁ. Česká vzdělanost v Evropě I. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7290-515-7.

FIZZOTTI, Eugenio. Být svobodný: jak svobodně jednat a myslet v konzumní společnosti. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998. 87 s. Duchovní život. ISBN 80-7192-228-5.

FRANKL, Viktor Emil. Co v mých knihách není: autobiografie. Překlad Josef Švancar a Lea Švancarová. Brno: Cesta, 1997. 117 s. ISBN 80-85319-66-7.

HOGENOVÁ, Anna. Fenomén domova. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 301 s. ISBN 978-80-7290-705-2.

KOUKOLÍK, František a DRTILOVÁ, Jana. Vzpoura deprivantů: nestvůry, nástroje, obrana. Nové, přeprac. vyd. Praha: Galén, ©2006. 327 s. Makropulos. ISBN 80-7262-410-5.

KRATOCHVÍL, Zdeněk. Výchova, zřejmost, vědomí. V Praze: Herrmann & synové, 1995. 199 s. ISBN 80-238-0473-1.

JIRSA, Jakub. Idea univerzity. Praha: Academia, 2015. XXI. století. ISBN 978-80-200-2375-9.

KRÁMSKÝ, David. O povaze humanitních věd: k etickým a metodologickým východiskům humanitněvědního poznávání. Liberec: Bor, 2008. Res humanae. ISBN 978-80-86807-75-1.

LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 125 s. XXI. století; sv. 4. ISBN 978-80-200-1677-5.

PALOUŠ, Radim. Čas výchovy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 237 s. ISBN 80-04-25415-2.

PEŠKOVÁ, Jaroslava et al. Vybrané spisy Jaroslavy Peškové. Praha: Pro Univerzitu Karlovu v Praze, Pedagogickou fakultu vyrobilo vydavatelství a nakl. Kreace, 2010. 184 s. ISBN 978-80-902125-6-5.

ROGERS, Carl Ransom. Způsob bytí: klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Překlad Jiří Krejčí. Vyd. 2., rev., V této řadě 1. Praha: Portál, 2014. 340 s. Klasici. ISBN 978-80-262-0597-5.

SVOBODOVÁ, Zuzana et al. Důstojně a radostně: příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání. Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. 158 s. ISBN 978-80-86057-75-0.

SVOBODOVÁ, Zuzana et al. K etické výchově. Praha: Karez, 2011. 97 s. ISBN 978-80-905117-0-5.

ZICHA, Zbyněk. Vybrané otázky filosofie výchovy. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 87 s. ISBN 978-80-7290-658-1.

 

d) výber z pramenů ke konkrétním tematickým oblastem

 

didaktika filosofie a etiky

KUTHAN, R., PELCOVÁ, N., ZICHA, Z. (ed) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018. ISBN 978-80-7290-981-0.

ŠEBEŠOVÁ, Petra. Proč a jak učit filosofii na středních školách?: Antologie textů z německé didaktiky filosofie [online]. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017 [cit. 2018-04-25]. ISBN 978-80-7308-733-3.

SVOBODOVÁ, Zuzana et al. Důstojně a radostně: příspěvek k lidskoprávnímu, občanskému a etickému vzdělávání. Středokluky: Zdeněk Susa, 2012. 158 s. ISBN 978-80-86057-75-0.

SVOBODOVÁ, Zuzana et al. K etické výchově. Praha: Karez, 2011. 97 s. ISBN 978-80-905117-0-5.

PELCOVÁ, Naděžda a Anna HOGENOVÁ. Spravedlnost ve výchově, umění a sportu. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7290-877-6.

PELCOVÁ, Naděžda a Ilona SEMRÁDOVÁ. Fenomén výchovy a učitelská etika povolání. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2636-9.

NOVOTNÝ, Zdeněk. Jak (se) učit filosofii: [alternativní učebnice pro gymnázia]. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. ISBN 80-7182-179-9.

 

didaktika ekonomie a finanční gramotnost

HESOVÁ, ALENA A ZELENDOVÁ, EVA. FINANČNÍ GRAMOTNOST VE VÝUCE: METODICKÁ PŘÍRUČKA. VYD. 1. PRAHA: NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (NÚV), DIVIZE VÚP, 2011. 59 S. ISBN 978-80-86856-74-2. DOSTUPNÉ: HTTP://WWW.VUPPRAHA.CZ/WP-CONTENT/UPLOADS/2011/11/FINANCNI_GRAMOTNOST_VE_VYUCE_DEFINITIVNI.PDF

JAKEŠ, PETR A KOL. FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. PRACOVNÍ SEŠIT. III., FINANČNÍ PRODUKTY. 1. VYD. PRAHA: FORTUNA, 2011. 39 S. ISBN 978-80-7373-092-5.

KLÍNSKÝ, Petr, MÜNCH, Otto a CHROMÁ, Danuše. Ekonomika: ekonomická a finanční gramotnost pro střední školy. Šesté, upravené vydání. Praha: Eduko, 2015. 179 stran. ISBN 978-80-88057-12-3.

KLÍNSKÝ, Petr a CHROMÁ, Danuše. Finanční gramotnost: úlohy a metodika. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. 105 s. ISBN 978-80-87063-26-2.

KOCIÁNOVÁ, Helena. Finanční gramotnost v kostce, aneb, Co Vás neměl kdo naučit. Olomouc: ANAG, 2012. 151 s.ISBN 978-80-7263-767-6.

NAVRÁTILOVÁ, PETRA, JIŘÍČEK, MICHAL A ZLÁMAL, JAROSLAV. FINANČNÍ GRAMOTNOST: UČEBNICE UČITELE. VYD. 2. KRALICE NA HANÉ: COMPUTER MEDIA, 2013. 184 S.ISBN 978-80-7402-151-0.

 

didaktika práva

web: http://streetlaw.eu/kurz-didaktiky-prava/ (Michal Urban)

 

Multikulturní výchova

MOREE, Dana a Iva JANSKÁ. Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Praha: Člověk v tísni, 2008. ISBN 978-80-86961-61-3.

MOREE, Dana a Karl-Heinz BITTL. Dobrodružství s kulturou: transkulturní učení v česko-německé práci s mládeží. Plzeň: Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2007. ISBN 978-80-7043-566-3.

BITTL, Karl-Heinz a Dana MOREE. Pokladnice hodnot. Dresden: Europa-Direkt, 2007. ISBN 978-3-939317-02-9.

 

Mediální výchova a problematika médií

PASTOROVÁ, Markéta a Jan JIRÁK. K integraci mediální výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. Monografie. ISBN 978-80-244-4624-0.KUKLOVÁ, Jana. Vnitřní konstituce média. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. ISBN 978-80-7290-931-5.

HOGENOVÁ, Anna a Jana KUKLOVÁ. Médium - pohyb - skutečnost. Praha: Kreace, 2011. ISBN 978-80-902125-8-9.

HOGENOVÁ, Anna a Jana KUKLOVÁ. Fenomenologie - řeč - média. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-436-5.

Demokraci, VDO a aktivní občanství

STRACENÝ, Josef. Společnost a vzdělávání . Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 53 s. ISBN 978-80-7290-651-2.

 

Jiné

Pro vstup do pedagogické a didaktické problematiky lze dopotučit studijní opory dostupné na této stránce: https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-440.html .

Last modified: Monday, 28 May 2018, 12:00 AM