Topic outline

 • General

  Změna podmínek pro ukončení kurzu v době pandemie

  Online setkání 22.2.2021 a 10.5.2021 proběhne na tomto odkazu: 

  https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a366a00e5494a4a4f82ee7af1e4ae539d%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=e15213da-5e97-4591-b756-ffeb3e4499a1&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  podmínky ke splnění kurzu se vzhledem k situaci mění následujícím způsobem.

  Pokud máte možnost navštěvovat prezenčně mimoškolní zařízení, průběžně budete plnit úkoly zadané v MOODLE a v závěru semestru odevzdáte potvrzení o plnění praxe.

  Reálnou možností však je, že nebudete moci prezenčně navštěvovat mimoškolní zařízení a plnit pedagogickou praxi.

  V takovém případě je možné zařízení nabídnout, že budete praxi vykonávat distančně. Materiály, které vytvoříte,  vkládejte do  MOODLE (Téma 6 - Distanční podpora). Tato činnost Vám bude uznána jako přímá pedagogická praxe. Tvorba materiálů by měla počtem hodin odpovídat požadovanému počtu prezenční docházky.

  I za předpokladu, že nemáte možnost plnit pedagogickou praxi prezenčně či distančně, máte možnost splnit podmínky tohoto kurzu a získat zápočet. Ty naleznete pod tématem  Individuální úkoly nahrazující přímou pedagogickou činnost

  Shrnutí podmínek k získání zápočtu v době pandemie: 

  -účast na úvodním a závěrečném setkání

  -aktivita č. 1 v MOODLE

  -aktivita č. 2 v MOODLE

  -účast v diskusi

  -odevzdání potvrzení o pedagogické praxi či splnění individuálních úkolů zadaných vyučujícím kurzu ve výši počtu hodin přímé pedagogické činnosti (stanovená celková doba přímé práce s žáky ve třídě je 20 hodin, kterou doložíte potvrzením o pedagogické činnosti)

  -odevzdání prezentace

  Potvrzení o pedagogické praxi vkládejte taktéž do MOODLE.

  S pozdravem

  Jana Krátká

  Vítejte na stránkách tohoto kurzu, milí studenti,

  Kurz se věnuje problematice pedagogické praxe studentů učitelství pro 1. stupeň základní školy v oblasti volnočasových aktivit žáků primární školy.

  Cíle kurzu :

  Rámcovým cílem kurzu je poskytnout studijní oporu studentům při realizaci pedagogické praxe v mimoškolních aktivitách žáků prvního stupně základní školy.

  Cílem kurzu je systematická podpora a rozvoj kompetencí studentů učitelství v práci s žáky primární školy v mimoškolní oblasti. Nedílnou součástí cíle kurzu je pro studenty příležitost seznámit se s charakterem zájmů a potřeb žáků prvního stupně v době mimo vyučování, což jim umožňuje zcitlivění pro porozumění charakteristikám a specifikům současného dětství. Může se jednat o práci s žáky ve volnočasových zařízeních různého zaměření a charakteru a také pravidelné a dlouhodobé doučování. Student učitelství získává možnost pracovat systematicky s žáky v oblasti vedení či asistování zájmových kroužků, skautských oddílů, sportovních klubů, lektorování zájmových útvarů a také práce se třídou na škole v přírodě, včetně její aktivní přípravy apod. Konkrétně to znamená, že studenti učitelství dostanou systematickou možnost pracovat pravidelně s jednotlivým žákem či se skupinou žáků ve vybrané oblasti volnočasové zájmové aktivity. Studentům umožňuje tato praxe získat zkušenosti s organizováním, zajištěním a vedením zájmových, výchovně rekreačních aktivit a prohloubit tak praktické zkušenosti v oblasti vedení žáků prvního stupně.

  Předpokládáme, že tato pedagogická praxe umožní studentům rozvoj následujících oblastí kompetencí:

  aplikace získaných teoretických vědomostí z oblasti pedagogicko-psychologické přípravy, kompetence v oblasti komunikace, organizační dovednosti v oblasti pedagogiky volného času, porozumění osobnosti současného žáka, rozvoj dovednosti reflexe a sebereflexe.


  Studium kurzu poskytuje vhled do problematiky pedagogických jevů a procesů v oblasti volnočasových aktivit se zaměřením na praktické otázky spjaté s realizací této praxe. Jde především o porozumění vybraným aspektům mimoškolní pedagogiky cestou rozvíjení samostatného pedagogického myšlení, důležitého pro řešení konkrétních pedagogických situací při práci s žáky ve volném čase.Smyslem studia kurzu je propojovat již získané teoretické znalosti z pedagogicko-psychologické oblasti se zkušenostmi, jež navazují na  prakticky zaměřené podněty a situace z reálné mimoškolní praxe. 

  Cíloví adresáti:

  Je určen především studentům učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Domníváme se však, že může být podnětný a užitečný všem, kteří se zajímají o vlastní profesní pedagogický rozvoj.

  Kurz je koncipován tak, aby:

  • rozvíjel samostatné pedagogické myšlení
  • rozvíjel aktivní učení,
  • rozvíjel reflektivní dovednosti
  • rozvíjel sebereflektivní dovednosti
  • motivoval k samostatnému a tvůrčímu studiu
  • ukázal možnosti aplikace znalostí do pedagogické praxe cestou konkrétních příkladů
  • otevřel prostor pro vzájemnou komunikaci mezi studenty učitelství
  • Kurz si neklade za cíl přinést komplexní zpracování problematiky, chce však pomoci porozumět současné pedagogické praxi v oblasti volného času žáků. Je otevřen novým podnětům, úpravám a doplněním.

   Kurz je členěn do  lekcí. 

   Osnova kurzu

 • Topic 1

 • Topic 2

 • Topic 3

  • Milé studentky, milí studenti,

   diskutujte nad problémy, se kterými se setkáváte v rámci pedagogické praxe. Popište, jak situace řešíte Vy.

    Nejde jen o počet příspěvků do diskuse (tři v různých fázích diskuse je minimum), ale i o obsahovou kvalitu příspěvků.

   Prosím, sledujte diskusi pravidelně a reagujte na příspěvky ostatních.

   Diskuse bude probíhat od 22. 2. 2021 do 30. 4. 2021

   Děkuji.

   Jana Krátká

 • Topic 4

  • Milé studentky, milí studenti,

   zde vkládejte závěrečný úkol - prezentaci, která bude popisovat Vaši činnost v mimoškolním zařízení.

   Pokud jste zařízení prezenčně nenavštěvovali, vytvořte prezentaci, která bude Vámi zvolenou mimoškolní aktivitu popisovat obecně.

   Kolegové ji mohou komentovat.

   Prezentaci představíte svým kolegům na závěrečném setkání. Délka prezentace by neměla přesáhnout 10 minut.

   Kritéria prezentace:

   - stručnost, výstižnost, logičnost textů a srozumitelnost použitých obrázků/tabulek/grafů

    - obsahuje výstižný název, jméno autora, předmět, studijní obor,  odkazy (!) na všechny použité zdroje dle citační normy, závěr

   - je důkazem o teoretických znalostech studenta, jeho dovednosti propojovat teoretické znalosti s praktickým řešením pedagogických problémů při pedagogické praxi v mimoškolních zařízeních

   Prezentaci příspěvku  je nutné vložit do MOODLE nejpozději do 30. 4. 2021.

   Děkuji.

   Jana Krátká

 • Topic 5

   

  • Vážené kolegyně, vážení kolegové,

   v přiložené tabulce naleznete plnění podmínek k udělení zápočtu.

   Doplňte doposud nesplněné úkoly.

   Tabulka bude průběžně aktualizována. 

   Na základě splnění všech požadavků, Vám bude posléze udělen zápočet.

   Přeji Vám mnoho studijních úspěchů.

   Jana Krátká

 • Topic 6

 • Topic 7

 • Topic 8