Topic outline

 • 26.2. Cíle a obsah Vv

  Typologie ve Vv, vizuální gramotnost

  • Reflexe úvodní

  • Výtvarné typy

  • V příloze najdete článek Marie Fulkové z časopisu Vv. Reflexi četby zpracujte podle těchto otázek:

   1. Než si přečtete článek M. Fulkové Vizuální gramotnost: Popište, co všechno by podle Vás měl umět vizuálně gramotný žák (seznam dovedností). Porovnejte ve 2 (emailem, skypem…)
   2. Zkuste dovednosti uspořádat.
   3. Porovnejte kategorie, na nichž jste se shodli, s kategoriemi vzešlými z britského výzkumu K. Raney. Popište rozdíly a shody.
   4. Každou kategorii podle K. Raney zkuste formulovat vlastními slovy. Případně zkonzultujte ve 2.
   5. Ke každé z kategorií K. Raney zkuste ve  2 velmi stručně navrhnout 1 výtvarný úkol, který by vedl k rozvoji příslušných dovedností.
  • Sem, prosím, odevzdejte vypracované reflexe.

 • 5.3. Portfolio výtvarných prací a didaktické kategorie

  Založení výtvarného portfolia, reflexe dle absolvovaných úkolů

  Seznámení s rámcem pro plánování úkolů

 • 12.3. Tvořivost ve Vv

  Tvořivost, hra

  hry: https://conditionaldesign.org/

  rvp pv

  • V prezentaci se dozvíte něco o výzkumu tvořivosti.

  • 1)      Vypiš z textu klíčové pojmy.

   2)      Vypiš z textu „překážky v tvořivosti“.

   3)      Co podporuje rozvoj tvořivosti. Vypiš z textu.

   4)      Vymysli příklady toho, jaká by mohla být omezení formálními pravidly ve Vv.

   5)      Co by mohlo být „chybou ve Vv“. Setkal/a jsi se někdy s tímto pojmem. Uveď příklady.

   6)      Na základě četby článku a prezentace shlédnuté v semináři vypiš tzv. prokreativní faktory.

   7)      Viděl/a jsi někdy ve škole či jinde ve vzdělávání postupy, které vedly k tvořivosti? Jaké?

  • Sem, prosím, vložte zpracovanou reflexi textu K. Štěpánkové.

 • 19.3. Vizuální vnímání, rozvoj smyslové citlivosti

  Vasarely, Sol le Witt,

  op-art

  geometrie: zacyklené smyčky

 • 2.4. Interpretace uměleckého díla

  Místo uměleckých děl ve výtvarných činnostech, možnosti jejich zapojení.

  Galerijní programy

  úkol: Kubismus/stylizace tvaru/architektura, design

  pro jeho vypracování doporučuji nejdříve navštívit muzeum českého kubismu, viz příští setkání

 • 23.4. Galerijní a muzejní edukace

  Samostatná návštěva expozice Muzea českého kubismu, místo semináře.

  http://www.czkubismus.cz/

  Poznatky z návštěvy uplatnit v úkolu Kubismus/stylizace tvaru/architektura, design

 • 30.4. Ilustrace v dětských knihách

  Ilustrace jako východisko pro výtvarný úkol.

  Toto setkání proběhne také formou samostatné práce z důvodu jiné exkurze organizované Pedf UK.

  Úkol zpracujte ideálně v knihovně, v oddělení pro děti. Doporučuji takové pobočky, které mají takové oddělení zavedené (Městská knihovna v Praze, ústřední pobočka na Mariánském náměstí, MKP pobočka Korunní, Praha 2 aj) Důvodem je široký výběr knih pro děti.

  Ilustrace v dětské knize: zadání samostatné práce:

  Pracujte v knihovně, v oddělení pro děti. Ilustrace v knihách považujte za umělecká díla.

  ►Sledujte kvalitu knih pro děti.  Vyhledejte knihy z nakladatelství Baobab a Meander. Lze rozlišit kvalitní a nekvalitní knihy pro děti? Podle čeho? Lze rozlišit knihy pro děti s kvalitními a nekvalitními ilustracemi? Podle čeho?

  ►Najděte knihu, jejíž ilustrace považujete za umělecké dílo. Navrhněte činnost, ve které byste děti vedl/a k interpretaci ilustrací a jejich promýšlení ve vztahu k textu knihy (pohádky, povídky) a k jejich výtvarné reflexi, parafrázi.

  Položte si vždycky otázky: Co chci dětem ukázat? Co chci, aby se naučili? Čeho si mají všímat?

 • 7.5. Reflexe a hodnocení ve výtvarných činnostech

  Reflexe realizovaných vv činností. Přineste s sebou výtvarné práce, které vznikly, svoje zápisky, fotodokumentaci aj.

  Reflexe a hodnocení ve Vv.

 • ZS 2019 9.10.

  Úvodní informace o kurzu

  Přednáška věnovaná památce prof. Machotky v Karolinu. VLastenecký sál , zač. 15h.

 • 16.10. Objektové učení

  Role artefaktu ve výtvarných činnostech.

  Objektové učení.

  Četba textu, společná diskuse

  • Prostudujte text.

   Vypište myšlenky, které Vás oslovují.

   DÚ: Doma najděte a vyfotografujte předmět, který by byl vhodným východiskem pro výtvarný úkol. Vysvětlete proč. Dohledejte kontext. 

  • Vložte fotografii artefaktu.

   Rozmyslete si zdůvodnění výběru. Připravte si kontext, příběh, kterým vysvěltíte, jakým způsobem byste s artefaktem pracovali ve výtvarné činnosti.

 • 23.10. Současné umění

  Návštěva Salm modern, sraz 14.25 u pokladen

  1) Vedení reflektivního dialogu. Kryštof Kintera Démon růstu. Kintera Nic si o tom nemyslet, 2017

  2) Úkol v expozici. Pracuj ve 2.

  VYber artefakt pro reflektivní dialog.

  VYfotografuj ho. Vnímej jeho instalaci v prostoru expozice.

  Zapiš si jméno autora, zjisti o díle i autorovi informace.

  Vysvětli, proč sis dílo vybral/a.

  Napiš, jak dílu rozumíš. (10 vět)

  Formuluj 3-5 otázek, které pomohou divákovi o díle uvažovat.

  Polož je kolegovi/kolegyni ve 2. Rozhovor natoč na telefon.

  (Úkol rozvíjí vizuální gramotnost studentů, budoucích učitelů/učitelek MŠ. S dětským divákem by se vedl jinak)

 • 30.10. Současné umění ve výtvarných činnostech

  Náplň setkání navazuje na návštěvu Salm Modern.

  Reflektivní dialog jako metoda.

  Sledování nahrávek pořízených v expozici.

  Transformace obsahu díla do učiva Vv.

  Vizuální gramotnost 

  Receptivní činnosti ve výtvarných činnostech.

  Říhová, K. (2018) Proces interpretace uměleckého díla dětským divákem. In: Výtvarná výchova 3-4. 

 • 6.11. Současné umění ve výtvarných činnostech 2

  Pokračování prezentace dialogů o artefaktech

  Problematika zařazení současného umění do Vv

  Alterace otázek v reflektivním dialogu

  Plánování výtvarného úkolu na základě předešlého úkolu

  Studium učebnic a publikací - inspirace

 • 13.11. Světlo ve tmě

  Ukázka experimentální činnosti ve Vv

 • 20.11. Návštěva NG

  Sraz 14:45 u pokladen Veletržního paláce

  Program V krystalu 14:45-15:45

 • 27.11. úkoly rozvíjející představivost

  ukázky 3 úkolů; částečná realizace

  Bazilišek, Co je to? Vejce

  -společná anlaýza úkolů s ohledem na otázku rozvoje tvořivosti 

  -vnímavost, schopnost pozorovat (tvar, změna tvaru, detaily, formát...)

  -Vytváření představ a jejich sdílení (předmět, bazilišek)

  -změna kontextu uvažování, nové kombinace, nápady druhých, mnohost řešení a jejich porovnání, nepodporovat stereotypní uvažování

  -humor, veselí, hra, smysl pro nesmysl

  podmínky: příznivé klima: diskuse, reflexe, názornost, objektové učení, překvapení, zvědavost, neobyčejnost

  RVP PV porovnání:

  klíčové kompetence

  oblasti vzdělávání

 • 4.12. Ilustrace jako umělecké dílo

  Sraz 14:25 Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí

  Kvalitní literatura pro děti.

 • 11.12. didaktická analýza videozáznamu hodiny vv

  sledování videozáznamu

  jednotlivé výtvarné činnosti v programu (cíle/učitel/děti/kompetence)

  příprava portfolia/ myšlenková mapa

  otázky ke zk

  1. Cíle a obsah Vv (vizuální gramotnost, smysl předmětu, výtvarné činnosti v RVP PV, historie a současnost v Čechách a ve světě)

  2. Plánování ve výtvarné výchově (didaktické kategorie a jejich funkce, projekty,  příklady úkolů a výtvarných činností, analýza)

  3. inspirační zdroje pro Vv a jejich parametry (učebnice, publikace, texty, časopisy, galerijní materiály)

  4. Muzejní a galerijní edukace (typy a podoby programů, objektové učení, interpretace uměleckého díla, příklady úkolů)

  5. Dětská tvorba (dětská spontánní kresba a její vývojové charakteristiky; tvorba jako proces; vnímání materiálu; výtvarná technika)

  6. Ilustrace v dětských knihách jako východisko výtvarných činností (nakladatelství dětské literatury; role příběhu; autorská kniha)

  7. Výtvarná média (pochopení jejich možností, proces vzniku artefaktu, ateliérová zkušenost, příklady vlastní tvorby)

  Portfolio: ukázka uvažování o výtvarných činnostech; Co chci portfoilem-souborem sdělit o svém přístupu k Vv

  struktura, jednotlivé části

  propojení teorie a praxe

  ukazuje schopnost uspořádat, reflektovat a teoreticky podložit sledované principy; ukazuje metakognitivní uvažování o vybraných otázkách

 • 11.12. Ontogeneze dětského výtvarného projevu

  spontánní kresba dítěte předškolního věku, společné objevování charakteristik

  Souvislost dětské kresby s vývojem myšlení, J. Piaget 

  Portfolio ke zkoušce; tvorba myšlenkové mapy; diskuse

  termíny zkoušky