Topic outline

 • Charakteristika a koncepce kurzu

  Charakteristika kurzu

  Předmět uvádí  pole literatury pro děti a mládež (dále LPDM) v kontextech celonárodního/světového písemnictví a současně s ohledem k jeho  specifičnosti i současným preferencím (výchova ke čtenářství,  vnímání umění v širším smyslu slova, intermedialita v LPDM aj.). Kurs je veden problémově,  směřuje k upevnění analytických a interpretačních dovedností studentů, které jim  v praxi poslouží k samostatné orientaci  v početném literárním poli tvorby pro nedospělé, zvláště v současné původní české i překladové literatuře tohoto pole.   

  Studenti si vytvoří portfolio soustředící analýzu a širší interpretaci přečtených uměleckých textů pro děti a mládež a novinky spojené s literárním životem pole literatury pro nedospělé.

  Koncepce kurzu

  Jednosemestrální  kurs  literatury pro děti a mládež je koncipován jako propojení přednášky a  seminářů. Uvedené literární pole zkoumá na základě základního rámcového vývoje jednotlivých příznačných literárních žánrů, tak aby byl rovněž patrný vývojový pohyb související s uzlovými body pohybu české společnosti a jejích esteticko-výchovných preferencí. 
  Klíčovými žánry zde jsou:
  foklorní pohádka, mýtus, pověst
  poezie tzv. tradičního typu, noniluzívní (zvl. nonsensová) poezie a próza
  autorský pohádkový příběh
  sci-fi, fantasy, dystopie pro dětského čtenáře
  realistický příběh s dětským hrdinou
  modelová próza s dívčí hrdinkou 
  dobrodružná próza vč. české tzv. prózy pro chlapce

  Jednotlivým žánrům jsou v programu každého kursu (je vždy zasílán všem studentům hromadnou poštou, v úvodním semináři ho studenti připomínkují) doporučovány konkrétní tituly české i světové literatury pro děti a mládež. Konkrétní výseky textů pro práci v semináři obdrží studenti na místě. Seminární práce, v níž si studenti volí tituly z literární produkce poprvé vydané v posledních pěti letech, má těžiště v interpretační analýze. Tradiční rozkrytí  didaktického potenciálu zkoumaného textu by tedy mělo zahrnovat též podtržení jeho potenciálu estetického a autorské kreativity (vs. nápodoby osvědčeného), uplatnit by se zde  měla schopnost studentů vnímat konkrétní text na pozadí modulů tradičních žánrů.        

   

 • Topic 2

  Blok 1: Zaměření:  základní teoretické problémy oblasti literatury pro děti a mládež,  zvl. na prioritní místo estetické funkce LPDM a její vztah k dalším očekávaným funkcím (edukační, relaxační aj); pojedná utváření literárního kánonu pole LPDM z hlediska vývojového i  z hlediska hodnotových preferencí současné doby: soustředí se zvl. k problém tzv. dětského aspektu v krásné literatuře, problematiku intencionální (k dětem přímo cílící  literární produkce),  adaptační   procesy v LPDM, problém kýče v literární tvorbě pro děti.

 • Topic 3

  Blok 2: Zaměření:  problematika základního žánrového spektra  literární tvorby pro děti a mládež, a to ve vývojových  historických souvislostech a vzhledem k proměnám ztvárňovaných témat, daným společenskými pohyby doby. V okruhu současné LPDM se věnuje  příznačnému žánrovému a druhovému synkretismu (včetně intermediality).

 • Topic 4

  Blok 3: Zaměření: současný literární život a literatura pro děti a mládež ; středem pozornosti bude současný  střet komerční a umělecké sféry, vybrané nakladatelské domy a jejich vydavatelská politika, časopisy pro děti a mládež, periodika a internetové portály recenzující tituly LPDM, literární ceny  LPDM, čtenářské ankety, projekty na podporu čtenářství,  činnost dětských oddělení knihoven (mj. Noc s Andersenem, dobrovolnická práce s knihou), činnost české sekce IBBY (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu) aj.    

 • Topic 5

  31 funkcí ve folklórní pohádce podle Proppa

 • Topic 6

  Spor o pohádku

 • Topic 7

  Obrazová kniha: P. Čecha: A

  Pročtěte si obrazové úryvky z Čechova komiksu bez slov.

  a) Pomocí nich se pokuste se rekonstruovat příběh hlavního hrdiny.

  b)Reflektujte, jak se Vám obrazy četli. Čím nejspíš autor vytváří/umocňuje čtenářův zážitek? 

  c)Pojmenujte hlavní témata knihy. 

  d) Pomocí titulní stranky knihy, její předsádky a věnování, které se v knize objevuje, a pomocí dalších indicií v komiksu se pokuste zdůvodnit titul knihy A.

 • Topic 8

  I. Procházková: Uzly a pomeranče

  Přečtěte si úryvky pojednávající o 4 různých postavách.

  a) Pokuste se pojmenovat  jejich roli v knize a vysvětlit, jaký k nim má nejspíš vztah hlavní hrdina Darek.

  b) Zapište si otázky, které byste chtěli společně zodpovědět v semináři.

 • Topic 9

  P. Šrut: Srnčí přechodník

  Určete literární žánr, k němuž lze báseň podle hlavního tvárného principu zahrnout a příznakové motivy, na nichž je tento princip uplatňován.     

 • Topic 10

  V. Matonoha: Prašina

  a) V úryvku je charakterizován prostor, který přímo vybízí k rozvití dobrodružného děje - už proto, že se jedná se o samý začátek rozsáhlejší prózy. Proč to tak je?

  b) Všimněte si různých typů popisu, které zde k charakteristice fikčního prostoru slouží, a typu vypravěče, kterým je vyprávění realizováno – jaké funkce zde plní?

  c) V jakých  žánrech literatury pro děti a mládež se dnes  nejčastěji nachází zobrazení  prostoru?

  d) Lze najít v tradici české dobrodružné prózy pro děti a mládež  způsob charakteristiky prostoru s podobnou funkcí?

  e) Pokuste se ve vlastním krátkém textu vymyslet nosnou zápletku dalšího děje a krátce ji rozviňte.     

 • Topic 11

 • Topic 12

 • Topic 13

 • Topic 14