Topic outline

 • General

 • Legislativa pro systém pedagogicko psychologického poradenství

  Zde naleznete vyhlášky ke školskému zákonu (561/2004 Sb. ZÁKON o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), které upravují: vzdělávání žáku se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

  Prostudujte si přosím tedy znění zejména těchto dnou vyhlášek: 

  Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění účinném od 1. 1. 2021

  a

  Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2021

  Přečetli jste?

  Získali jste odpověď na tyto otázky? (promyslete, můžeme reflektovat v semináři)

  1) Kde najdu informace o náplni činnosi PPP a SPC?

  2) Jsou v činnostech SPC a PPP jasně popsány ty, které jsou zaměřeny na děti předškolního věku?

  3) Považuji činnosti SPC a PPP, které se týkají předškolních dětí za dostatečné?

  4) Je zřejmé, co mohu od PPP a SPC jako učitel MŚ žádat, co mi mají poskytnout?

  5) O jakých dětech je uvažováno jako o dětech s SVP? Týkají se SVP i předškolních dětí?

  6) Mohu od poradenského zařízení žádat zprávu o dítěti?

  7) Jaký typ podpory dětí s SVP se týká dětí v MŠ - je to z vyhlášek zřejmé?

  8) Je něco, čemu jsem nerozuměla? Co mi ve vyhláškách chybělo? Co mě překvapilo?

 • PPP a SPC

  Zde naleznete

  1) Seznam PPP a SPC v ČR

  2) Formulář pro učitele MŠ - poskytnutí informací o dítěti pro potřeby PPP