Julius GLÜCKLICH: Koncept Majestátu a vznik Porovnání, in: Český časopis historický 23, 1917, s. 110–128.
Bedřich JENŠOVSKÝ: Politika kurfiřta saského v Čechách v posledních letech vlády Rudolfa II., Praha 1913.
Jan Bedřich NOVÁK: Rudolf II. a jeho pád, Praha 1935.
Josef JANÁČEK: Rudolf II. a jeho doba, Praha - Litomyšl 1997.
Jan KILIÁN: 11.12.1617 : zboření kostela v Hrobu : na cestě k defenestraci, Praha (Havran) 2007.
Jaroslav PÁNEK: Majestát z roku 1609 jako téma novodobé české historiografie, in: ČČH 108, 2010, s. 220–243.
Jaroslava HAUSENBLASOVÁ / Jiří MIKULEC / Martina THOMSEN (edd.): Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen. Der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609, Stuttgart 2014.

Last modified: Thursday, 10 December 2020, 10:48 AM