Referáty

Šlechtický velkostatek – hlavní rysy vývoje od 16. do 18. století: Ivan Kafka (sem. 17:30-19:05)
nebo
analýza některé z vydaných monografií na toto téma (J. Pekař, E. Maur apod.): Barbora Hlaváčová + Klára Brtková (sem. 14:10-15:40)

Doporučená literatura:
Josef Pekař: Kniha o Kosti. Kus české historie, I–III, Praha 1998
Josef Válka: Hospodářská politika feudálního velkostatku. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962. (Opera Universiatis Purkynianae Brunensis. Facultas Philosphica. Spisy Univerzity J. Ev. Purkyně v Brně. Filosofická fakulta; sv. 82). S. 264. (cze)
Eduard Maur: Český komorní velkostatek. Příspěvek k otázce "druhého nevolnictví" v českých zemích, Praha 1975
Václav Ledvinka: Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách (Finanční hospodaření pánů z Hradce 1560–1596), Praha 1985
Václav Ledvinka: Feudální velkostatek a poddanská města v předbělohorských Čechách, in: Česká města v 16.–18. století, Praha, Historický ústav ČSAV 1991, s. 95–120
Jaroslav Čechura: Šlechtický podnikatelský velkostatek v předbělohorských Čechách, in: Vědecká konference k 100. výročí narození Bedřicha Mendla, prvního profesora hospodářských dějin Univerzity Karlovy 1892–1992, Praha (Karolinum) 1997, s. 145–160