úkol č. 1

Opened: Friday, 25 May 2018, 12:00 AM
Due: Friday, 1 June 2018, 12:00 AM

Popište charakteristiku žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotním postižením včetně specifických poruch učení nebo chování, s odlišným mateřským jazykem, sociálním znevýhodněním), kterého vzděláváte nebo jste v minulosti vzdělávali. Vyberte jednu oblast projevů postižení nebo znevýhodnění žáka  a napište, jaká opatření jste v reakci na tento projev využívali a jak se tato opatření osvědčila (případně neosvědčila).

Rozsah úkolu - 2 normostrany (není nutná titulní strana, úkol označte názvem "úkol č. 1").

V charakteristice žáka uveďte druh speciálních vzdělávacích potřeb, projevy daného postižení/znevýhodnění ve výuce a interakci se spolužáky (např. zvýšenou unavitelnost, neporozumění instrukcím, sníženou schopnost koncentrace pozornosti, obtíže v navazování vztahů, náchylnost k afektům apod.). Nezapomeňte také na popis silných stránek a zájmů dítěte, zejména těch, které jste využil/a v podpoře žáka.