Topic outline

  • General

  • Vstupní úkol - reflexe dosavadní zkušenosti

  • Podpůrná opatření 2. až 5. stupně

    Obsahem kapitoly jsou podpůrná opatření 2. až 5. stupně. Informace o jejich členění dle druhů SVP naleznete v přilozených materiálech. Prostudujte Katalogy podpůrných opatření a platnou verzi vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z předložených charakteristik dětí s různými druhy SVP vyberte jednu a zpracujte návrh podpůrných opatření.