Topic outline

 • General

  Slouží jako docvičování k MORFOLOGIE I

  V semináři budou diskutována témata paralelně probíraná v semináři MORFOLOGIE I. Ve společných rozpravách bude diskutována zvl. funkční morfologie. Čteny budou odborné texty vztahující se k jednotlivým tématům, podrobně bude osvětlována terminologie a témata přednášek ze semináře MORFOLOGIE I.

   Cíl

  Cílem semináře je umožnit studentům prohloubenější diskusi k funkční morfologii češtiny, která by jim měla usnadnit pochopení funkčního přístupu v české tradici. Seminář je otevřen jako paralelní k MORFOLOGII I a budeme se věnovat stejným tématům, v semináři mají studenti možnost se znovu podrobně dotazovat na obtížné body z přednášek MORFOLOGIE I.

  Cílem semináře není nácvik formální morfologie.

  Tematické okruhy:

  1. Morfologie formální a funkční, kritéria třídění slovních druhů, slovně druhové

  transpozice;

  2. Stratifikace českého národního jazyka, morfologické formy spisovné a

  nespisovné, vrstvy spisovné češtiny, rolu úzu p􀄜i kodifikaci spisovné češtiny;

  3. Příznakovost a bezpříznakovost v morfologii,

  4. Mluvnické kategorie jmen – pád, rod, číslo;

  5. Formální a významová stránka podstatných jmen; Přídavné jméno;

  6. Druhy zájmen a jejich užití;

  7. Druhy a významy číslovek;

  8. Sloveso – klasifikace sloves podle kmene přítomného, mluvnické kategorie

  sloves: osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid, významy slovesných prefixů;

  9. Terminologie (morfém, morf, alomorf), morfematický rozbor.

 • 17.3. Nefixní hranice jazyka

 • 26. 3. 2020 SLOVNÍ DRUHY_třídění

 • 2. 4. 2020

 • 8. 4. 2020 KVANTIFIKACE

 • 16. 4. 2020 DEIXE

 • 23. 4. 2020_ADJEKTIVA

 • This topic

  30. 4. 2020 DEIXE

 • 7. 5. 2020_PŘEDLOŽKY

 • 14. 5. 2020 ČÁSTICE (PARTIKULE)

 • 20. 5. 2020_SEKUNDÁRNÍ PŘEDLOŽKY