Topic outline

 • General

  Kurz je zaměřen v první řadě na překladová cvičení. Jednomu tématu spojenému s konkrétním jazykovým problémem jsou věnovány 2 hodiny, tj. 2 po sobě jdoucí lekce. Tematická koncepce vychází ze skutečnosti, že kurz je zhruba po měsíci přerušen praxí.

  Součástí kurzu je také práce se studijní oporou, která má složit k rozšíření dosud získaného jazykového vědění o perspektivu překladu jako dílčí disciplíny translatologie. V kurzu se stane námětem úvodní, tj. motivační, a závěrečné, tj. shrnující diskuze. I přesto je nanejvýš vhodné, aby studenti mohli do připravených materiálů kdykoliv během semestru, a tedy a během jakékoliv hodiny, nahlédnout.

  Kurz je koncipován pro studenty navazujícího magisterského studia. Je tedy reálné, že někteří ze studentů navštěvovali podobně zaměřený kurz (avšak na jednodušší úrovni) již v bakalářském studiu. Některé překladové úlohy jsou tedy obdobné, avšak objevují se ve složitější verzi.

 • Topic 1

  Překlad slyšeného vs. slyšeného a viděného. 

  Téma: Výuka cizích jazyků.

  Problémový okruh: synestetické vnímání a jeho vliv na překlad.

 • Topic 2

  Překlad povídky Honeckers kandierter Apfel nebo povídky Stasi hinter der Küchenspüle z knížky Meine freie deutsche Jugend od Claudie Rutschové. Překlad se zaměřením na zohlednění sémiotických kategorií cizí, své a společné.

  Jako teoretickou bázi překladu využijte studijní oporu. Zohledněte i dějiny někdejší NDR.

  1. Co bylo na překladu nejtěžší?

  2. Co šlo oproti Vašim očekáváním snáz?

  3. Oslovila Vás povídka? Měl/a byste zájem přečíst si i další? Uměl/a byste si představit práci s povídkami této autorky i ve vyučování cizímu jazyku?

 • Topic 3

  Claudi Rusch: Meine freie deutsche Jugend (II)

  Úkoly

  1. Najděte si co nejvíce údajů o autorce. Vyhledejte recenze nebo literární kritiky, rozhovory s autorkou.
  2. Napište si základní fakta z reálií někdejší NDR týkající se doby, v níž se povídky odehrávají.
  3. Vybaveni novým věděním, nebo osvěžením toho, co jste již věděli, se vraťte k překladu. Od doby, kdy jste mi jej zaslali, uběhl nějaký čas a proto se na něj nyní můžete podívat s odstupem. Proveďte korekturu. Můžete se propojit a překladu diskutovat.
  4. Překlad doplňte bibliografickými údaji (pokud jste tak již neučinili).

  Cíle

  Text budete mít perfektně předpřipravený do praxe k didaktické adaptaci. Povídky Claudie Ruschové zařaďte na seznam četby k SZZK.

  Zpětná vazba: napište mi, prosím, krátké sdělení o tom, jak se Vám dařilo. Co jste na původním překladu korigovali a proč.

 • Topic 4

  Nové téma: Překlad lingvistického hesla: Bilingvismus

  Při překladu nezapomeňte uvést bibliografické údaje pramene, který překládáte a prameny, z nichž jste překlady. Nanejvýš vhodné (ne bezpodmínečně nutné) je využít i jiných než překladových slovníků.

  Podrobnější pokyny k zadání: Vaším úkolem je přeložit heslo z publikace Druhý a cizí jazyk: osvojování a vyučování. Terminologický slovník od Karla Šebesty a kolektivu. Pojetí hesel v tomto slovníku o 119 stranách je kompromis mezi lingvistikou (cizojazyčnou filologií) a didaktikou. Znamená to, že 75-80% tvoří odborná báze  25-20% její aplikace v učitelství. Z tohoto důvodu je slovník částečně netradiční. Může být pro Vás zajímavým pramenem konfrontace čistě lingvisticky a didakticky a didakticky zaměřených kurzů, které jsou náplní studia na KG PedF UK.

  Pokyny k vypracování úkolu: Váš úkol by měl mít standardní hlavičku, abyste si jej pak mohli uložit do portfólia, a ve chvílích, kdy to budete potřebovat, se k němu vrátit.

  • Hlavička by měla obsahovat
  • název kurzu,
  • vedoucí kurzu,
  • Vaše jméno, studijní kombinaci + kontakt na Vaši osobu.
  • Následovat bude zadání a číslo úkolu, které můžete popř. doplnit verzí (zda se jedná o první verzi nebo korekturu).

  Každý překlad by měl být ošetřený bibliografickými údaji o zdroji, jenž (z něhož) překládáte. Měl by obsahovat i seznam sekundárních pramenů, které jste při překladu využili. Např. by bylo užitečné podívat se na heslo bilingvismus do jiného slovníku nebo internetového zdroje např. z různých univerzit. 

  Osvědčenou metodou je intuitivní překlad, rešerše a korektura či nový překlad, který pak porovnáte s původní verzí a vytvoříte třetí finální verzi. Heslo je poměrně rozsáhlé, jedná se celkem o 42 řádků textu, tedy zhruba 1,5 normostrany. Pokud byste se dostali do skluzu, nevadí. Obsahově jej využijete u SZZK. Text vypracujte pečlivě. Do konce semestru už bude následovat jen jeden úkol.

 • Topic 5

  Lenka Reinerová (I)

  Jeden z nejdůležitějších proslovů Lenky Reinerové, poslední autorky Pražské německé literatury, je zachycen na následujícím záznamu. Začíná ve 43. minutě. Úloha, kterou budete v souvislosti s tímto proslovem řešit,  zčásti koresponduje s prvním úkolem na začátku semestru.

  1. Na základě poslechu vytvořte českou synopsi projevu. Nezapomeňte také na klíčová slova.

  2. Vraťte se k poslechu a vyberte 3 pasáže, které Vás obzvlášť oslovily. Poznamenejte si je. Pak zvolte pak jednu z nich a pokuste se o doslovný záznam a co nejvěrnější překlad.

  3. Najděte si v semináři partnera/partnerku a své záznamy a překlady zkonfrontujte a prodiskutujte. Poskytněte si vzájemnou korekturu.

  https://www.bundestag.de/parlament/geschichte/gastredner/reinerova/reinerova-199458  

  Lenka Reinerová (II)

  K dispozici tentokrát máte text projevu za účelem zpětné autokontroly Vašeho překladu. 

 • Topic 6

  RÉBUS  aneb Setkání s poezií i překladatelem (fakultativní úkol)

  Dobrý den,

  opět máte možnost vyzkoušet si něco zcela nového: umělecký překlad básnického textu + umění rešerší. Přesto, že se jedná o fakultativní úkol, můžete si úkoly vyselektovat.

  1. Nepovinná část úkolu - pokuste se o překlad jedné ze dvou básní (viz příloha). Svůj překlad porovnejte s překladem v příloze vztahující se k úkolu č. 2.

  2. Povinné části úkolu

  a) Pokuste se zjistit autora. Pokud jste překládali, pak autora Vámi vybrané básně. Pokud jste nepovinný úkol číslo 1 eliminovali, pak autora obou básní.

  b)

  ba) Z které knížky pochází další scan? Uveďte název a překladatele (vyskočí Vám už v názvech následujících videí).

  bb) Básně si pročtěte a vyberte tři, které Vás obzvlášť zaujaly. Svou volbu zdůvodněte.

  bc) Byli byste ochotni začlenit je do výuky? V případě, že ano, máte již favorita, o kterém byste uvažovali?

  3. Povinný úkol: podívejte se na video. Získáte zpětnou kontrolu toho, co jste zjistili a dozvíte se, co všechno může stát za pobytem v rámci studijních programů, např. v rámci Erasmu.

  4. Nepovinný, ale podle mého názoru zajímavý úkol. Je neuvěřitelné, kam všude se mohou dostat internetové odkazy. Možná Vás ten klíčový dovede ještě dál. Dejte se do hledání. Podle mého názoru zde lze vystopovat další spoustu věcí. Např. to, jak udržet životní i umělecký balance (míhání se mezi literaturou pro děti a překlady i vlastní tvorbou pro dospělé).

  5. Nepovinný úkol. Podívejte se na video.

   

  6. Povinný úkol. Tentokrát jsme se soustředili spíše na zážitkové učení. Těším se na Vaši zpětnou vazbu. (Rozsah není zadán a vše smí být. "In der Kürze liegt die Würze". )