Weekly outline

 • Syllabus

  Anotace

  Předmět se soustředí na tři cíle – 1) seznámit studenty s diskusí o Evropě a její historii z pohledu politických, sociálních i kulturních dějin s ohledem na základní témata a otázky evropských studií; 2) inspirovat studenty k novému promýšlení konceptu Evropy a evropanství ve smyslu tázání co, kdy a kde je Evropa; 3) zasadit vývoj Evropy a široce pojímaných procesů evropské integrace /formování Evropy/ do globálního kontextu. Kurz seznámí studenty s různými pohledy na Evropu a evropské dějiny, přičemž současnou Evropu představí jako kontingentní výslednici komplexních vztahů mezi různými faktory. Nenabídne tedy ani pohled na Evropu jako výslednici historicky nevyhnutelných procesů, ani procesí slavných mužů a jejich skutků.

  Atestace

  U všech forem atestací se vyžaduje dodržování akademických standardů - citace, jazyk, bibliografie etc.

  Jednooborový :

  AHES1003 (Úvod do evropských studií I. A), Zápočet

  Esej v rozsahu 1500 slov na zvolené téma týkající se definice Evropy a "Evropskosti" z historického pohledu – diskuse literatury : na základě diskutované lizeratury student zpracuje analytický text, shrnující v klíčových bodech názory autorit na dané téma (např. : Co je "evropské" město?; Kde jsou hranice různě definované Evropy?; etc...)

   

  AHES1003 (Úvod do evropských studií II. A), Klauzurní práce

  Podle konkrétní náplně kurzu v daném semestru. Předpokládá se případová studie v rozsahu ca 3000 slov, založená originálních datech, či hlubší analýza diskuse konkrétního historiografického problému v literatuře.

   

  Dvouoborový :

   AHES2003 (Úvod do evropských studií I. B), Kolokvium

  Esej v rozsahu 1500 znaků na zvolené téma – recenze publikace.

  AHES2003 (Úvod do evropských studií II. B), Zápočet

  Esej v rozsahu 1500 znaků na zvolené téma – diskuse literatury.

  Organizace kurzu (1/1)

  Kombinace přednášky a řízené diskuse nad literaturou. Ke každé přednášce bude k dispozici četba.

  Základní literatura

  BADE, Klaus J. Evropa v pohybu: evropské migrace dvou staletí. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005.

  BEREND, Nora. Christianizace a utváření křesťanské Monarchie: Skandinávie, Střední Evropa a Rus v období 10.-12. století. Praha: Argo, 2013.

  BLACK, Jeremy. Evropa osmnáctého století. Praha: Vyšehrad, 2003.

  BRAUDEL, Fernand. Dynamika kapitalismu. Praha : Argo, 2019.

  BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha: Argo, 2005.

  CARDINI, Franco. Evropa a Islám. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004.

  CONTAMINE, Philippe. Válka ve středověku. Praha: Argo, 2004.

  CONWAY, Martin, and Kiran K. Patel. Europeanization in the Twentieth Century: Historical Approaches. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.

  DAVIES, Norman. Evropa: Dějiny jednoho kontinentu. Praha: Prostor, 2005.

  DELANTY, G. Formations of European Modernity: a historical and political sociology of europe. PALGRAVE MACMILLAN (2019).

  DUROSELLE, Jean-Baptiste, Karl D. ERDMANN, and GOFF J. Le. Evropa a Evropané. Praha: Fortuna Print, 2002.

  ECO, Umberto. Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001.

  FONTANA, L. J. Evropa před zrcadlem. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001.

  GONĚC, Vladimír. Evropská idea: Idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy. Brno: Masarykova univerzita, 2007.

  GOODY, Jack. Proměny rodiny v evropské historii: Historicko-antropologická esej. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006.

  GUREVIČ, Aron J. Jedinec a společnost středověkého Západu. Praha : Argo , 2016.

  HEFFERNAN, Michael. The Meaning of Europe: Geography and Geopolitics. London: Arnold, 1998

  HORYNA, Břetislav. Idea Evropy: pohledy do filosofie dějin. Praha: Argo, 2001.

  HROCH, M., & MÁŠOVÁ, H. Hledání souvislostí: eseje z komparativních dějin Evropy. Praha: SLON (2018).

  HAHNOVÁ, Eva. Evropa očima Čechů: Sborník ze sympozia konaného v Centru Franze Kafky ve dnech 22.-23. Října 1996. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1997.

  CHAKRABARTY, D. Provincializing Europe: postcolonial thought and historical difference. Princeton, N. J., Princeton University Press (2008).

  IM HOF, Ulrich. Evropa a osvícenství. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001.

  JANÁČ, J. European coasts of Bohemia: negotiating the Danube-Oder-Elbe Canal in a troubled twentieth century. Amsterdam, Amsterdam University Press (2012).

  KLUSÁKOVÁ, L. Kritería a ukazatelé nerovnoměrného vývoje v evropských dějinách. Praha (1997).

  LAMBERT, Malcolm. Středověká hereze. Praha: Argo, 2000.

  LE GOFF Jacques. Kultura středověké Evropy. Praha: Vyšehrad, 2005.

  LIVI, Bacci M. Populace v evropské historii. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003.

  LOEWENSTEIN, Bedrich. Evropská civilizace a její problémy: jubilejní sborník pro Bedřicha Loewensteina (k nedožitým devadesátinám), Kulmbach : Verlagsbuchhandlung Sabat, 2019.

  LOEWENSTEIN, Bedřich. Víra v pokrok: dějiny jedné evropské ideje. Praha: OIKOYMENH, 2009.

  MACURA, Vladimír. Sémiotika Evropy. In: Hahnová (viz výše)  - viz též MACURA, Vladimír. Sen o Evropě. In: Český sen, Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1998.

  MACKENNEY, Richard. Evropa šestnáctého století. Praha: Vyšehrad, 2001.

  MAZOWER, Mark. Temný kontinent: Evropa ve 20. století. Prague: Karolinum Press, 2019.

  MCLEOD, Hugh. Náboženství a lidé západní Evropy (1789-1989). Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2007.

  MODZELEWSKI, Karol. Barbarská Evropa. Praha : Argo, 2017.

  MONTANARI, Massimo. Hlad a hojnost: dějiny stravování  v Evropě. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003.

  PAGDEN, Anthony. The Idea of Europe: From Antiquity to the European Union. Washington: Woodrow Wilson Center Press, 2006.

  POLLARD, Sydney. The Peaceful Conquest: The Industrialization of Europe 1760-1970. New York: Oxford Univ. Pr, 1987.

  RAPP, Francis. Církev a náboženský život Západu Na sklonku středověku. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996.

  RÉMOND, René. Náboženství a společnost v Evropě. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003.

  SCHULZE, Hagen. Stát a národ v evropských dějinách. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003.

  SOUKUPOVÁ, Blanka, Róża GODULA-WĘCŁAWOWICZ, and Miroslav HROCH. Společnost českých zemí v evropských kontextech: české evropanství ve srovnávacích perspektivách. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2012.

  VEBER, Václav. Dějiny sjednocené Evropy: od antických počátků do současnosti. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012

  VERMEIREN, Jan, and Matthew D'Auria. Visions and Ideas of Europe During the First World War. , Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2020.

  VINEN, Richard. Evropa dvacátého století. Praha: Vyšehrad, 2007.

  WINTLE, Michael J. Culture and Identity in Europe: Perceptions of Divergence and Unity in Past and Present. Aldershot: Ashgate, 2002.

  WINTLE, Michael. Imagining Europe: Europe and European Civilisation As Seen from Its Margins and by the Rest of the World, in the Nineenth and Twentieth Centuries. Brussels: Lang, 2008.

  WINTLE, Michael. The Image of Europe: Visualizing Europe in Cartography and Iconography Throughout the Ages. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

  Making of Europe book series, New York : Palgrave Macmillan, 2013-2016.

  KAISER, Wolfram, and J W. SCHOT. Writing the Rules for Europe: Experts, Cartels, and International Organizations, 2014.

  OLDENZIEL, Ruth, and Mikael HÅRD. Consumers, Tinkerers, Rebels: The People Who Shaped Europe, 2013

  DIOGO, Maria P, and Dirk VAN LAAK. Europe Globalizing: Mapping, Exploiting, Exchanging, 2016

  HÖGSELIUS, Per, A KAIJSER, and Erik VAN DER VLEUTEN. Europe's Infrastructure Transition: Economy, War, Nature, 2016.

  FICKERS, Andreas, and Pascal GRISET. Communicating Europe: Technologies, Information, Events. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.

  KOHLRAUSCH, Martin, and Helmuth TRISCHLER. Building Europe on Expertise: Innovators, Organizers, Networkers, 2014.


  web: 

  The European Experience

  A Multi-Perspective History of Modern Europe, 1500–2000

   https://www.openbookpublishers.com/books/10.11647/obp.0323


 • Úvod

  Úvod

  Představení kurzu.

 • Co, kdy a kde je Evropa? Dějiny a současnost jedné ideje

  Co, kdy a kde je Evropa? Dějiny a současnost jedné ideje

  Idea Evropy, její roviny a významy.

  • analyzujte heslo "Evropa" ve vybraném slovníku 

   kopii nahrajte na moodle - do názvu souboru vaše příjmení hůlkovým písmem, název zdroje a rok, a HESLOEVROPA - vše odděleno podtržítkem  (příklad: JANAC_OTTO_1894_HESLOEVROPA)

 • Evropa jako politická realita

  Evropa jako politická realita (Formování evropské veřejnosti)

 • Evropa jako historický konstrukt? Historický fakt a jeho konstrukce

  Konstrukce historického faktu

  Fakt a interpretace (až interpretace vytváří fakta?)

  přečtěte přiložené texty a připravte se na diskusi - jak Snyder konstruuje obraz "Blood lands" ve východní Evropě?

  J

 • Historikové e Evropa I. – Evropská civilizace a národní státy

  Historikové e Evropa I. – Evropská civilizace a národní státy

  Jak autoři historických textů přistupovali k psaní Evropských dějin? Jak definovali Evropu?

  Zaměříme se na období před 2. světovou válkou

  Přečtěte si prosím zejména text Stefana Bergera a Miroslava Hrocha. Další jsou dobrovolné - hlavně pro ilustraci (pozor - Pirenne je celá kniha, netiskněte, jen prolítněte)

 • Historikové e Evropa II. – Europeizace a EU

  Historikové e Evropa II. – Europeizace a EU

  Jak autoři historických textů přistupovali k psaní Evropských dějin? Jak definovali Evropu?

  Zaměříme se na období po 2. světové válce (EU)

 • Evropa jako mýtus (Kultura a hodnoty) Kulturní dějiny Evropy I

  Evropa jako mýtus (Kultura a hodnoty)

  Existuje nějaký vztah mezi mýtickou Európou a současnou Evropou?

  Jak se měnilo zobrazování Evropy v umění?

 • Evropa jako normativní ideál (Civilizační mise) Kulturní dějiny Evropy II

  Evropa jako normativní ideál (Civilizační mise)

 • Evropa jako kulturní identita (My a Oni) Kulturní dějiny Evropy III

  Evropa jako kulturní identita (My a Oni)

 • Evropa jako geografický konstrukt (Prostor I)

  Evropa jako geografický konstrukt (Prostor)

  Kde je Evropa? Vývoj diskuze o Evropě jako prostorové, geografické kategorii


  ZMĚNA TÉMATU : PŘEDNÁŠKA SE NEKONÁ (JSEM V USA) 

  úkol - obrazový pramen, četba  Burke- Eyewitnessingt, úvod

  Při čtení Burkeho úvodu se zamyslete nad následujícím:

  1. Jaké je podle Burkeho status quo, pokud jde o obrazy jako prameny?

  2. Co navrhuje místo toho?

  3. Proč se historikové zdráhají používat obrazy ve své práci?

  4. Jaké jsou rozdíly mezi obrazy a jinými druhy historických důkazů? Jaké jsou jejich podobnosti?

  Kromě toho má každý z vás vybrat obrázek, o kterém můžeme diskutovat jako o historickém prameni. Pokuste se dozvědět něco o historii obrazu:

  1.Kde byl vytvořen?
  2.Proč byl vytvořen?
  3.Co měla sdělit?
  4.Co dalšího se z něj můžeme dozvědět?

  Splňte prosím do 15. listopadu : nahrajte obrázek, odpovězte na otázky z Burkova textu a o obrazu samotném - několik jich pak prodiskutujeme.


 • Evropské regiony a formování moderní Evropy (Prostor II)

  Evropské regiony a formování moderní Evropy  

  Územní a (časo-) prostorové členění dějin? 

 • Západní Eurasie ? První či druhý svět? Globální Sever? Evropa z globální perspektivy (Prostor III)

  Západní Eurasie ?  První či druhý svět? Globální Sever? 

 • Evropská města a společnost : Evropa pohledem sociálních dějin

  Evropská města a společnost : Evropa pohledem sociálních dějin (krátce) - odtud dále se zaměříme nikoliv pouze na dějiny diskurzu o Evropě, ale i na historické formování struktur, které se postupně staly souřástí představ o Evropě, a to pohledem historických subdisciplin


  Historikova praxe - "výzkumná jednotka" ?

 • Evropský hospodářský zázrak? Evropa pohledem hospodářských dějin

  Evropské hospodářství : Evropa pohledem hospodářských dějin (Evropa = liberální kapitalismus)

 • Úvod do druhého semestru

  Úvod do druhého semestru

 • Tázání

 • Heuristika - hledání zdrojů primárních a sekundárních

 • Prameny a jejich kritika, typy pramenů

 • Archivy

 • Příprava výzkumného projektu


  Prvním úkolem ale bude na základě vašich prací z minulého semestru do příštího týdne připravit krátkou anotaci vaší závěrečné práce - která bude obsahovat 1) otázku/vymezení problému v evropském kontextu (na co chci odpovedet, co chci popsat 2) zdroje : tedy odkud chci brát informace 3) metodu : jak z dostupných informací budu extrahovat data.  

  Např : 1) kravata jako charakteristický rys evropského oděvu - kde se vzala ? kdysi kdosi cosi bla bla.... 2) obrazové materiály - europeana, reprezentativni soubor materialu k evropske historii 3) zdokumentuji nejstarsi vyobrazeni cloveka v kravate ve sbirkach https://www.europeana.eu/cs  (samozrejme více rozebrat)

 • Žánry a typy publikací a prezentace výsledků

 • Bibliografie, Reference a Etika

 • Prezentace projektů - dílna

 • státní svátek

 • státní svátek

 • Jak úspěšně bádat - nástroje mechanické i digitální