Topic outline

 • General

  Student se seznámí se základními poznatky současné psycholingvistiky, s jejím přínosem pro učitelskou praxi. Naučí se používat základní psycholingvistické metody ve výzkumu. Kurz bude zaměřen na bližší porozumění jazykové produkci a percepci, poznatky oboru budou vztaženy k rozvíjení produktivních a receptivních komunikačních dovedností žáků. Témata: Vymezení psycholingvistiky jako interdisciplinární vědní disciplíny. Okruhy zkoumání psycholingvistiky. Specifika psycholingvistického přístupu k analýze jazykových jevů, základní psycholingvistická paradigmata. Specifika přirozeného lidského jazyka, komunikační prostředky zvířat, přizpůsobení člověka jazyku na úrovni mozku i těla. Mentální struktury individua spjaté s řečovou činností, mentální encyklopedie, mentální slovník, mentální gramatika. Řečový mechanismus člověka, mentální průběh produkce a percepce textů a jeho modelování, poruchy řeči a afázie. Jazyk a myšlení, metafora jako projev ekonomie myšlení, jazykový relativismus a univerzálie. Akvizice mateřského jazyka, charakteristika prvního lexikonu, sled osvojování gramatických kategorií ohebných slov, charakteristika prvních syntaktických konstrukcí, vývoj výslovnosti. Učení se cizímu jazyku, bilingvismus v různých pojetích, psychologické aspekty bilingvismu.

  ALTMANN, Gerry T. M. Výstup na babylonskou věž. Otázky jazyka, mysli a porozumění. Praha: Triada, 2005.

  FERNÁNDEZ, E. M.; CAIRNS, H. S. Základy psycholingvistiky. Praha: Karolinum, 2014. 

  LAKOFF, G.; JOHNSON, M. Metafory, kterými žijeme. Brno: Host, 2002.

  NEBESKÁ, I. Úvod do psycholingvistiky. Praha: H a H, 1992.

  NEBESKÁ, I. Psycholingvistika. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny, 2017. 
  URL: https://www.czechency.org/slovnik/PSYCHOLINGVISTIKA

  PINKER, S. Jazykový instinkt. Praha: Dybbuk, 2009.

  PRŮCHA, J. Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha. Grada, 2011.

  STERNBERG, R. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002.

   

 • Topic 1

  Specifika psycholingvistického přístupu k analýze jazykových jevů, živá psycholingvistická paradigmata

  klíčová slova: psycholingvistika, přirozený jazyk, jazyková kreativita

  studijní literatura:

  FERNÁNDEZ, Eva M. – CAIRNS, Helen Smith. Základy psycholingvistiky. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2435-8. Kapitola 1, Výchozí pojmy, s. 15–33.

  ČERMÁK, František: Jazyk a jazykověda. Praha: Pražská imaginace, 1997. ISBN 80-7110-183-4. (či pozdější vydání), kapitola Jazyk a vědomí: Psycholingvistika, s. 62–71.

 • Topic 2

  Specifika přirozeného lidského jazyka x komunikační prostředky zvířat, přizpůsobení člověka jazyku

  klíčová slova: jazyková kreativita, dvojí artikulace, přirozený lidský jazyk, komunikační prostředky zvířat

  studijní literatura:

  ČERMÁK, František: Jazyk a jazykověda. Praha: Pražská imaginace, 1997. ISBN 80-7110-183-4. (či pozdější vydání), kapitola Konstitutivní rysy jazyka jako komunikativního systému, s. 102–103.

  KOUKOLÍK, František. Před úsvitem, po ránu: eseje o dětech a rodičích. Praha: Karolinum, 2008, ISBN 978-80-246-1496-0. Kapitola Začali jsme mluvit rukama?, s. 142 –150.

  doporučená literatura:

  AITCHISON, Jean. The articulate mammal. An introduction to psycholinguistics. London and New York: Routledge, 1994. ISBN 0-415-08395-8. Kapitola Animals that try to talk, s. 22–47.

   

   

   

 • Topic 3

  Řečový mechanismus člověka, mentální průběh produkce textů a jeho modelování

  klíčová slova: produkce textů, mluvčí, produkce u bilingvních mluvčích, plánování, mentální slovník, mentální gramatika

  studijní literatura:

  FERNÁNDEZ, Eva M. – CAIRNS, Helen Smith. Základy psycholingvistiky. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2435-8. Kapitola Mluvčí: Produkce řeči, s. 125–154.

  KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek – PLESKALOVÁ, Jana (eds.) Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2002, ISBN 80-7106484-x, hesla aktivace; kognitivní báze; mentální slovník; modelování řečové komunikace; produkce řeči.

  Doporučená literatura:

  ALTMANN, Gerry T. Výstup na babylonskou věž: otázky jazyka, mysli a porozumění. Praha: Triáda, 2005. ISBN 80-861-3870-4, kapitoly Uspořádání slovníku, s. 67–77, Jak slova nakonec nacházíme, s. 78–98.

   

   

 • Topic 4

  Mentální průběh percepce textů a jeho modelování

  klíčová slova: percepce textů, posluchač, inference, mentální slovník, mentální gramatika, afázie

  studijní literatura:

  FERNÁNDEZ, Eva M. – CAIRNS, Helen Smith. Základy psycholingvistiky. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2435-8. Kapitoly Posluchač: Percepce řeči a lexikální přístup, s. 155–184, Posluchač: Strukturní zpracování, s. 185–211.

  KARLÍK, Petr – NEKULA, Marek – PLESKALOVÁ, Jana (eds.) Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2002, ISBN 80-7106484-x, hesla porozumění řeči; poruchy řeči; inference.

 • Topic 5

  Akvizice mateřského jazyka,  učení se cizímu jazyku, bilingvismus v různých pojetích

  klíčová slova: charakteristika prvního lexikonu, sled osvojování gramatických kategorií ohebných slov, charakteristika prvních syntaktických konstrukcí, vývoj výslovnosti, druhý jazyk, bilingvismus

  studijní literatura:

  PRŮCHA, Jan. Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3603-7, s. 17–92, dále s. 161–176.

  Doporučená literatura pro zájemce o hlubší proniknutí do problematiky:

  KARMILOFF, Kyra a KARMILOFF-SMITH, Anette. Pathways to language. From fetus to adolescent. Harvard University Press: Cambridge, Mass, 2002. ISBN 978-0674-00-8359.

  SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie. Když začínáme mluvit...Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dítěte. Praha: FF UK, 2013. ISBN 978-80-7308-482-0.

  SLANČOVÁ, Daniela (ed.). Štúdie o detskej reči. Prešov: FF Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. ISBN ISBN 978-80-8068-701-4.

   

 • Topic 6

  Jazyk a myšlení, metafora jako projev ekonomie myšlení, jazykový relativismus

  klíčová  slova: kognitivní lingvistika, jazykový obraz světa, metafora, jazykový relativismus, teorie sémantických rysů, teorie sémantického prototypu

  studijní literatura:

  CHEJNOVÁ, Pavla. Didaktické transformace pragmalingvistických témat. 1. vyd. PedF UK: Praha, 2010. ISBN 978-80-7290-497-6, s. 115–129: Exkurz do kognitivní lingvistiky.

  doporučená literatura pro zájemce o hlubší proniknutí do problematiky:

  LAKOFF, George a JOHNSON, Mark. Metafory, kterými žijeme. Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7491-152-1.