Topic outline

 • Představení kurzu

  Vítejte v kurzu Psychologie pro ZSV.

  Psychologie je jednou z disciplín, které tvoří součást kurikula vzdělávacího oboru Výchova k občanství na ZŠ a vzdělávací oblasti Občanský a spolenskovědní základ na SŠ. Tento předmět vám nabídne bližší vhled do psychologie. Výběr témat v předmětu vychází z aktuálních Rámcových vzdělávacích programů a obsahem navazuje na předmět Základy psychologie, který je povinnou součástí učitelské přípravy v bakalářských studijních programech. V předmětu se studující seznámí na hlubší úrovni s obecnou psychologií, sociální psychologií a psychologií osobnosti, a to vždy v historické a aplikační perspektivě.

  Doufáme, že pro vás kurz bude zajímavým střípkem v bohaté mozaice základů společenských věd.

  UKONČENÍ PŘEDMĚTU

  Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška se koná formou závěrečného písemného testu, který je řešen online v platformě Moodle. Obsah testu odpovídá níže uvedeným prezentacím.

  K termínu testu je třeba se přihlásit v SISu. Den před termínem testu obdrží přihlášené osoby email s instrukcemi.

  Podmínkou k připuštění k testu je splněná docházka a úkoly v seminářích. V případě více než jedné absence na semináři je nutné odezvdat náhradní úkol, a to stručný výtah (1-2 normostrany) z vámi zvoleného odborného článku z časopisu Československá psychologie či zahraničního psychologického časopisu s impact factorem. Úkol odevzdejte v Moodlu (viz níže).

 • Psychologie jako vědecká disciplína

  Klíčová témata

  Psychologický výzkum - vlastnosti důvěryhodného výzkumu
  Laické psychologizování versus vědecké poznání
  Metodologické přístupy - kvalitativní a kvantitativní
  Etika výzkumu

 • Dějiny psychologie, základní psychologická paradigmata

  Klíčová témata

  Co je to paradigma?
  Hlubinná psychologie
  Behaviorismus
  Gestaltpsychologie
  Kognitivní psychologie
  Humanistická a existenciální psychologie
  Sociální konstruktivismus
  Postmoderní a kritická psychologie

 • Osobnost člověka

  Klíčová témata

  Co je to osobnost?
  Organizace osobnosti
  Temperament a charakter
  Rysy a vlastnosti
  Dynamika osobnosti
  Identita
  Sociální role

  Příprava na seminář:

  "Zkuste si vyplnit test osobnosti. Jedná se o test  s vysokou validitou. Tento test byl podroben mnoha výzkumům a je to jeden z nejpřesnějších testů osobnosti současné psychologie. Přesto, protože výzkumník musí být vždy skeptický, je vhodné test neustále ověřovat. Poprosím Vás tedy o to, že si tento test zkusíme. V rámci zachování anonymity a důvěrnosti informací nesdílejte s nikým své výsledky, poprosím Vás pouze o to, abyste na konci zhodnotili, nakolik se Vám zdá výsledek v testu odpovídající realitě.“

  https://psych.fullerton.edu/mbirnbaum/psych101/barnum_demo.htm

 • Ontogenetický vývoj

  Klíčová témata

  Etapy vývoje
  Typický a atypický vývoj
  Klíčové periodizace: Freud, Piaget, Bruner, Erikson

 • Emoce

  Klíčová témata

  Typy emocí: primární a sekundární
  Projevy a rozpoznávání emocí
  Souvislost mezi emocemi a kognicí
  Motivace
  Vůle

 • Kognice

  Klíčová témata

  Inteligence, měření inteligence
  Kognitivní dispozice
  Kognitivní procesy
  Představivost a fantazie

 • Sociální skupiny

  Klíčová témata

  Typy skupin
  Struktura a dynamika skupin
  Malé, střední a velké skupiny
  Vedení skupin

  Příprava na seminář

  Veďte krátký rozhovor s jednou osobou o jejích představách o různých skupinách osob (resp. sociálních kategoriích). Cílem je získat stručné popisy. Ptejte se na následející sociální kategorie: 1) Učitel nebo učitelka, 2) Rom nebo Romka, 3) Bezdomovec nebo bezdomovkyně, 4) Gay nebo Lesba. Použít lze jednoduchou formulaci: Jak sis představujete...? Jaká je vaše představa...?

  Zachycené představy jedné osoby si přineste na seminář 28./29. dubna, kde o nich budeme diskutovat.

 • Sociální vliv a afiliace

  Klíčová témata

  Afiliace a sociabilita
  Sociální vliv
  Konformita
  Poslušnost a přizpůsobení
  Moc
  Rozložení zodpovědnosti

 • Mezilidské vztahy

  Klíčová témata

  Typy vztahů - přátelské, romantické...
  Vývojové etapy vztahů
  Attachment
  Řešení konfliktů ve vztazích

 • Komunikace

  Klíčová témata

  Verbální komunikace
  Neverbální komunikace
  Dyadická a skupinová komunikace
  Zásady efektivní komunikace

 • Postoje, stereotypy, předsudky

  Klíčová témata

  Složky postojů
  Stereotypy a předsudky versus postoje
  Funkce stereotypů
  Implicitní a explicitní postoje/stereotypy
  Aktivace postojů/stereotypů
  Změny postojů/stereotypů
  Hodnoty, hodnotové orientace

 • TESTY