Topic outline

 • Anotace

  Kurz představuje metodologii genderové analýzy při studiu náboženství na komparativních případech vybraných náboženských systémů. Odkazuje k různým možným interpretacím pojmu náboženství (zejména jako spirituálního hledání nebo jeho institucionalizované podoby – případně mocenského působení). Podrobněji tematizuje náboženství indická (jako příklad systémů cyklických a nemonoteistických, především hinduismus a buddhismus) a lineární a monoteistická (judaismus, křesťanství, islám). Upozorňuje na nezbytnost exegeze a na pluralitu interpretací. Průběžně se v kurzu diskutuje otázka genderových archetypů (a z nich vyplývajících stereotypů), kulturních a sociálních kontextů a jinakostí. U každého z probíraných systémů je rozebírána specifická podoba feministické teologie či obecněji spirituality i jejich společná východiska.

 • 1. Úvod. Východiska genderové analýzy náboženství

 • 2. Genderové konstrukty božství v komparativní perspektivě

 • 3. Genderové konstrukty lidství: mýty o stvoření a etické kodexy

 • 4. Genderové konstrukty sexuality. Askeze a prokreace

 • 5. Indická náboženství. Genderová neutralita ve filosofické rovině a genderovanost božství v mytologii

 • 6. Hinduismus jako sociální systém. Hierarchie v intersekcionálním pohledu

 • 7. Buddhismus: spirituální genderová rovnost a institucionální androcentrismus

 • 8. Monoteistická náboženství. Judaismus: patriarchalita a matrilinearita. Příběhy mužů a žen v Tenachu

 • 9. Křesťanství: christologické poselství rovnosti. Institucionalizace a hierarchizace

 • 10. Islám: spirituální genderová rovnost a sociální genderová hierarchie

 • 11. Celkové komparativní srovnání aspektů genderové analýzy u probíraných náboženských systémů

 • 12. Feministická spiritualita s ekofeministickým přesahem. Návrat k Bohyni Matce

 • 13. Feministické teologie: kritika androcentrismu, koncept genderové rovnosti a teologie osvobození

 • 14. Praktická cvičení – genderové analýzy vybraných textů