Topic outline

 • General

 • Anotace

  Různé způsoby zapojování a přímé účasti uživatelů služeb na jejich plánování, poskytování a hodnocení jsou v mnoha zemích součástí politiky i praxe v sociální a zdravotní oblasti. Stejně tak je v mnoha zemích zavedeno zapojování uživatelů služeb do výuky a výzkumu. V České republice zatím můžeme hovořit spíše o ojedinělých iniciativách jak v oblasti služeb, tak i ve výzkumu a výuce. Nicméně i u nás se setkáváme s uživateli služeb a s profesionály, kteří se vzájemně respektují, uznávají vlastní zkušenost a odbornost a společně hledají cesty, jak zlepšovat služby a podmínky pro jejich poskytování a rozvoj. Účelem tohoto kurzu je představit a diskutovat užívání participativních přístupů v praxi služeb i ve vědecké práci odborníků z oblasti sociálních a zdravotních organizací.

   Cíle kurzu: 

  • Seznámit studenty/studentky se základními pojmy, způsoby zapojování uživatelů služeb, metodami a druhy spolupráce mezi uživateli, poskytovateli služeb, pedagogy a výzkumníky ze sociální a zdravotní sféry
  • Představit možnosti participativních přístupů v  sociální a zdravotní oblasti.  
  • Představit a diskutovat různé perspektivy a zkušenosti týkající se participace v oblasti služeb, výzkumu a výuky.                                                                                                                           

 • Průvodce oporami

  Obsah kurzu:

  Po úvodním představení základních informací z historie, politiky a praxe participace uživatelů služeb v mezinárodním kontextu se studentky a studenti zaměří  na tři oblasti využívání participativních přístupů. Prostřednictvím četby, zpracování příkladů z praxe, případně v setkáních s uživateli služeb během výuky budou studující diskutovat o teorii a praxi participace v oblasti služeb, výzkumu a výuky. Každému setkání bude předcházet studium povinné četby. Semináře budou věnovány společné reflexi četby, která bude následně  doplněna o další informace  z jedné z oblastí participace uživatelů (služba-výzkum-výuka). Sdílení vlastních zkušeností umožní zvažovat různé perspektivy a diskutovat o přínosech a selháních užívání participativních přístupů. Studenti a studentky si na jedno ze setkání připraví stručný popis konkrétní situace participace, budou jej prezentovat a diskutovat s vyučujícími a studujícími.

   Okruhy:

  Okruh  1: Participativní přístupy a zapojování uživatelů v sociálních a zdravotních službách.

  Okruh 2: Účast uživatelů služeb ve výzkumu v sociální a zdravotní oblasti. 

  Okruh 3: Účast uživatelů služeb ve výuce sociální práce. 

  Výstupy: 

  Student/studentka:

  • Umí pojmenovat a vysvětlit základní pojmy a koncepty týkající se participativních přístupů 
  •  Dokáže objasnit různé perspektivy participativních přístupů v sociální a zdravotní oblasti 
  • Dokáže popsat a na příkladech vysvětlit různé metody podporující participaci uživatelů služeb na jejich rozvoji a taktéž ve výuce a výzkumu v sociální práci a ve zdravotnictví
  • Umí zhodnotit možnosti a limity využívání participativních přístupů.
 • Okruh 1

  Participativní přístupy a zapojování uživatelů v sociálních a zdravotních službách. Seznámení se s historií, politikou a praxí participace v ČR v evropských i dalších zemích v oblasti sociální i zdravotnické. Jaké jsou současné výzvy, bariéry a kritické momenty participace v sociálních službách a v oblasti zdravotní péče? Jaké podmínky pro spoluúčast  na tvorbě politiky, strategií a služeb vytváříme a jakým způsobem (potenciálním) uživatelům a pacientům nasloucháme či s nimi jinak spolupracujeme? • Okruh 2

  Účast uživatelů služeb ve výzkumu v sociální a zdravotní oblasti. Výzvy zapojování „lidí s …“ do výzkumu. Kdo a jakým zpsůobem výzkum iniciuje? Jak výzkum naplánovat, jaké metody používat? Jak výzkumníky-uživatele odměňovat? Jak spoluvytvářet a prezentovat výstupy – zprávy, články, knihy. Aktivismus a akademická práce. 

  • HRADCOVÁ, Dana a Michal SYNEK. The rest is noise: on describing cognitive multiplicity. Qualitative Research. 2020, s. 146879412097598. ISSN 1468-7941, 1741-3109. DOI: 10.1177/1468794120975987

  • SYNEK, Michal et al. Kritické gesto a záležitosti péče v souřadnicích ne/způsobilosti . Sociologický časopis. 2019, roč. 55, č. 5, s. 587–614. ISSN 00380288, 2336128X. DOI: 10.13060/00380288.2019.55.5.478

  • BJELONČÍKOVÁ, Monika a kol. Participativní přístupy v sociální práci. Ostrava: Universitas Ostraviensis. 2016. ISBN 978-80-7464-851-9

  • Vložte stručné shrnutí (max 300 slov) jednoho ze tří titulů povinné četby.

 • Okruh 3

  Účast uživatelů služeb ve výuce sociální práce. Možnosti společného učení a netradiční formy předávání příběhů, znalostí a dovedností. Setkání se zástupci uživatelů služeb a pacientských organizací.

  • The Routledge handbook of service user involvement in human services research and education. London ; New York, New York: Routledge. ISBN 1-138-36014-7. 

   Část III, kapitola 23 a 34.

  • TAKING BACK WHAT'S OURS! An Oral History of the Movement of People who use Drugs.

  • Vložte stručné shrnutí (max 300 slov) jedné z kapitol povinné četby. Sdělte svoje dojmy po shlédnutí jednoho z dílů seriálu Taking back what's ours (max. 300 slov).