Topic outline

 • Základní koncepty

  Na úvod seznámíme se základními koncepty a přístupy k tématu sociální patologie.

  Vybrané otázky k základním konceptům a teoriím budou součástí testu, níže bude přidán seznam pojmů k nastudování. Test proběhne po kontaktním setkání. V případě dotazů využijte fórum připojené k informacím o testu. 

  Doporučená četba (dostupné ve fakultní knihovně, publikace GRADA jsou dostupné i online): 

  Fischer, Škoda (2014). Sociální patologie. Kapitoly 1-3. 

  Jedlička a kol. (2015). Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Sekce II, Kapitoly 1-4.

  Další zdroje:

  Bělík a kol. (2017). Slovník sociální patologie. Grada. 

  Sociologická encyklopedie (SOÚ AVČR, 2017) - online, viz níže

 • De/stigmatizace osob s dušebním onemocněním

  Téma je věnované de/stigmatizaci a to konkrétně na příkladu osob s duševním onemocněním. 

  Můžete se zúčastnit přednášky s diskusí v rámci prezenčního studia (7.10. od 12.35, učebna 217). Setkáme se s kolegy z Národního ústavu pro duševní zdraví, kde probíhá realizace projektu: http://narovinu.net/projekt-destigmatizace/

  Doporučená literatura:

  Praško, J., Ocisková, M. (2015). Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch. Kapitola 1. Praha, Grada. 

 • Průběžný úkol - anotace závěrečné práce a anotovaná bibliografie

  1) Anotovaná bibliografie:

  • Promyslete si na jaké téma budete chtít psát závěrečnou práci.
  • Vyberte si jeden odborný článek vztahující se k vašemu tématu pro závěrečnou práci (odborný článek znamená, že bude obsahovat výzkumná zjištění, doporučuji zvážit článek v angličtině nebo jiném cizím jazyce, články vyhledáváte např. zde: https://ezdroje.cuni.cz/). V případě nejasností se mnou výběr textu zkonzultujte.
  • Článek si prostudujte a zpracujte k němu anotovanou bibliografii viz přiložené instrukce níže (originál v angličtině zde: https://student.unsw.edu.au/annotated-bibliography)

           Rozsah: 1 normostrana (normostrana 1.800 znaků vč. mezer)

  2) Součástí úkolu je sdílení první verze anotace vaší závěrečné práce: připravte si zformulovaný problém, kterému se budete věnovat; můžete ve fóru například sdílet nějaký text (může být článek z médií, populárně-naučný článek, ale samozřejmě i odborný text), který je pro vás inspirací pro zpracování práce nebo máte nějaký zážitek, který vás inspiroval pro formulaci problému  

  Pracovní verze úkolů nasdílíte viz níže před kontaktním setkáním (1.11.), očekává se osobní účast na setkání. Anotaci můžete pak průběžně upravovat, anotovanou bibliografii ve finální verzi odevzdejte do 15.11.2019.

 • Závěrečná práce - zkouška

  Pro závěrečnou práci si zvolíte libovolné téma související se sociální patologií resp. rizikovým chováním ve společnosti. Doporučuji se zaměřit, co nejkonkrétněji a svou práci zakotvit v nějakém problému - tezi a ne v obecně pojatém tématu. 

  Příklad: 

  - příliš obecně zvolené téma: Šikana ve školní třídě

  - konkrétně zvolené téma: Jak podpořit aktivní přístup žáků I. stupně při řešení školní šikany 

  Náležitosti práce:

  Práce bude obsahovat tři základní části (mohou být dále členěné dle potřeby): úvod (obecnější východiska, zasazení do kontextu, teoretická východiska, formulace vaší teze/problému, kterému se budete věnovat), analýza problému (velmi stručný přehled dosavadního studia tématu - výzkumy, akademické úvahy, další relevantní informace, diskuse - pro a proti/kritika), závěr (k čemu jste dospěl/a? jaké je vyjádření/odpověď k vaší vstupní tezi)

  Formální požadavky:

  - dodržování pravidel citací (uvádění všech zdrojů v textu, odlišení přímých/nepřímých citací, seznam zdrojů v seznamu na konci)

  - gramaticky správně, bez častých překlepů atp.

  Délka textu:

  3-5 normostran (normostrana 1.800 znaků vč. mezer), prosím dodržujte stanovený  limit, pokud se do něj nemůžete vejít, tak je potřeba zúžit vybrané téma. Delší práce nebudou hodnoceny. 

  Požadavky na zdroje:

  Očekává se minimálně 5 odborných zdrojů. Minimálně jeden zdroj bude pocházet z doporučené literatury pro kurz. Práce aspirující na nejvyšší hodnocení budou výrazně využívat výzkumné studie (články, ideálně včetně zahraničních) a nebo autorské knihy (tzn. originální texty věnované vlastní teorii a výzkumu atp., omezené využití učebnic a přehledových textů). Online zdroje pečlivě zvažujte, ne wiki a podobné ne vždy důvěryhodné texty. 

  Odevzdání viz termíny zkoušky v SISu (bude zveřejněno). Konzultace záměru proběhne v rámci kontaktního setkání, případně mě kontaktujte emailem.