Topic outline

 • Základní koncepty

  Na úvod seznámíme se základními koncepty a přístupy k tématu sociální patologie.

  Vybrané otázky k základním konceptům a teoriím budou součástí testu, níže bude přidán seznam pojmů k nastudování. Test proběhne po kontaktním setkání. V případě dotazů využijte fórum připojené k informacím o testu. 

  Doporučená četba (dostupné ve fakultní knihovně, publikace GRADA jsou dostupné i online): 

  Fischer, Škoda (2014). Sociální patologie. Kapitoly 1-3. 

  Jedlička a kol. (2015). Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Sekce II, Kapitoly 1-4.

  Další zdroje:

  Bělík a kol. (2017). Slovník sociální patologie. Grada. 

  Sociologická encyklopedie (SOÚ AVČR, 2017) - online, viz níže

 • De/stigmatizace osob s dušebním onemocněním

  Téma je věnované de/stigmatizaci a to konkrétně na příkladu osob s duševním onemocněním. 

  Můžete se zúčastnit přednášky s diskusí v rámci prezenčního studia (7.10. od 12.35, učebna 217). Setkáme se s kolegy z Národního ústavu pro duševní zdraví, kde probíhá realizace projektu: http://narovinu.net/projekt-destigmatizace/

  Doporučená literatura:

  Praško, J., Ocisková, M. (2015). Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch. Kapitola 1. Praha, Grada. 

 • Sociální patologie v kontextu rodiny

  Co se vám vybaví, když se řekne rodina? Co/koho si představíte?

  Jak přemýšlíte nad tradiční - netradiční rodinou? Normální - nenormální rodinou? Co se vám s těmito pojmy asociuje? 

  Prvotní reflexi vašeho porozumění doplňte četbou kratších textů dr. Šárky Gjuričové, rodinné terapeutky (odkazy níže). 

  Doporučená literatura:

  Fischer, Škoda (2014). Kapitola 10. Sociálně patologické jevy spojené s prostředím rodiny.

  Jedlička a kol. (2015). Kapitola I, část 2. Hlavní činitelé socializace

  Gjuričová, Kubička (2009). Rodinná terapie. Systemické a narativní přístupy. Část II Rodiny, 4. Rodiny, jejich formy a proměny

 • Průběžný úkol - anotace závěrečné práce a anotovaná bibliografie

  1) Anotovaná bibliografie:

  • Promyslete si na jaké téma budete chtít psát závěrečnou práci.
  • Vyberte si jeden odborný článek vztahující se k vašemu tématu pro závěrečnou práci (odborný článek znamená, že bude obsahovat výzkumná zjištění, doporučuji zvážit článek v angličtině nebo jiném cizím jazyce, články vyhledáváte např. zde: https://ezdroje.cuni.cz/). V případě nejasností se mnou výběr textu zkonzultujte.
  • Článek si prostudujte a zpracujte k němu anotovanou bibliografii viz přiložené instrukce níže (originál v angličtině zde: https://student.unsw.edu.au/annotated-bibliography)

           Rozsah: 1 normostrana (normostrana 1.800 znaků vč. mezer)

  2) Součástí úkolu je sdílení první verze anotace vaší závěrečné práce: připravte si zformulovaný problém, kterému se budete věnovat; můžete ve fóru například sdílet nějaký text (může být článek z médií, populárně-naučný článek, ale samozřejmě i odborný text), který je pro vás inspirací pro zpracování práce nebo máte nějaký zážitek, který vás inspiroval pro formulaci problému  

  Pracovní verze úkolů nasdílíte viz níže před kontaktním setkáním (1.11.), očekává se osobní účast na setkání. Anotaci můžete pak průběžně upravovat, anotovanou bibliografii ve finální verzi odevzdejte do 15.11.2019.

 • Test

  Pojmy k nastudování pro test:

  sociální patologie

  deviace, deviace primární, sekundární

  norma/lita statistická, sociokulturní, skupiny, mediální, funkční, ideální

  socializace primární, sekundární

  stigmatizace

  ne/formální sociální kontrola

  základní zaměření a charakteristiky teorií biologických - psychologických - sociologických (obecně, pro test nejde o znalost jednotlivých teorií), příklady teorií (Cloningerova teorie temperamentu, teorie sociálního učení a teorie nálepkování/etiketizační teorie)

   

  Test proběhne online v druhé polovině listopadu.

 • Sociální patologie v kontextu školy

  Další téma je věnováno vybraným problémovým jevům, se kterými se můžeme setkat ve školním prostředí. 

  Doporučená literatura:

  Janošová a kol. (2016). Psychologie školní šikany.  Grada. - Zejména kapitoly 2, 3.

  Jedlička a kol. (2015). Kapitola III, část 1 a 2., Kapitola V část 1 a 2.

  Fischer, Škoda (2014). Kapitoly 6, 7, 8, 9.

 • Rizikové chování mládeže

  V následující lekci navážeme na předchozí téma a podíváme se blíže na problémové chování mládeže, zejm. různé perspektivy náhledu na delikvenci, resp. kriminalitu mládeže.

  Doporučená literatura:

  Fischer, Škoda (2014). Kapitola 11.

  Jedlička a kol. (2015). Část III, kapitola 4, část V, kapitola 3

  Nielsen Sobotková a kol. (2014). Rizikové a antisociální chování v adolescenci. Kapitola 4, 5. 

 • Závěrečná práce - zkouška

  Pro závěrečnou práci si zvolíte libovolné téma související se sociální patologií resp. rizikovým chováním ve společnosti. Doporučuji se zaměřit, co nejkonkrétněji a svou práci zakotvit v nějakém problému - tezi a ne v obecně pojatém tématu. 

  Příklad: 

  - příliš obecně zvolené téma: Šikana ve školní třídě

  - konkrétně zvolené téma: Jak podpořit aktivní přístup žáků I. stupně při řešení školní šikany 

  Náležitosti práce:

  Práce bude obsahovat tři základní části (mohou být dále členěné dle potřeby): úvod (obecnější východiska, zasazení do kontextu, teoretická východiska, formulace vaší teze/problému, kterému se budete věnovat), analýza problému (velmi stručný přehled dosavadního studia tématu - výzkumy, akademické úvahy, další relevantní informace, diskuse - pro a proti/kritika), závěr (k čemu jste dospěl/a? jaké je vyjádření/odpověď k vaší vstupní tezi)

  Formální požadavky:

  - dodržování pravidel citací (uvádění všech zdrojů v textu, odlišení přímých/nepřímých citací, seznam zdrojů v seznamu na konci)

  - gramaticky správně, bez častých překlepů atp.

  Délka textu:

  3-5 normostran (normostrana 1.800 znaků vč. mezer), prosím dodržujte stanovený  limit, pokud se do něj nemůžete vejít, tak je potřeba zúžit vybrané téma. Delší práce nebudou hodnoceny. 

  Požadavky na zdroje:

  Očekává se minimálně 5 odborných zdrojů. Minimálně jeden zdroj bude pocházet z doporučené literatury pro kurz. Práce aspirující na nejvyšší hodnocení budou výrazně využívat výzkumné studie (články, ideálně včetně zahraničních) a nebo autorské knihy (tzn. originální texty věnované vlastní teorii a výzkumu atp., omezené využití učebnic a přehledových textů). Online zdroje pečlivě zvažujte, ne wiki a podobné ne vždy důvěryhodné texty. 

  Odevzdání viz termíny zkoušky v SISu (tzn. odevzdáte v Moodlu nejpozději v termínu, na který jste se zapsali v SISu). Konzultace záměru proběhne v rámci kontaktního setkání, případně mě kontaktujte emailem. 

 • Bezdomovectví

  Poslední setkání věnujeme tématu bezdomovectví. Ztráta domova nebo ohrožení ztrátou domova se pojí s celou řadou rizikových způsobů chování a zároveň velmi negativně ovlivňuje vývoj dětí. 

  Lekce je zpracována v podobě powerpointu s dalšími odkazy (videa atp).