Topic outline

 • This topic

  Závěrečná práce (zkouška)

  Pro závěrečnou práci si zvolíte konkrétní problém související se sociální patologií resp. rizikovým chováním ve společnosti. Práci  zpracujete na základě přečteného článku (povinný úkol 2) a doporučené literatury ke kurzu. Pozor, nepopisujete celý fenomén (např. poruchy příjmu potravy nebo mentální anorexie, ale konkrétní dílčí problém na základě četby). Je vhodné zvolit téma, které využijete v dalším studiu (bakalářská práce, příprava na státnice).  

  Náležitosti práce:

  Práce bude obsahovat tři základní části (mohou být dále členěné dle potřeby): úvod (stručně obecnější východiska, zasazení do kontextu, formulace vaší teze/problému, kterému se budete věnovat), analýza tohoto problému (např. jak se doposud zkoumal, co nového přinesl vámi nastudovaný text ve srovnání s učebnicemi, pro a proti/kritika), závěr (k čemu jste dospěl/a? Jak lze vámi nastudované informace dále využít - pro další výzkum, pro praxi);

  Více ke struktuře eseje: Structuring a text around the three-part essay: 

  Formální požadavky:

  - dodržování pravidel citací (uvádění všech zdrojů v textu, odlišení přímých/nepřímých citací, primárních/sekundárních zdrojů, seznam zdrojů v seznamu na konci)

  - gramaticky správně, bez častých překlepů atp.

  - důvěryhodné akademické zdroje (ne populárně naučné publikace a libovolné webové stránky)

  Délka textu:

  Maximálně 2-3 normostrany (normostrana 1.800 znaků vč. mezer)

  Požadavky na zdroje:

  Minimálně 2 zdroje, optimálně 3-4 a alespoň jeden anglicky. Kladete důraz na klíčové hlavní sdělení (propojení prostudovaného textu s materiály z kurzu) a konkrétní závěr. Delší texty je nezbytné zkrátit, texty s absencí zdrojů či závažnými chybami (např. opisování rozsáhlých částí jiných textů) budou hodnoceny neprospěl/a.  

  Odevzdání viz termíny zkoušky v SISu. Práci můžete vložit s předstihem, pozdní odevzdání = propadlý termín. 

  Tipy na české odborné  časopisy:

  Československá psychologie, Psychologia  a patopsychologia dieťata, E-psychologie, Psychologie pro praxi, Psychologie a její kontexty

  Sociologický časopis, Naše společnost

  Sociální práce/Sociálna práca, Forum sociální práce

  Studia paedagogica, Orbis scholae

 • Organizační pokyny pro ZS 2020/2011

  Distanční výuka dle rozvrhu v aplikaci ZOOM 

  Průběžná práce jsou stanoveny dva větší povinné úkoly (test, anotovaná bibliografie) a budu vám zadávat menší úkoly v návaznosti na přednášky (u příslušného tématu v Moodle, plnění bude také povinné). 

  V případě zájmu se můžete účastnit i pravidelné výuky v prezenčním studiu (pokyny zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6392#section-1), přednášky z denního studia budete mít k dispozici jako nahrávky - linky vkládám níže, pokud se jedná o videa, tak snadno vyhledáte na stream.cuni.cz 

 • Základní koncepty (9.10. dopoledne)

  Na úvod seznámíme se základními koncepty a přístupy k tématu sociální patologie.

  Vybrané otázky k základním konceptům a teoriím budou součástí testu.

  Doporučená četba (dostupné ve fakultní knihovně, publikace GRADA jsou dostupné i online přes Bookport): 

  Fischer, Škoda (2014). Sociální patologie. Kapitoly 1-3. 

  Jedlička a kol. (2015). Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Sekce II, Kapitoly 1-4.

  Záznam z přednášky: https://stream.cuni.cz/cs/Detail/6005

  Další zdroje:

  Bělík a kol. (2017). Slovník sociální patologie. Grada. 

  Sociologická encyklopedie (SOÚ AVČR, 2017)

 • Teorie rizikového chování/sociální patologie (9.10. dopoledne)

  Teorie biologicko-psychologické

  Teorie sociálně-psychologické

  Teorie sociologické

  Doporučené zdroje:

  Stručné přehledy -

  Škoda, Fisher (2017), kapitola 3.2 - pozor na nepřesnosti zejm. v psychologických přístupech

  Jedlička a kol. (2015), kapitola 3

  Komplexnější popisy vybraných teorií -

  Oxford bibliographies - Criminology: https://www.oxfordbibliographies.com/page/criminology (zdroj dostupný pro PedF UK)

  Stručné popisy teorií naleznete v prezentaci přiložené u předchozího tématu nebo na záznamu online přednášky. 

 • Rizikové chování v kontextu rodiny (9.10. odpoledne)

  Příprava na tuto lekci:

  Co se vám vybaví, když se řekne rodina? Co/koho si představíte?

  Jak přemýšlíte nad tradiční - netradiční rodinou? Normální - nenormální rodinou? Co se vám s těmito pojmy asociuje? 

  Prvotní reflexi vašeho porozumění doplňte četbou kratších textů dr. Šárky Gjuričové, rodinné terapeutky (odkazy níže). 

  Vyhledejte a připravte si stručné informace o možných preventivních programech, které pracují s rodinami (tzn. příklady intervencí zaměřených na prevenci rizikového chování v rodině). Nalezené programy budete mít možnost prezentovat v rámci výuky. 

  Záznam z přednášky: https://stream.cuni.cz/cs/Detail/6005

  Doporučená literatura:

  Fischer, Škoda (2014). Kapitola 10. Sociálně patologické jevy spojené s prostředím rodiny.

  Jedlička a kol. (2015). Kapitola I, část 2. Hlavní činitelé socializace

  Gjuričová, Kubička (2009). Rodinná terapie. Systemické a narativní přístupy. Část II Rodiny, 4. Rodiny, jejich formy a proměny

 • Rizikové chování v kontextu školy

  Další téma je věnováno vybraným problémovým jevům, se kterými se můžeme setkat ve školním prostředí. 

  Přidán link na video - přednáška k tématu poruchy chování z PS.

  Přidán link na video - přednáška šikana + test 

  • po shlédnutí přednášky vypracujte krátký test na procvičení pojmů 
  • u úkolu vás poprosím kromě vlastní odpovědi také o vložení zpětné vazby na příspěvek někoho z vašich spolustudujících

  Doporučená literatura:

  Janošová a kol. (2016). Psychologie školní šikany.  Grada. - Zejména kapitoly 2, 3.

  Jedlička a kol. (2015). Kapitola III, část 1 a 2., Kapitola V část 1 a 2.

  Fischer, Škoda (2014). Kapitoly 6, 7, 8, 9.

 • Povinný úkol I: Test

  Test bude probíhat online v týdnu od 9.11.2020

  Pojmy k nastudování pro test:

  sociální patologie

  deviace, deviace primární, sekundární

  norma/lita statistická, sociokulturní, skupiny, mediální, funkční, ideální

  socializace primární, sekundární

  stigmatizace

  ne/formální sociální kontrola

  základní zaměření a charakteristiky teorií biologických - psychologických - sociologických (obecně, pro test nejde o znalost jednotlivých teorií), příklady teorií (Cloningerova teorie temperamentu, teorie sociálního učení a teorie nálepkování/etiketizační teorie)

   

   

 • Povinný úkol II.: Anotovaná bibliografie

  1) Anotovaná bibliografie:

  • Promyslete si na jaké téma budete chtít psát závěrečnou práci.
  • Vyberte si jeden odborný článek vztahující se k vašemu tématu pro závěrečnou práci (odborný článek znamená, že bude obsahovat výzkumná zjištění - ideálně autoři prezentují svůj vlastní výzkum, doporučuji zvážit článek v angličtině nebo jiném cizím jazyce, články vyhledáváte např. zde: https://ezdroje.cuni.cz/). V případě nejasností se mnou výběr textu zkonzultujte.
  • Článek si prostudujte a zpracujte k němu anotovanou bibliografii viz přiložené instrukce níže (originál v angličtině zde: https://student.unsw.edu.au/annotated-bibliography)

           Rozsah: 1 normostrana (normostrana 1.800 znaků vč. mezer)

  Anotovanou bibliografii ve finální verzi odevzdejte do 30.11.2020.

 • Rizikové chování mládeže - delikvence

  V následující lekci navážeme na předchozí téma a podíváme se blíže na problémové chování mládeže, zejm. různé perspektivy náhledu na delikvenci, resp. kriminalitu mládeže.

  Doporučená literatura:

  Fischer, Škoda (2014). Kapitola 11.

  Jedlička a kol. (2015). Část III, kapitola 4, část V, kapitola 3

  Nielsen Sobotková a kol. (2014). Rizikové a antisociální chování v adolescenci. Kapitola 4, 5. 

 • Duševní obtíže

  Setkání je věnováno problematice duševního zdraví, konkrétně probereme některé důležité aspekty suicidálního chování a stigmatizaci osob s duševními obtížemi.