Topic outline

 • ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ZS 2020/21

  Distanční výuka probíhá dle rozvrhu:

  Přednáška od 12.35 do 13.20 online prostřednictvím ZOOM - link na setkání níže (vždy stejný). 

  Seminář od 13.30 do 14.15 - způsob realizace se bude lišit od synchronní online výuky přes ZOOM, po samostatnou práci nad zadanými úkoly v Moodle. Bude vždy specifikováno pro daný týden. 

  Konzultace domlouvejte emailem: katerina.machovcova@pedf.cuni.cz, je možné domluvit konzultaci přes ZOOM. 

  Studijní materiály pokud to půjde, tak vložím k jednotlivým modulům. Některé knihy mohou být dostupné online přes aplikaci Bookport, základní knihovní výpujčka na fakultě funguje. Články lze stahovat přes ezdroje.cuni.cz.

 • I. týden: Základní koncepty (5.10.)

  Přednáška:

  Seznámíme se základními koncepty a přístupy k tématu rizikového chování a sociální patologie.

  • Základní pojmy budou předmětem testu 

  Doporučená četba (dostupné ve fakultní knihovně, případně Bookport): 

  • Fischer, Škoda (2014). Sociální patologie. Kapitoly 1-3. 
  • Jedlička a kol. (2015). Poruchy socializace u dětí a dospívajících. Sekce II, Kapitoly 1-4.

  Další zdroje:

  Seminář:

  - v tomto týdnu bude pokračovat setkání přes ZOOM (stejný link)

  - úkol bude zadán v průběhu setkání (není příprava předem)

   

 • II. týden: Bezpečné vztahy - guest lecture (12.10.)

  Přednáška + seminář

  Tohoto setkání se zúčastní kolegyně z organizace NESEHNUTÍ  a představí vám jejich vzdělávací program zaměřený na Zdravé partnerské vztahy. Program je určen pro  mládež cca 15-20 let a nabízí soubor interaktivních cvičení, které lze využít ve výuce.

  http://zenskaprava.cz/nabidka/vzdelavaci-program-zdrave-partnerske-vztahy-bez-nasili/

  Příprava:

  Na tuto lekci je potřeba krátká příprava - viz 3 soubory níže. 

  Záznam:

  https://stream.cuni.cz/cs/Detail/6062

 • III. týden: Teorie sociální patologie a rizikového chování (19.10.)

  Přednáška:

  Podíváme se na přehled teorií zabývajících se vznikem rizikového chování a sociální patologie:

  • Teorie biologicko-psychologické
  • Teorie sociálně-psychologické
  • Teorie sociologické

  Doporučené zdroje:

  Stručné přehledy -

  Škoda, Fisher (2017), kapitola 3.2 - pozor na nepřesnosti zejm. v psychologických přístupech

  Jedlička a kol. (2015), kapitola 3

  Komplexnější popisy vybraných teorií -

  Oxford bibliographies - Criminology: https://www.oxfordbibliographies.com/page/criminology (zdroj dostupný pro PedF UK)

  Doplňkový odborný článek viz níže

  Příprava: 

  - dobrovolně doporučuji pročíst vybrané texty k teoriím viz výše, v přednášce na ně budu částečně navazovat a částečně doplním z dalších zdrojů; lze si vybrat jednu teorii a k ní si přečíst více, dohledat si samostatně další informace

  Seminář:

  Úkol v návaznosti na prezentaci vybraných teorií.

 • IV. týden: Rizikové chování v kontextu rodiny (26.10.)

  Co se vám vybaví, když se řekne rodina? Co/koho si představíte?

  Jak přemýšlíte nad tradiční - netradiční rodinou? Normální - nenormální rodinou? Co se vám s těmito pojmy asociuje? 

  Prvotní reflexi vašeho porozumění můžete doplnit četbou kratších textů dr. Šárky Gjuričové, rodinné terapeutky (odkazy níže). 

  Na tyto otázky navážeme v průběhu setkání, a následně se zaměříme na vybrané rizikové jevy v rodinném prostředí. 

  Doporučená literatura:

  Fischer, Škoda (2014). Kapitola 10. Sociálně patologické jevy spojené s prostředím rodiny.

  Jedlička a kol. (2015). Kapitola I, část 2. Hlavní činitelé socializace

  Gjuričová, Kubička (2009). Rodinná terapie. Systemické a narativní přístupy. Část II Rodiny, 4. Rodiny, jejich formy a proměny

  Níže naleznete záznam vstupní přednášky a prezentaci, kterou jsme stihli probrat. 

 • V. týden: Rizikové chování v kontextu rodiny II. (2.11.)

  Přednáška:

  Pokračování na téma rizikové chování v kontextu rodiny, zaměření na negativní zážitky v dětství (adverse childhood experiences) a vývojovou traumatickou poruchu.

  Seminář:

  Viz úkol v návaznosti na článek Štěpánek, Schmidtová, Čermák (2019).

 • VI. týden Reading week (9.11.)

  Synchronní online výuka není.

  V tomto týdnu bude probíhat 1. průběžný úkol: test a zároveň máte prostor pro přípravu 2. průběžného úkolu: anotovaná bibliografie. 

  • test bude probíhat online
  • anotovanou bibliografii budete krátce prezentovat v následujících týdnech (v průběhu seminářů), ideálně tak, abyste propojili svůj text s tématem lekce (viz níže)
 • VII. týden: Rizikové chování v kontextu rodiny (16.11.)

  • vyhodnotíme úkol zadaný na předcházejícím setkání
  • zhodnotíme test
  • zpětná vazba na dosud probíraná témata
  • zadání úkolu anotovaná bibliografie, prezentace anotované bibliografie
 • Povinný úkol 1: test

  Pojmy k nastudování pro test:

  sociální patologie

  deviace, deviace primární, sekundární

  norma/lita statistická, sociokulturní, skupiny, mediální, funkční, ideální

  socializace primární, sekundární

  stigmatizace

  ne/formální sociální kontrola

  základní zaměření a charakteristiky teorií biologických - psychologických - sociologických 

  teorie (znát autora/y a základní myšlenku/princip teorie): teorie etiketizace/nálepkování (labelling), teorie charakteru a temperamentu podle Cloningera, teorie sociálního učení Bandura

 • Povinný úkol 2: anotovaná bibliografie

 • VIII. týden: Rizikové chování v kontextu školy (23.11.)

  Toto setkání věnujeme vybraným problémovým jevům, se kterými se můžeme setkat ve školním prostředí. 

  Doporučená literatura - knihy plus online dokumenty níže: 

  Jedlička a kol. (2015). Kapitola III, část 1 a 2., Kapitola V část 1 a 2.

  Fischer, Škoda (2014). Kapitoly 6, 7, 8, 9.

  Úkol:

  - pročíst doporučenou literaturu k tématu poruch chování

  - další úkol je připojen k příští lekci, můžete na vyplnění začít pracovat již nyní (může sloužit jako příprava na lekci věnovanou šikaně, dle vašich časových možností lze vyplnit až po lekci příští týden)

 • IX. týden: Rizikové chování v kontextu školy (30.11.)

  Navážeme na kontext rizikového chování ve škole a podíváme se blíže na šikanu ve školním prostředí. 

  Informace:

  V tomto týdnu neproběhne synchronní online setkání. 

  - Přednáška je předtočena níže, po shlédnutí si prosím udělejte krátký test

  - Podívejte se prosím také na videa, na která v prezentaci odkazuju

  - Vypracujte úkol  a napište zpětnou vazbu alespoň k jednomu z příspěvků od vašich spolustudujících 

  Doporučená literatura:

  Janošová a kol. (2016). Psychologie školní šikany.  Grada. - Zejména kapitoly 2, 3.

 • X. týden: Rizikové chování mládeže (7.12.)

  • Proběhne online přednáška na Zoomu.
  • Prosím, hlaste se průběžně k prezentaci Anotované bibliografie. Pokud chcete, můžete také prezentaci natočit jako video předem a ostatním ji sdílet. 

  Doporučená literatura k tématu lekce:

  Nielsen Sobotková a kol. (2014). Rizikové a antisociální chování v adolescenci. Kapitola 4, 5. 

 • XI. týden: Duševní obtíže (14.12.)

  Setkání je věnováno problematice duševního zdraví, konkrétně probereme některé důležité aspekty suicidálního chování a stigmatizaci osob s duševními obtížemi. 

 • XII. týden: Prezentace anotované bibliografie (21.12.)

  Tato lekce je vyhrazená na prezentace vašich anotovaných bibliografií. Úkol však můžete splnit již dříve připojením své prezentace k relevantnímu tématu lekce. 

  Hlaste se prosím emailem k termínu (buď 21.12. nebo 4.1.), případně lze splnit tak, že prezentaci nahrajete a nasdílíte mi ji. 

  • XIII. týden: Konzultace k závěrečné práci (4.1.)

   Dokončíme prezentace anotované bibliografie. 

   Budeme konzultovat  závěrečné práce: připravte si zformulovaný problém, kterému se budete věnovat na základě prostudovaného článku (může se jednat např. o dílčí výzkumné zjištění, kterým se článek zabýval). Probereme náležitosti práce, pracovní verze lze konzultovat před odevzdáním.

   • This topic

    Zkouška: závěrečná práce

    Pro závěrečnou práci si zvolíte konkrétní problém související se sociální patologií resp. rizikovým chováním ve společnosti. Práci  zpracujete na základě přečteného článku (povinný úkol 2) a doporučené literatury ke kurzu. Pozor, nepopisujete celý fenomén (např. poruchy příjmu potravy nebo mentální anorexie, ale konkrétní dílčí problém na základě četby). Je vhodné zvolit téma, které využijete v dalším studiu (bakalářská práce, příprava na státnice).  

    Náležitosti práce:

    Práce bude obsahovat tři základní části (mohou být dále členěné dle potřeby): úvod (stručně obecnější východiska, zasazení do kontextu, formulace vaší teze/problému, kterému se budete věnovat), analýza tohoto problému (např. jak se doposud zkoumal, co nového přinesl vámi nastudovaný text ve srovnání s učebnicemi, pro a proti/kritika), závěr (k čemu jste dospěl/a? Jak lze vámi nastudované informace dále využít - pro další výzkum, pro praxi);

    Více ke struktuře eseje: Structuring a text around the three-part essay: 

    Formální požadavky:

    - dodržování pravidel citací (uvádění všech zdrojů v textu, odlišení přímých/nepřímých citací, primárních/sekundárních zdrojů, seznam zdrojů v seznamu na konci)

    - gramaticky správně, bez častých překlepů atp.

    - důvěryhodné akademické zdroje (ne populárně naučné publikace a libovolné webové stránky)

    Délka textu:

    Maximálně 2-3 normostrany (normostrana 1.800 znaků vč. mezer)

    Požadavky na zdroje:

    Minimálně 2 zdroje, optimálně 3-4 a alespoň jeden anglicky. Kladete důraz na klíčové hlavní sdělení (propojení prostudovaného textu s materiály z kurzu) a konkrétní závěr. Delší texty je nezbytné zkrátit, texty s absencí zdrojů či závažnými chybami (např. opisování rozsáhlých částí jiných textů) budou hodnoceny neprospěl/a.  

    Odevzdání viz termíny zkoušky v SISu. Práci můžete vložit s předstihem, pozdní odevzdání = propadlý termín. 

    Tipy na české odborné  časopisy:

    Československá psychologie, Psychologia  a patopsychologia dieťata, E-psychologie, Psychologie pro praxi, Psychologie a její kontexty

    Sociologický časopis, Naše společnost

    Sociální práce/Sociálna práca, Forum sociální práce

    Studia paedagogica, Orbis scholae