Topic outline

 • Úvodní informace

  Kurz je věnován myšlení a dílu Friedricha Nietzscheho. V přednáškách budou představeny souvislosti s životní etapou v rodném Röckenu, studiem v Naumburgu a Bonnu, profesorským působením na univerzitě v Basileji a wagnerovskou inspirací v Triebschenu, jakož i myšlenkovým rozchodem s Wagnerem po bayreuthských hrách. Výklad Nietzscheho filosofie bude nejprve uveden rozborem jeho estetických názorů a dvou základních tendencí kultury - dionýské a apollinské, následně se budeme věnovat Nietzscheho kritice metafyziky, tradiční ontologie a ideje Boha, bude představen princip vůle k moci, nauka o navrácení, filosofie hodnot a morálky, idea nadčlověka.

 • Zrození tragédie

                      - Zrození tragédie z ducha hudby (1872)

                      - Podstata a funkce umění, dionýské a apollinské, metafyzický a psychologický výklad umění, pojetí poznání, interpretace

   

 • Problém vědy

  právě problém vědy - vědy, poprvé pojaté problematicky, viděné poprvé jako cos,
  co vzbuzuje otázky a pochyby

 • Dionýsos a Apollón

  Ano, co je dionysské? - V této knize stojí na to odpověď, - mluví tu vědoucí,
  zasvěcenec a učeň svého boha Snad bych teď hovořil opatrněji a méně výřečně o tak
  obtížné psychologické záhadě jako je vznik tragédie u Řeků. Základní otázkou je
  poměr řeckého člověka k bolesti, jeho stupeň sensibility - zůstal ten poměr
  nezměněn?

 • ŘECKÝ PROBLÉM

  Je však cos daleko horšího na mé knize, a toho je mi teď ještě víc líto nežli toho,
  že jsem schopenhauerovskými formulkami zatemnil a pokazil tuchy dionysovské :
  horší totiž je, že jsem si velkolepý řecký problém, jenž přede mnou vyvstal, vůbec
  pokazil přimíšením nejmodernějších věcí!

 • Apollinská kultura

  Abychom to pochopili, je nám, takřka kámen za kamenem, strhnouti onu umělou
  budovu apollinské kultury a tak odkrýti základ, na němž spočívá. I spatřujeme
  nejprve nádherné postavy bohů olympských: stojí na štítech této budovy, a boží
  skutky jsou v podobě reliéfu, do daleka zářících, znázorněny na jejích vlysech.

 • Morálka z pohledu Friedricha Nietzscheho

  „Tento svět je jen vůlí k moci – a pak už nic“. Jak si tuto větu vyložit? Friedrich Nietzsche, známý zarytý odpůrce metafysiky, se nám pokouší tvrdit něco, co má veskrze metafysický charakter – totiž všeobecný princip

 • Závěrečná filosofická reflexe

  Filosofická reflexe

 • Topic 8

 • Topic 9

 • Topic 10

 • Topic 11

 • Topic 12

 • Topic 13

 • Topic 14