Topic outline

 • Anotace kurzu

  Úkolem tohoto kurzu je uvádět budoucí učitele občanského a společenskovědního základu do horizontu výuky této vzdělávací oblasti. Studenti se seznamují s předpoklady, podmínkami, možnostmi a metodami výuky tohoto komplexu společenskovědních disciplin na střední škole. Posluchači nabývají vhled do specifik oborové didaktiky, získávají přehled o problematikách výuky jednotlivých disciplín a tematických okruhů, setkávají se s kurikulárními dokumenty a metodikami. Vyučující vede posluchače učitelství k porozumění potenciálu interdisciplinárního, problémového a dialogickému vyučování, k využívání interaktivních metod, k propojování teoreticko-filosofických východisek se zkušenostním horizontem budoucích vyučujících a adolescentů. Ve výuce kurzu je zváště kladen důraz na osobnostní rozvoj budoucích pedagogů: tedy na jejich schopnost integrovat nabyté poznatky, na rozvoj didkatických kompetencí, na rozvíjení jejich schopnosti samostatně nahlížet výchovnou situaci, na jejich ochotu a odvahu přijímat odpovědnost za podobu vzdělávání, též na schopnost rozhodovat se nejen na základě teoretických předpokladů, nabytých zkušeností a situačních okolností, ale též v kongruenci s jijich vlastním osobnostním laděním. Mnohá témata jsou představována na půdorysu paradoxů a dilemat, jež s nimi souvisejí, přičemž studenti jsou vedeni k tomu, aby nacházeli svoji vlastní kantorskou cestu. Součástí kurzu jsou též pedagogické dílny, kdy si adepti učitelství zkoušejí určité postupu a metody - a ty poté reflektují. Zatímco první semestrální kurz (Didaktika SŠ I) je jednak zaměřen na obecné problémy oborové didaktiky a jednak se úzce váže k souvislé pedagogické praxi, druhý semestrální kurz (Didaktika SŠ II) se více orientuje na jednotlivá významná témata (otázky výuky jednotlivých disciplín, problém hodnocení, mezipředmětové vztahy, aktivní občanství apod.).

 • K mudlovské (moodlové) opoře předmětu

  Následují elektornické opory studia společenskovědní didaktiky jsou strukturovány tematicky a nekopírují tedy vlastní průběh didaktického semináře.

  Pouze následující téma "K tomuto seminárnímu běhu" může (tedy bude-li na to čas) zrcadlit vlastní průběh výuky. Může tedy obsahovat odkazy, úkoly, harmonogram apod.

  Zbývající témata se věnují určité problematice. Upozorňuji, že tato opora "je v pohybu" a ve stadiu věčné nehotovosti - není tedy v žádném případě myšlena jako uzavřený celek toho, co se má "naučit."

 • Odevzdání finálního výstupu

 • Kantořina a smysl - mezioborové (transdidaktické) průniky

 • K čemu didaktika? ... Lze 'didakticky myslet'?

  Je možné smysluplně 'didakticky myslet', nebo jde v případě 'didaktického myšlení' pouze divoké myšlenky splašených didaktiků?

  Kam s didaktikou? A jak na ní?

 • Sebezkušenostní dimnenze oborové didaktiky

 • Profesní portfolio - cesta k (sebe)poznání nebo bič (sebe)prezentace?

  Tento tematický okruh bude věnován tvrobě profesního portfoila a vůbec práci s portfolii.

 • Specifika oborové společenskovědní didaktiky

 • Základní teoretické zázemí - oborová didaktika a transdidaktia

 • Kurikulum a jeho dokumenty (Rozumíme tomu, co sami vymýšlíme?)

 • Základní problémy začínajícího učitele - před praxí

 • Vybraná témata - před praxí

 • Reflektivní semináře a reflexe praxe

 • SZZK a příprava na ně

 • Společenství (teorie) a praxe - síťování akademiků, pedagogů a studentů

 • Peer-to-peer podpora, intervize a supervize v pedagogice

 • Autevaluce studenta didaktického semináře