Topic outline

  • General

  • Základní informace k náslechové praxi

    Náslechová praxe s reflexí je zaměřena na získání zkušenosti s výukou Občanské výchovy a společenskovědního základu na základních a středních školách.

    Studenti absolvují náslechy minimálně čtyř vyučovacích hodin a z každého náslechu vyhotoví zápis s jiným typem záznamového formuláře. 

    Další podmínkou absolvování kurzu je účast na seminářích.

    Studující odevzdávájí do moodlu portfolio, jež se sestává z hlavičky, záznamů všech naslouchaných hodiny a závěru, v němž se studující vyjadřuje k průběhu praxe.