Topic outline

 • General

 • Požadavky ke splnění předmětu, anotace, literatura

  Požadavky ke splnění předmětu:

  1. aktivní účast na seminářích - tolerují se max. 2 absence za semestr, tj. 4 vyučovací hodiny semináře,

  2. průběžné plnění všech zadaných úkolů v zadaném termínu,

  3. splnění zkouškového testu, minimální úroveň pro splnění je 70 % + ústní část.

  Tematické okruhy ke zkoušce:

  1. Vztahy mezi řečovými dovednostmi a jazykovými prostředky

  2. Požadavky na ovládání řečových dovedností v kurikulárních dokumentech a jejich realizace v současných učebnicích RJ

  3. Výuka mluvení

  4. Výuka psaní

  5. Výuka čtení

  6. Výuka poslechu

  7. Využití didaktických prostředků při nácviku řečových dovedností

  Anotace předmětu:

  Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou výuky receptivních řečových dovedností v ruském jazyce v kontextu výuky ruštiny v českém školním prostředí. Důraz je kladen především na utváření praktických dovedností studentů efektivního využívání jednotlivých technik, které vedou k formování dovedností v poslechu a čtení s porozuměním žáků v ruském jazyce na základních a středních školách.

  Povinná literatura:

  AKIŠINA, А. А., КAGAN, О. Е. Učimsja učiť. Moskva : Russkij jazyk, 2010. ISBN 978-5-88337-044-0.

  HENDRICH, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha : SPN, 1988.

  JELÍNEK, S., PURM, R., VESELÝ, J. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003.  ISBN 80-7041-174-0.

  RADA EVROPY. Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

  ROZBOUDOVÁ, L. Sovremennaja didaktika russkogo jazyka kak vtorogo inostrannogo: rečevyje umenija. Praha: Karolinum, 2020.

  Školské dokumenty.

  Doporučená literatura:

  FEDOTOVA, N. L. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2013. ISBN 978-5-86547-684-9

  CHODĚRA, R. Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru.  Praha : Academia, 2006. ISBN 978-80-200-2274-5.

  JELÍNEK, S. a kol. Kapitoly z metodiky vyučování ruštině. 2. vydání. Praha : SPN, 1980.

  KAPITONOVA, T. I., MOSKOVIN, L. V., ŠČUKIN, A. N. Metody i technologii obučenija russkomu jazyku kak inostrannomu. Moskva : Russkij jazyk. Kursy. ISBN 978-5-88337-161-4.

  KAPITONOVA, T. I., MOSKOVIN, L. V. Metodika obučenija russkomu jazyku kak inostrannomu na etape predvuzovskoj podgotovki. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2006. ISBN 5-86547-160-0.

  LEONŤJEV, A. A. Metodika. Moskva : Russkij jazyk, 1988. ISBN 80-200-00057-2.

  Metodičeskaja masterskaja. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2012. ISBN 978-5-88337-217-8.

  ŠČUKIN, A. N. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. 2. vyd. Moskva : Vysšaja škola, 2010. ISBN 978-5-06-006231-1.

  ŠIBKO, N. L. Obščije voprosy metodiki prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2014. ISBN 978-5-86547-736-5.VESELÝ, J. Problematika vyučování ruštině jako blízce příbuznému jazyku. Praha : SPN, 1985.

  Živaja metodika. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2009. ISBN 978-5-88337-010-5.

  Učební soubory pro výuku ruského jazyka na základních a středních školách.

  Vybrané články z časopisů Cizí jazyky, Russkij jazyk za ruběžom a dalších.

 • Лингвистическая и психологическая основы обучения аудированию

  А) Аудирование как речевое умение

  • Каково знечение аудирования на иностранном языке в коммуникации?
  • Каково знечение аудирования на иностранном языке при обучении иностранному языку?
  • Что это аудирование как речевое умение?
  • Каково отношение аудирования к другим речевым умениям?
  • Какими частичными умениями необходимо владеть, чтобы человек понимал на иностранном языке?

  Б) Виды аудирования

  • Назовите отдельные типы аудирования, дайте их основную характеристику и объясните их значение в реальной и учебной коммуникации.
  • Что такое прямое и опосредованное аудирование на занятиях? Какого их значение?

  В) Психологическая основа

  • Чем отличается процесс аудирования на родном и на иностранном языках? Приведите отдельные фазы процесса аудирования, объясните их и сопоставьте их в коммуникации на родном и иностранном языках.
  • Какие затруднения при аудировании могут возникать в коммуникации на иностранном языке (в сопоставлении с родным языком)? По каким причинам возникают недорозумения в коммуникации на любом иностранном языке? Почему человек может не понимать речь своего собеседника на иностранном языке?
  • Какую роль играет при аудировании близкородственность чешского и русского языков? Помогает ли чешский язык в понимании русской речи? Если да, в каком смысле?
  • Приведите конкретные примеры языковых явлений русского языка, которые затрудняют понимание русской речи чехами?
  • Какую роль играют невербальные  средства коммуникации? Приведите конкретные факторы, которые прямо влияют на понимание речи на иностранном языке?
 • Обучение аудированию

  • Что является целью обучения аудированию?
  • Какие методические правила необходимо соблюдать при тренировке аудирования?
  • Нужна ли тематическая, ситуативная и лексико-грамматическая подготовка перед аудированием? Если да, как она должна выглядеть. Приведите конкретные примеры.
  • Необходимо ли заниматься анализом или переводом прослушанного текста? Если да, тогда в каких случаях. Обоснуйте своё мнение.
  • Влияет ли качество речи преподавателя на умение учеников слушать и понимать русскую речь?
  • Какова связь между способностью правильно произносить и способностью слушать и понимать на иностранном языке?
  • Какую роль играет чтение вслух?
  • Какую роль играет визуальная опора?
 • Типология упрежнений и текстов по развитию аудирования

  А) Типология упражнений

  • Приведите основную типологию упражнений по развитию аудирования и приведите примеры конкретных заданий, развивающих умение слушать и понимать русскую речь. Подумайте о достоинствах и недостатках отдельных заданий, а также о том, с какой целью они предлагаются и в какой фазе обучения следует их предлагать.
  • Какова связь тренировки аудирования и отработки отдельных языковых средств?
  • Какую роль при тренировке аудирования играют языковые упражнения, которые выполняются в устной форме?

  Б) Типология текстов

  • Какую роль при обучении аудированию играет качество предлагаемых текстов?
  • Какие тексты необходимо предлагать ученикам на занятиях? Дайте их характеристику с точки зрения их целей, характера, стилистики, тем, жанров, аутентичности,  трудности их языковых средств и т. д.
 • Контроль и оценка аудирования учеников

  А) Контроль и оценка

  • Как следует контролировать и оценивать умение слушать и понимать? Какие аспекты надо учитывать? Назовите основные критерии оценки аудирования.  Какие критерии вы считаете самыми важными и почему?

  Б) Задания

  • Проанализируйте весь том любого УМК и найдите конкретные тексты и задания по развитию аудирования? Приведите их конкретно, обсудите их цели, достоинства и недостатки.
  • Составьте планы уроков, развивающие аудирование, по следующим темам. Используйте различные тексты и типы упражнений, обращайте внимание на мотивацию к выполнению заданий учениками, а также на выход в речь учеников. При подготовке соблюдайте привила предтекстовой, притекстовой и послетекстовой работы – см. главу Работа с текстом.  Тексты необходитмо сдавать с их аудиозаписью.
  1. Знакомство – для уровня А1
  2. Свободное время – для уровня А1
  3. Ориентация в городе – для уровня А2
  4. Внешность и характер человека – для уровня А2
  5. Города России – для уровня Б1
  6. Работа и профессия – для уровня Б1
  • Составьте 2 плана уроков, развивающие аудирование с визуальной опорой, для любого уровня по любым темам. Обращайте внимание на мотивацию к выполнению заданий учениками, а также на выход в речь учеников. При подготовке соблюдайте привила предтекстовой, притекстовой и послетекстовой работы – см. главу Работа с текстом.  Тексты необходимо сдавать с их аудиозаписью.
 • Лингвистическая и психологическая основы обучения чтению

  А) Чтение как речевое умение

  • Каково знечение чтения на иностранном языке в коммуникации?
  • Каково знечение чтения на иностранном языке при обучении иностранному языку?
  • Каковы цели чтения на родном и иностранном языках?
  • Что это чтение как речевое умение? Как вы понимаете, если скажем, что ученик умеет читать на иностранном языке?
  • Каково отношение чтения к другим речевым умениям?
  • Какими частичными умениями необходимо владеть, чтобы человек понимал письменные тексты на иностранном языке?
  • Что такое умение догадки, прогнозирования текста и работы со словарём? Какого практическое значение этих умений в коммуникации на иностранном языке?

  Б) Виды чтения

  • Назовите отдельные типы чтения по разным типологиям, дайте их основную характеристику и объясните их значение в реальной и учебной коммуникации.

  В) Психологическая основа

  • Чем отличается процесс чтения на родном и на иностранном языках? Приведите отдельные фазы процесса чтения, объясните их и сопоставьте их в коммуникации на родном и иностранном языках.
  • Какие затруднения при чтении могут возникать в коммуникации на иностранном языке (в сопоставлении с родным языком)? Почему человек может не понимать письменный текст на иностранном языке?
  • Какую роль играет при чтении близкородственность чешского и русского языков? Помогает ли чешский язык в понимании русских текстов? Если да, в каком смысле?
 • Обучение чтению

  • Что является целью обучения чтению?
  • Какие методические правила необходимо соблюдать при тренировке чтения?
  • В чем заключается техника чтения и техника понимания текстов? Дайте характеристику  этих составных частей чтения, объясните их значение на занятиях и приведите основные стратегии их формирования.
  • Как долго следует работать над техникой чтения?
  • Нужна ли тематическая, ситуативная и лексико-грамматическая подготовка перед чтением? Если да, как она должна выглядеть. Приведите конкретные примеры.
  • Необходимо ли заниматься анализом или переводом прочитанного текста? Если да, тогда в каких случаях. Обоснуйте своё мнение.
  • Какую роль играет чтение вслух?
  • Какую роль играет визуальная опора?
  • Какую роль играет домашнее чтение учеников?
  • Какую роль играют фоновые знания учеников?
  • Какую роль играет пассивный словарный запас учеников?
  • Какую роль играют знания словообразования?
 • Типология упрежнений и текстов по развитию чтения

  А) Типология упражнений

  • Приведите основную типологию упражнений по развитию чтения и приведите примеры конкретных заданий, развивающих умение читать русские тексты. Подумайте о достоинствах и недостатках отдельных заданий, а также о том, с какой целью они предлагаются и в какой фазе обучения следует их предлагать.
  • Какова связь тренировки чтения и отработки отдельных языковых средств?

  Б) Типология текстов

  • Какую роль при обучении чтению играет качество и характер предлагаемых текстов?
  • Какие тексты необходимо предлагать ученикам на занятиях? Дайте их характеристику с точки зрения их целей, характера, стилистики, тем, жанров, аутентичности,  трудности их языковых средств и т. д.
  • Что такое вводный текст? Какова его функция? Как следует над этим видом текста работать?
  • Надо ли пользоваться адаптированными текстами? Если да, с какой целью? Чем они отличаются от аутентичных текстов? Каковы их плюсы и минусы?
 • Контроль и оценка чтения учеников

  А) Контроль и оценка

  • Как следует контролировать и оценивать умение читать? Какие аспекты надо учитывать? Назовите основные критерии оценки чтения.  Какие критерии вы считаете самыми важными и почему?

  Б) Задания

  • Проанализируйте весь том любого УМК и найдите конкретные тексты и задания по развитию чтения? Приведите их конкретно, обсудите их цели, достоинства и недостатки.
  • Проанализируйте весь том любого УМК и найдите конкретные тексты и задания по развитию чтения? Сформулируйте концепцию работы с текстом в данном УМК.
  • Составьте планы уроков, развивающие чтение, по следующим темам. Используйте различные тексты и типы упражнений, обращайте внимание на мотивацию к выполнению заданий учениками, на тренировку разных типов чтения, а также на выход в речь учеников. При подготовке соблюдайте привила предтекстовой, притекстовой и послетекстовой работы – см. главу Работа с текстом.  
  1. Путешествия – для уровня А1
  2. Друзья – для уровня А1
  3. Мода – для уровня А2
  4. Здоровье – для уровня А2
  5. Транспорт в России – для уровня Б1
  6. Проблемы современной молодёжи – для уровня Б1
  • Составьте 2 плана уроков, развивающие чтение с визуальной опорой, для любого уровня по любым темам. Обращайте внимание на мотивацию к выполнению заданий учениками, а также на выход в речь учеников. При подготовке соблюдайте привила предтекстовой, притекстовой и послетекстовой работы – см. главу Работа с текстом.  
  • Найдите текст и придумайте к нему упражнения на развитие догадки для любого уровня. Можете использовать текст, приведённый в каком-то плане урока выше.
  • Найдите текст и придумайте к нему упражнения на развитие умения прогнозировать текст  для любого уровня. Можете использовать текст, приведённый в каком-то плане урока выше.
 • Отбор текстов

  А) Текст и его значение в учебном процессе

  • Что такое текст? Что всё можно считать текстом?
  • Назовите функции текстов в процессе обучения иностранному языку?
  • Что такое вводный учебный (исходный) текст и какова его функция? Чем он отличается от аутентичного текста?
  • Как отличаются устные и письменные тексты?

  Б) Отбор текстов

  • Какие тексты следует предлагать ученикам? Дайте основную характеристику текстов, подходящих для обучения русскому языку, думайте о разных аспектах (например цель, объём, тема, жанр, монолог Х диалог, языковые средства текста, принадлежность к определённому функциональному стилю и т. д.) Сформулируйте главные критерии отбора текстов для уровней А1, А2 и Б1.
  • Приведите плюсы и минусы аутентичных и адаптированных текстов.
  • Какие аутентичные тексты надо предлагать ученикам на начальном уровне?
  • Где искать подходящие тексты?
 • Работа с текстом

  • Каждая работа с текстом должна иметь 3 фазы: ввод текста, обработка текста, выход в речь. Каждая работа с текстом должна присутствовать в 3 видах: предтекстовая, притекстовая и послетекстовая работа. Дайте характеристику каждому виду работы и приведите к каждому из них примеры типичных заданий.
  • Какую роль играет вводная мотивация к прочтению текста?
  • Как должна выглядеть ситуативная и языковая подготовка? Нужна ли она вообще? Если да, в какой фазе следует снимать основные лексико-грамматические трудности?
  • Как следует вводить разные виды текстов?
  • Что должны понять ученики при первом аудировании или чтении?
  • Сколько раз повторять аудирование текста? Как отличаются цели и задания первого и каждого следующего аудирования?
  • Сколько раз читать текст?
  • Читать ли текст вслух? Если да, зачем?
  • Надо ли у каждого текста проводить анализ предложений, слов, форм? Если да, зачем?
  • Надо ли переводить текст?
  • В какой форме может реализоваться выход в речь учеников?
 • Использование дикактическеских средств и дидактической техники при обучении аудированию и чтению

  А) Дидактические средства

  Классификация дидактических средств см. курс Didaktika ruského jazyka II

  • Почему необходимо в настоящее время при обучении аудированию и чтению пользоваться дидактической техникой? Назовите достоинства её использования, а также её риски.
  • Каким способом можно при обучении аудированию и чтению использовать отдельные виды дидактической техники?
  • Приведите примеры возможного использования Интернета при обучении аудированию и чтению.

  Б) Задания

  • Разработайте собственные дидактические материалы, развивающие следующие умения (см. требования):
  1. Аудирование и чтение на основе видео – для уровня А1
  2. Аудирование и чтение на основе видео – для уровня Б1
 • Характеристика тестовых заданий по аудированию и чтению в тестах государственной части экзамена на аттестат зрелости и других экзаменов на сертификат по русскому языку

  • Прочитайте документы «Společný evropský referenční rámec pro jazyky», «RVP ZV», «RVP G» и «Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky – Ruský jazyk» и приведите основные требования к аудированию и чтению на уровнях А1 и Б1.
  • Проанализируйте примеры заданий по аудированию и чтению в документе «Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky – Ruský jazyk» или на сайте https://maturita.cermat.cz и приведите типологию заданий, которые должны ученики решать в рамках государственной части экзамена на аттестат зрелости по русскому языку.
  • Проанализируйте примеры заданий по аудированию и чтению на сертификат по русскому языку как иностранному (см., например: http://rsvk.cz/kurzy/vzory-testu.php) и приведите типологию заданий, которые должны ученики решать.
  • Соответствует ли способ работы с текстом в отдельных УМК этим типологиям заданий?