Topic outline

 • Požadavky ke splnění předmětu, anotace, literatura

  Požadavky ke splnění předmětu:

  1. aktivní účast na seminářích - tolerují se max. 2 absence za semestr, tj. 4 vyučovací hodiny semináře,

  2. průběžné plnění všech zadaných úkolů v zadaném termínu,

  3. splnění zkouškového testu, minimální úroveň pro splnění je 70 % + ústní část.

  Tematické okruhy ke zkoušce:

  1. Vztahy mezi řečovými dovednostmi a jazykovými prostředky

  2. Požadavky na ovládání řečových dovedností v kurikulárních dokumentech a jejich realizace v současných učebnicích RJ

  3. Výuka mluvení

  4. Výuka psaní

  5. Výuka čtení

  6. Výuka poslechu

  7. Koncepce společné části maturitní zkoušky z ruského jazyka a její hodnocení

  8. Využití didaktických prostředků při nácviku řečových dovedností

  Anotace předmětu:

  Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou výuky receptivních řečových dovedností v ruském jazyce v kontextu výuky ruštiny v českém školním prostředí. Důraz je kladen především na utváření praktických dovedností studentů efektivního využívání jednotlivých technik, které vedou k formování dovedností v poslechu a čtení s porozuměním žáků v ruském jazyce na základních a středních školách.

  Povinná literatura:

  AKIŠINA, А. А., КAGAN, О. Е. Učimsja učiť. Moskva : Russkij jazyk, 2010. ISBN 978-5-88337-044-0.

  HENDRICH, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha : SPN, 1988.

  JELÍNEK, S., PURM, R., VESELÝ, J. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003.  ISBN 80-7041-174-0.

  RADA EVROPY. Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

  Školské dokumenty.

  Doporučená literatura:

  FEDOTOVA, N. L. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2013. ISBN 978-5-86547-684-9

  CHODĚRA, R. Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru.  Praha : Academia, 2006. ISBN 978-80-200-2274-5.

  JELÍNEK, S. a kol. Kapitoly z metodiky vyučování ruštině. 2. vydání. Praha : SPN, 1980.

  KAPITONOVA, T. I., MOSKOVIN, L. V., ŠČUKIN, A. N. Metody i technologii obučenija russkomu jazyku kak inostrannomu. Moskva : Russkij jazyk. Kursy. ISBN 978-5-88337-161-4.

  KAPITONOVA, T. I., MOSKOVIN, L. V. Metodika obučenija russkomu jazyku kak inostrannomu na etape predvuzovskoj podgotovki. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2006. ISBN 5-86547-160-0.

  LEONŤJEV, A. A. Metodika. Moskva : Russkij jazyk, 1988. ISBN 80-200-00057-2.

  Metodičeskaja masterskaja. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2012. ISBN 978-5-88337-217-8.

  ŠČUKIN, A. N. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. 2. vyd. Moskva : Vysšaja škola, 2010. ISBN 978-5-06-006231-1.

  ŠIBKO, N. L. Obščije voprosy metodiki prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2014. ISBN 978-5-86547-736-5.VESELÝ, J. Problematika vyučování ruštině jako blízce příbuznému jazyku. Praha : SPN, 1985.

  Živaja metodika. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2009. ISBN 978-5-88337-010-5.

  Učební soubory pro výuku ruského jazyka na základních a středních školách.

  Vybrané články z časopisů Cizí jazyky, Russkij jazyk za ruběžom a dalších.

 • Лингвистическая и психологическая основы обучения аудированию

  А) Аудирование как речевое умение

  • Каково знечение аудирования на иностранном языке в коммуникации?
  • Каково знечение аудирования на иностранном языке при обучении иностранному языку?
  • Что это аудирование как речевое умение?
  • Каково отношение аудирования к другим речевым умениям?
  • Какими частичными умениями необходимо владеть, чтобы человек понимал на иностранном языке?

  Б) Виды аудирования

  • Назовите отдельные типы аудирования, дайте их основную характеристику и объясните их значение в реальной и учебной коммуникации.
  • Что такое прямое и опосредованное аудирование на занятиях? Какого их значение?

  В) Психологическая основа

  • Чем отличается процесс аудирования на родном и на иностранном языках? Приведите отдельные фазы процесса аудирования, объясните их и сопоставьте их в коммуникации на родном и иностранном языках.
  • Какие затруднения при аудировании могут возникать в коммуникации на иностранном языке (в сопоставлении с родным языком)? По каким причинам возникают недорозумения в коммуникации на любом иностранном языке? Почему человек может не понимать речь своего собеседника на иностранном языке?
  • Какую роль играет при аудировании близкородственность чешского и русского языков? Помогает ли чешский язык в понимании русской речи? Если да, в каком смысле?
  • Приведите конкретные примеры языковых явлений русского языка, которые затрудняют понимание русской речи чехами?
  • Какую роль играют невербальные  средства коммуникации? Приведите конкретные факторы, которые прямо влияют на понимание речи на иностранном языке?
  • Обучение аудированию

   • Что является целью обучения аудированию?
   • Какие методические правила необходимо соблюдать при тренировке аудирования?
   • Нужна ли тематическая, ситуативная и лексико-грамматическая подготовка перед аудированием? Если да, как она должна выглядеть. Приведите конкретные примеры.
   • Необходимо ли заниматься анализом или переводом прослушанного текста? Если да, тогда в каких случаях. Обоснуйте своё мнение.
   • Влияет ли качество речи преподавателя на умение учеников слушать и понимать русскую речь?
   • Какова связь между способностью правильно произносить и способностью слушать и понимать на иностранном языке?
   • Какую роль играет чтение вслух?
   • Какую роль играет визуальная опора?
   • Типология упрежнений и текстов по развитию аудирования

    А) Типология упражнений

    • Приведите основную типологию упражнений по развитию аудирования и приведите примеры конкретных заданий, развивающих умение слушать и понимать русскую речь. Подумайте о достоинствах и недостатках отдельных заданий, а также о том, с какой целью они предлагаются и в какой фазе обучения следует их предлагать.
    • Какова связь тренировки аудирования и отработки отдельных языковых средств?
    • Какую роль при тренировке аудирования играют языковые упражнения, которые выполняются в устной форме?

    Б) Типология текстов

    • Какую роль при обучении аудированию играет качество предлагаемых текстов?
    • Какие тексты необходимо предлагать ученикам на занятиях? Дайте их характеристику с точки зрения их целей, характера, стилистики, тем, жанров, аутентичности,  трудности их языковых средств и т. д.
    • Контроль и оценка аудирования учеников

     А) Контроль и оценка

     • Как следует контролировать и оценивать умение слушать и понимать? Какие аспекты надо учитывать? Назовите основные критерии оценки аудирования.  Какие критерии вы считаете самыми важными и почему?

     Б) Задания

     • Проанализируйте весь том любого УМК и найдите конкретные тексты и задания по развитию аудирования? Приведите их конкретно, обсудите их цели, достоинства и недостатки.
     • Подготовьте 2 подготовительных упражнения для любого уровня.
     • Составьте планы уроков, развивающие аудирование, по следующим темам. Используйте различные тексты и типы упражнений, обращайте внимание на мотивацию к выполнению заданий учениками, а также на выход в речь учеников. При подготовке соблюдайте привила предтекстовой, притекстовой и послетекстовой работы – см. главу Работа с текстом.  Тексты необходитмо сдавать с их аудиозаписью.
     1. День рождения – для уровня А1
     2. Свободное время – для уровня А1
     3. Каникулы – для уровня А1
     4. Праздники и традиции – для уровня А2
     5. Покупки – для уровня А2
     6. Спорт – для уровня А2
     7. Города России – для уровня Б1
     8. Работа и профессия – для уровня Б1
     9. Природа – для уровня Б1
     • Составьте 2 плана уроков, развивающие аудирование с визуальной опорой, для любого уровня по любым темам. Обращайте внимание на мотивацию к выполнению заданий учениками, а также на выход в речь учеников. При подготовке соблюдайте привила предтекстовой, притекстовой и послетекстовой работы – см. главу Работа с текстом.  Тексты необходимо сдавать с их аудиозаписью.
    • Лингвистическая и психологическая основы обучения чтению

     А) Чтение как речевое умение

     • Каково знечение чтения на иностранном языке в коммуникации?
     • Каково знечение чтения на иностранном языке при обучении иностранному языку?
     • Каковы цели чтения на родном и иностранном языках?
     • Что это чтение как речевое умение? Как вы понимаете, если скажем, что ученик умеет читать на иностранном языке?
     • Каково отношение чтения к другим речевым умениям?
     • Какими частичными умениями необходимо владеть, чтобы человек понимал письменные тексты на иностранном языке?
     • Что такое умение догадки, прогнозирования текста и работы со словарём? Какого практическое значение этих умений в коммуникации на иностранном языке?

     Б) Виды чтения

     • Назовите отдельные типы чтения по разным типологиям, дайте их основную характеристику и объясните их значение в реальной и учебной коммуникации.

     В) Психологическая основа

     • Чем отличается процесс чтения на родном и на иностранном языках? Приведите отдельные фазы процесса чтения, объясните их и сопоставьте их в коммуникации на родном и иностранном языках.
     • Какие затруднения при чтении могут возникать в коммуникации на иностранном языке (в сопоставлении с родным языком)? Почему человек может не понимать письменный текст на иностранном языке?
     • Какую роль играет при чтении близкородственность чешского и русского языков? Помогает ли чешский язык в понимании русских текстов? Если да, в каком смысле?
     • Обучение чтению

      • Что является целью обучения чтению?
      • Какие методические правила необходимо соблюдать при тренировке чтения?
      • В чем заключается техника чтения и техника понимания текстов? Дайте характеристику  этих составных частей чтения, объясните их значение на занятиях и приведите основные стратегии их формирования.
      • Как долго следует работать над техникой чтения?
      • Нужна ли тематическая, ситуативная и лексико-грамматическая подготовка перед чтением? Если да, как она должна выглядеть. Приведите конкретные примеры.
      • Необходимо ли заниматься анализом или переводом прочитанного текста? Если да, тогда в каких случаях. Обоснуйте своё мнение.
      • Какую роль играет чтение вслух?
      • Какую роль играет визуальная опора?
      • Какую роль играет домашнее чтение учеников?
      • Какую роль играют фоновые знания учеников?
      • Какую роль играет пассивный словарный запас учеников?
      • Какую роль играют знания словообразования?
      • Типология упрежнений и текстов по развитию чтения

       А) Типология упражнений

       • Приведите основную типологию упражнений по развитию чтения и приведите примеры конкретных заданий, развивающих умение читать русские тексты. Подумайте о достоинствах и недостатках отдельных заданий, а также о том, с какой целью они предлагаются и в какой фазе обучения следует их предлагать.
       • Какова связь тренировки чтения и отработки отдельных языковых средств?

       Б) Типология текстов

       • Какую роль при обучении чтению играет качество и характер предлагаемых текстов?
       • Какие тексты необходимо предлагать ученикам на занятиях? Дайте их характеристику с точки зрения их целей, характера, стилистики, тем, жанров, аутентичности,  трудности их языковых средств и т. д.
       • Что такое вводный текст? Какова его функция? Как следует над этим видом текста работать?
       • Надо ли пользоваться адаптированными текстами? Если да, с какой целью? Чем они отличаются от аутентичных текстов? Каковы их плюсы и минусы?
       • Контроль и оценка чтения учеников

        А) Контроль и оценка

        • Как следует контролировать и оценивать умение читать? Какие аспекты надо учитывать? Назовите основные критерии оценки чтения.  Какие критерии вы считаете самыми важными и почему?

        Б) Задания

        • Проанализируйте весь том любого УМК и найдите конкретные тексты и задания по развитию чтения? Приведите их конкретно, обсудите их цели, достоинства и недостатки.
        • Проанализируйте весь том любого УМК и найдите конкретные тексты и задания по развитию чтения? Сформулируйте концепцию работы с текстом в данном УМК.
        • Составьте планы уроков, развивающие чтение, по следующим темам. Используйте различные тексты и типы упражнений, обращайте внимание на мотивацию к выполнению заданий учениками, на тренировку разных типов чтения, а также на выход в речь учеников. При подготовке соблюдайте привила предтекстовой, притекстовой и послетекстовой работы – см. главу Работа с текстом.  
        1. Жильё – для уровня А1
        2. Природа – для уровня А1
        3. Друзья – для уровня А1
        4. Рождество – для уровня А2
        5. Погода – для уровня А2
        6. Русские традиционные блюда – для уровня А2
        7. Россия – для уровня Б1
        8. Учёба и планы на будущее – для уровня Б1
        9. Проблемы современной молодёжи – для уровня Б1
        • Составьте 2 плана уроков, развивающие чтение с визуальной опорой, для любого уровня по любым темам. Обращайте внимание на мотивацию к выполнению заданий учениками, а также на выход в речь учеников. При подготовке соблюдайте привила предтекстовой, притекстовой и послетекстовой работы – см. главу Работа с текстом.  
        • Найдите текст и придумайте к нему упражнения на развитие догадки для любого уровня. Можете использовать текст, приведённый в каком-то плане урока выше.
        • Найдите текст и придумайте к нему упражнения на развитие умения прогнозировать текст  для любого уровня. Можете использовать текст, приведённый в каком-то плане урока выше.
       • Отбор текстов

        А) Текст и его значение в учебном процессе

        • Что такое текст? Что всё можно считать текстом?
        • Назовите функции текстов в процессе обучения иностранному языку?
        • Что такое вводный учебный (исходный) текст и какова его функция? Чем он отличается от аутентичного текста?
        • Как отличаются устные и письменные тексты?

        Б) Отбор текстов

        • Какие тексты следует предлагать ученикам? Дайте основную характеристику текстов, подходящих для обучения русскому языку, думайте о разных аспектах (например цель, объём, тема, жанр, монолог Х диалог, языковые средства текста, принадлежность к определённому функциональному стилю и т. д.) Сформулируйте главные критерии отбора текстов для уровней А1, А2 и Б1.
        • Приведите плюсы и минусы аутентичных и адаптированных текстов.
        • Какие аутентичные тексты надо предлагать ученикам на начальном уровне?
        • Где искать подходящие тексты?
        • Работа с текстом

         • Каждая работа с текстом должна иметь 3 фазы: ввод текста, обработка текста, выход в речь. Каждая работа с текстом должна присутствовать в 3 видах: предтекстовая, притекстовая и послетекстовая работа. Дайте характеристику каждому виду работы и приведите к каждому из них примеры типичных заданий.
         • Какую роль играет вводная мотивация к прочтению текста?
         • Как должна выглядеть ситуативная и языковая подготовка? Нужна ли она вообще? Если да, в какой фазе следует снимать основные лексико-грамматические трудности?
         • Как следует вводить разные виды текстов?
         • Что должны понять ученики при первом аудировании или чтении?
         • Сколько раз повторять аудирование текста? Как отличаются цели и задания первого и каждого следующего аудирования?
         • Сколько раз читать текст?
         • Читать ли текст вслух? Если да, зачем?
         • Надо ли у каждого текста проводить анализ предложений, слов, форм? Если да, зачем?
         • Надо ли переводить текст?
         • В какой форме может реализоваться выход в речь учеников?
         • Использование дикактическеских средств и дидактической техники при обучении аудированию и чтению

          А) Дидактические средства

          Классификация дидактических средств см. курс Didaktika ruského jazyka II

          • Почему необходимо в настоящее время при обучении аудированию и чтению пользоваться дидактической техникой? Назовите достоинства её использования, а также её риски.
          • Каким способом можно при обучении аудированию и чтению использовать отдельные виды дидактической техники?
          • Приведите примеры возможного использования Интернета при обучении аудированию и чтению.

          Б) Задания

          • Разработайте собственные дидактические материалы, развивающие следующие умения (см. требования):
          1. Аудирование с использованием Интернета – для уровня Б1
          2. Чтение с использованием Интернета – для уровня Б1
          3. Аудирование и чтение на основе видео – для уровня А1
          4. Аудирование и чтение на основе видео – для уровня Б1
          • Характеристика тестовых заданий по аудированию и чтению в тестах государственной части экзамена на аттестат зрелости и других экзаменов на сертификат по русскому языку

           • Прочитайте документы «Společný evropský referenční rámec pro jazyky», «RVP ZV», «RVP G» и «Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky – Ruský jazyk» и приведите основные требования к аудированию и чтению на уровнях А1 и Б1.
           • Проанализируйте примеры заданий по аудированию и чтению в документе «Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky – Ruský jazyk» или на сайте www.novamaturita.cz  и приведите типологию заданий, которые должны ученики решать в рамках государственной части экзамена на аттестат зрелости по русскому языку.
           • Проанализируйте примеры заданий по аудированию и чтению на сертификат по русскому языку как иностранному (см., например: http://rsvk.cz/kurzy/vzory-testu.php) и приведите типологию заданий, которые должны ученики решать.
           • Соответствует ли способ работы с текстом в отдельных УМК этим типологиям заданий?