• Integrační a partikulární rysy českého státu v pozdním středověku, ed. Lenka Bobková, Praha 2003.
  • Společné a rozdílné – Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14. – 16. století, edd. Lenka Bobková Jana Konvičná, Praha 2005.
  • Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14. – 17. století, edd. Lenka Bobková Jana Konvičná, Praha 2007.
  • Holá, Mlada: Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi v pozdním středověku a raném novověku (1437-1617), Praha 2012.
  • Březina, Luděk: Mezi králem a stavy. Dolnolužické zemské fojtství na prahu novověku, Praha 2016.
Last modified: Friday, 4 December 2020, 6:18 PM