• František Kavka – Anna Skýbová: Husitský epilog na koncilu tridentském a původní koncepce habsburské rekatolizace Čech (Počátky obnoveného pražského arcibiskupství 1561–1580), Praha 1969.
  • Jaroslav Pánek: Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547–1577. K politické krizi feudální třídy v předbělohorském českém státě, Praha 1982.
  • Petr Hlaváček: Luteránství jako skrytý fenomén českých duchovních a kulturních dějin, in: Jiří JUST – Zdeněk R. NEŠPOR – Ondřej MATĚJKA, Luteráni v českých zemích v proměnách staletí, Praha 2009, s. 9–22
Last modified: Wednesday, 25 November 2020, 11:02 AM