Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny, edd. Petr Kreuz – Ivan Martinovský, Praha 2007.
Adamová, Karolina: Dějiny českého soudnictví od počátků české státnosti do roku 1938. Praha 2005.
Starý, Marek: Přední klenot zemský. Větší zemský soud království českého v době rudolfínské, Praha 2014.

Borovička, Josef: Pád Želinského. Obsazení nejvyšších zemských úřadů v Čechách v letech 1597–1599, in: Český časopis historický 28, 1922, s. 277–304.
Sixt z Ottersdorfu: O pokoření stavu městského léta 1547, ed. Josef Janáček, Praha 1950
Eberhard, Winfried: Monarchie und Widerstand. Zur ständischen Oppositionsbildung im Herrschaftssystem Ferdinand I. in Böhmen 1530–1547, München 1985.
Pánek, Jaroslav: K sněmovní politice Ferdinanda I. Králův pokus o manipulaci českých stavů na generálním sněmu v roce 1557, in: Folia historica bohemica 2, 1980, s. 209–246.

Last modified: Tuesday, 20 October 2020, 11:05 AM