Konzultanti písemných projektů ke SVIP

Při hledání vhodného konzultanta zohledňujte OBOR, v rámci něhož projekt formulujete, TÉMA, jímž se zabýváte a které by mělo být vyučujícímu blízké, a VÝZKUMNOU STRATEGII, kterou k vypracování projektu volíte.

ANTROPOLOGIE

PhDr. Dana Bittnerová, CSc. (J5012)

 • sociokulturní antropologie, migrace, identita, vesnice, dětská kultura, folklor
 • kvalitativní strategie výzkumu, zejm. etnografický výzkum, polostrukturované a narativní rozhovory, analýza folklorních pramenů atp.

Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. (J5008)

 • sociokulturní antropologie, subkultury mládeže (příp. fandom, virtuální komunity), tělesné modifikace, nativní Severní Amerika
 • kvalitativní strategie výzkumu, zejm. etnografický výzkum, virtuální etnografie, polostrukturované rozhovory

PhDr. Mirjam Moravcová, Dr.Sc. (J5012)

 • mezietnické vztahy, kulturní identita  
 • etnické menšiny v ČR, jejich kultura, integrační procesy
 • každodennost města v duchovní, společenské i materiální sféře, slavnosti a zábavy, kultura bydlení, kultura odívání, strava a stravování
 • sociální struktura obyvatel ve vztahu k urbanistické zástavbě města, rozmístění etnických skupin ve městě

Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (J5008)

 • sociokulturní antropologie, historická antropologie, paměť, město, vesnice, subkultury, terénní výzkumy různých sociálních uskupení či lokálních komunit 
 • kvalitativní strategie výzkumu, zejm. etnografický výzkum, narativní výzkum (Oral History) atp.

Mgr. Zita Skořepová Honzlová, Ph.D. (J5008)

 • sociokulturní antropologie, urbánní etnomuzikologie, hudba menšin, hudba a identita, hudební aktivity jako způsob vyjednávání (např. etnokulturních) hranic  
 • kvalitativní strategie výzkumu, etnografický (zejm. etnomuzikologicky zaměřený) výzkum 

Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. (J5008)

 • sociokulturní antropologie (antropologie práva, náboženství, urbánní antropologie) 
 • kvalitativní strategie výzkumu, etnografický výzkum

Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D. (J5008, Vokovice)

 • sociokulturní antropologie; politiky identit, paměť, etnicita, antropologie hranic; areál JV Evropy (především Bulharsko)
 • kvalitativní strategie výzkumu, zejm. etnografický výzkum

Mgr. Alžběta Wolfová (J5008)

 • sociokulturní antropologie (antropologie těla, zdraví, medicíny) 
 • kvalitativní strategie výzkumu, zejm. etnografický výzkum

 

EKONOMIE

Ing. Petr Špecián, Ph.D. (J6008)

 • mikroekonomie, teorie racionální volby, behaviorální ekonomie, politická ekonomie, ekonomická teorie politiky
 • kvantitativní výzkum – regresní analýza

PSYCHOLOGIE

Mgr. Klára Bártová, Ph.D et Ph.D. (J5009)

 • evoluční psychologie, lidská sexualita
 • kvantitativní strategie výzkumu - dotazníky, experiment

PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (J5009)

 • psychologie sociální, vývojová psychologie (dospívání, dospělost, stáří), mezikulturní psychologie, psychologie zdraví, afektivní procesy, emoce a jejich regulace 
 • kvalitativní strategie výzkumu, hloubkové rozhovory, enabling techniky 

Mgr. Eva Richterová, Ph.D. (J5009)

 • psychologie osobnosti, adiktologie, psychologie zdraví, vývojová psychologie; osvojování gramotnosti u dětí s narušeným vývojem řeči, poruchy příjmu potravy
 • kvalitativní i kvantitativní strategie výzkumu

Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. (J5009)

 • vývojová, pedagogická a kognitivní psychologie, psycholingvistika, výzkum čtenářských dovedností
 • výzkum efektivity různých intervencí u školních dětí a ve školním prostředí, výzkum vývoje gramotnostních, jazykových a poznávacích schopností 
 • kvantitativní metodologie v psychologickém výzkumu, zejména v psycholingvistice nebo vývojové a kognitivní psychologii + okrajově kvalitativní výzkum – zejména v psycholingvistice a v tzv. školní etnografii.

SOCIOLOGIE

Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (J5007)

 • sociologie města, sociální nerovnosti a kulturní stratifikace, sociologie spotřeby
 • kvantitativní strategie výzkumu, dotazníková šetření, statistická analýza

Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (J5008)

 • občanská společnost a občanská participace, veřejnost a veřejná sféra, sociologie organizace (organizační kultura, identita,...)
 • kvalitní výzkumná strategie, zejména případová studie, narativní výzkum

Ludmila Wladyniak, M.A., Ph.D. (J5007)

 • kvalitní výzkumná strategie, vizuální sociologie

Last modified: Friday, 12 March 2021, 7:23 PM