1. Jak vnímáte rozdíly mezi segregovanou a integrovanou výchovou dětí s určitým postižením?
  2. Definujte termíny integrace, inkluze, popř. inkluzivní vzdělávání.
  3. Vysvětlete rozdíly mezi pojmy žák se zdravotním postižením, žák se zdravotním znevýhodněním a žák se sociálním znevýhodněním (pracujte se školským zákonem č. 561/2004 Sb.).
  4. V čem spočívají specifika života osob s tělesným postižením, v jakých případech je vhodné zařazení žáka s tělesným postižením do speciální školy?
  5. Vyjmenujte některé kompenzační pomůcky, které používají osoby se zrakovým a sluchovým postižením.
  6. Popište možnosti komunikace osob se sluchovým postižením a možnosti komunikace s osobami se sluchovým postižením. Co rozumíte pod zkratkou AAK?
  7. Jaké podmínky musí připravit škola (vedení školy) pro integraci žáka s mentálním postižením?
  8. Vysvětlete rozdíl mezi základní školou praktickou a základní školou speciální. Podle jakých vzdělávacích programů probíhá edukace žáků v těchto školských zařízeních?
  9. Popište typické projevy žáka se specifickými poruchami učení. Využijte vlastní zkušenost ze své pedagogické praxe.
  10.  Popište typické projevy žáka se specifickou poruchou chování. Využijte vlastní zkušenost ze své pedagogické praxe.
Last modified: Thursday, 5 March 2020, 8:20 AM