Referáty

Barokní umění a kultura: Josef Havránek (sem. 14:10-15:40)
nebo
Vzdělanost a věda barokní doby: Natálie Lisnerová (sem. 14:10-15:40)

Doporučená literatura:
Zdeněk Kalista (ed.): České baroko, Praha 1941
Viktor Kotrba: Česká barokní gotika. Dílo Jan Santiniho-Aichla, Praha 1976
Josef Halama: Od baroka k romantismu. Ke zrození novodobé české kultury, Praha 1987
Zdeněk Kalista: Česká barokní gotika a její žďárské ohnisko, Brno 1970
Zdeněk Kalista: Zdeněk: Tvář baroka, Praha 1992
Zdeněk Kalista: Zdeněk: Století andělů a ďáblů. Jihočeský barok, Jinočany 1994
Václav Černý: Čtrnáct studií o baroku našem i cizím, Praha 1996
Josef Petráň a kol.: Dějiny hmotné kultury II/1–2. Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995 a 1998
Josef Válka: Dějiny Moravy II. Morava reformace, renesance a baroka, Brno 1996
Jan Royt: Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, Praha 1999
Vít Vlnas (ed.): Sláva barokní Čechie, Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha 2001
Pavel Preiss: František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha – Litomyšl 2003
Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek – Vít Vlnas (edd.): Barokní Praha – Barokní Čechie 1620–1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách, Praha 2004
Jiří Hrbek: Barokní Valdštejnové v Čechách 1640–1740, Praha 2013
Josef Vašica: České literární baroko. Příspěvky k jeho studiu, Praha 1995
Rosario Villari a kol.: Barokní člověk a jeho svět, Praha 2004
Ivana Čornejová a kol.: Dějiny Univerzity Karlovy II. 1622–1802, Praha 1996
Kateřina Bobková Valentová: Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia, Praha 2006