Studijní texty

Lenka Bobková, Exulant, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 297–326.

Ivana Čornejová a kol., Velké dějiny zemí Koruny české, sv. 8, 2008, s. 102-107 (Exil).