Studijní texty

Václav Bůžek a kol.: Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010.- kapitola IV. Společnost raně novověkých českých zemí z hierarchického pohledu, 1. šlechta, s. 77-101.