Rozhovor v kvalitativním výzkumu

1. Rozhovor v terénním výzkumu

Pokud je to v souladu s výzkumnou otázkou, můžeme vedle zúčastněného pozorování použít také další metody. V terénním výzkumu využíváme asi nejčastěji metodu rozhovoru. Tato metoda může být značně problematická, zejména pokud jí využíváme jako zdroj informací o událostech, změnách a procesů, které nemáme možnost přímo pozorovat. Můžeme ale pozorovat to, co informátor nebo respondent svými výpověďmi dělá, jak se během rozhovoru chová. Můžeme se soustředit na to, co lidé říkají o sobě a o světě, na jejich vědění atd. Výpovědi lidí chápeme vždy jako výsledky sociální intekarce, jako sociální produkt.

Jednotlivé typy se liší na základě toho, do jaké míry výzkumník komunikaci řídí.

Může se jednat například o:

  • neformální rozhovor 
  • nestrukturovaný rozhovor
  • etnografický rozhovor
  • hloubkový rozhovor
  • polostrukturovaný rozhovor
  • zaměřovaný rozhovor (focus group)
Tags: