Topic outline

 • General

  • Tyto webové stránky obsahují rozšiřující informace k profesní etice, jejich prostudování není povinné.

  • Zde můžete aktivně vstoupit do diskuze k tomuto kurzu - připojovat své odpovědi, tvořit své vlastní otázky či připomínky apod.

 • První téma

  • Toto je průběžný test, nepovinný, vztahující se pouze k tématu Pojmosloví v etice. Nejedná se o závěrečný test.

 • Druhé téma

  • Toto je průběžný test, nepovinný, vztahující se pouze k tématu Lidskost. Nejedná se o závěrečný test.

 • Třetí téma

  • Toto je průběžný test, nepovinný, vztahující se pouze k tématu Etika ve světě. Nejedná se o závěrečný test.

 • Čtvrté téma

 • Test - jedna z podmínek pro splnění předmětu

  • Tento test není pro splnění předmětu pouze dobrovolný, ale pokud usilujete o ukončení předmětu, pak patří, spolu s Vaší písemnou prací (zpracovaným referátem), k povinnostem. Každý máte 3 pokusy. Jako výsledek testu se používá nejvyšší dosažená známka z jednotlivých pokusů.

 • Písemná práce - podmínka pro absolvování předmětu

  • Vážení studující,

   pokud byste chtěli využít možnosti vložit svou písemnou práci přímo zde do kurzu v moodlu, je to možné. Pokud jste již práci zaslali na e-mail vyučující, není zapotřebí práci na toto místo vkládat znovu.

   Podmínky práce: vyberte si sami téma z témat v sylabu předmětu: Základní pojmy: etika, etiketa, morálka; Základní etické koncepce; Základy profesní etiky; Lidská práva a jejich role v profesní etice; Etická dilemata v pomáhajících profesích. Téma může být i mnohem užší - například konkrétní etické dilema, se kterým jste se setkali na praxích či jinde.

   Písemná práce má obsahovat titulní list - název předmětu, Vaše jméno, název Vaší práce, pak Úvod - vysvětlíte, čím se chcete zabývat a proč, Hlavní část - rozebíráte zvolené téma, používáte i odbornou literaturu (alespoň jeden odkaz), Závěr - zhodnotíte, k čemu jste dospěli, jaké jsou závěry z Vašeho zabývání se tématem, co z toho plyne (třeba i další otázky, které je třeba si klást, co je třeba dále zkoumat), co Vám toto zabývání se zvoleným tématem dalo, jakou máte novou zkušenost, nové poznatky, apod.

   Pokuste se napsat práci v rozsahu 3-5 normostran (nikoli více).