Topic outline

 • Základní materiály

 • BH ZS 1

  [A] Hebrejština v kontextu semitských jazyků; [B] základní vývojové fáze hebrejštiny; [C] dějiny studia hebrejštiny; [D] masoretský text a jeho edice; [E] nejdůležitější příručky ke studiu biblické hebrejštiny; písemný systém – [F] konzonanty a [G] značení vokálů.

 • BH ZS 2

  Fonologie: [A] Konzonanty, jejich historická výslovnost a dělení; [B] dělení vokálů, kvalita a kvantita; značky v písmu; [C] matres lectionis; [D] přízvuk; [E] makef.

 • BH ZS 3

  [A] slabika; [B] ḳāmæc a ḳāmæc ḥātūf; [C] mætæg; [D] šǝwā; [E] složené šǝwā; [F] zdvojení, náhradné dloužení a virtuální geminace [G] dāgēš; [H] mapīḳ; [I] rāfē.

 • BH ZS 4

  [A] Morfém; [B] kořen, flexe, afix, kmen; [C] slovní druhy v hebrejštině; [D] hebrejské sloveso a jeho kategorie; [E] systém rozšířených kmenů; [F] perfektum základního slovesného kmene.

 • BH ZS 5

  Pravidelné jméno: [A] Rod jména, [B] číslo jména; [C] determinace a určitý člen, [D] stav jména, [E] zájmenné přípony u jmen

 • BH ZS 6

  [A] Vyjadřování pádů a akuzativní částice אֵת\אֶת־, [B] spojka אֵת, [C] genitivní spojení, [D] apozice; [E] lokativ

 • BH ZS 7

  [A] Participiální tvary; [B] participium aktivní základního kmene; [C] participium pasivní základního kmene; [D] morfologie předložek בְּ, לְ a částice כְּ; [E] významy a syntax předložek בּ,  לְa částice כְּ; [F] morfologie a syntax předložky מִן; [G] Významy a syntax předložky מִן; [H] některé další předložky

 • BH ZS 8

  [A] Zájmena osobní samostatná, [B] zájmena ukazovací, [C] zájmena tázací, [D] zájmena vztažná, [E] zájmena neurčitá, [F] vokalizace spojky וְ; [G] příslovce

 • BH ZS 9

  [A] Imperfektum ḳalu; [B] problém času a vidu v hebrejském slovese; [C] formy we-ḳāṭal a wa-jiḳṭol