Topic outline

 • V ZS 2020/21 výuka bude probíhat distančně (Microsoft Teams + Moodle).

  Odkaz na seminář v Microsoft Teams (viz níže)

  Úvodní praxe se zaměřuje na zprostředkování prvních zkušeností budoucích učitelů s realitou škol, a to z pozice pozorovatele pedagogického dění. Plní funkci formativní (motivace k profesi a ke studiu teoretických pedagogickopsychologických disciplín), funkci informativní (rozvoj konkrétních představ studentů o pedagogických jevech, vnímání pracovní a sociální atmosféry škol, ilustrace a verifikace teoretické výuky) a funkci instrumentální (utváření pozorovacího citu a rozvíjení dovednosti pedagogicky „vidět a slyšet“, dovednosti orientovat se v pedagogických situacích a pozorované jevy dokumentovat). Po dohodě s fakultním učitelem student asistuje při výuce a může též přebírat některé z jeho úkolů (příprava materiálů, plánování výuky, hodnocení, doučování atp.).

  Cílem Úvodní pedagogické praxe je poskytnutí studentům počáteční empirickou orientaci ve výuce ruštiny jako cizího jazyka a v problematice pedagogických disciplín a rozvinuní profesní motivace. Po absolvování této praxe bude student schopen si vytvořit představu o procesu vzdělávání a porozumět základní vzdělávácí techníky a trendy.

 • Topic 1

 • Topic 2

 • Topic 3

 • Topic 4

 • Sylabus

  Studenti se v rámci praxe zaměřují na následující oblasti:

  1. Organizační struktura školy

  2. Povinná dokumentace školy

  3. Školní vzdělávací program a jeho přizpůsobení konkrétním potřebám školy

  4. Utváření mravního vědomí, postojů a jednání ve výuce

  5. Možnosti školy ve výchovném působení: Utváření mravního vědomí, postojů a jednání ve výuce

  6. Mezipředmětové vztahy - integrace učiva různých předmětů a/nebo předmětů a průřezových témat;

  7. Projektové vyučování

  8. Pozorování činnosti učitele z hlediska řízení učební činnosti (provázanost cílů – obsahu – forem – metod - hodnocení), zvládání chování žáků, pedagogické komunikace

  9. Intervence učitele v pedagogických situacích. Způsoby rozvíjení sociálních dovedností žáků v pozorované výuce nebo jiném edukačním prostředí.

  10. Inovativní přístupy ve výuce. Scénické (performační, divadelní) aspekty objevující se v průběhu běžných vyučovacích hodin

  11. Spolupráce rodiny a školy

  12. Další vzdělávaní pedagogických pracovníků

  13. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - práce ve výuce se žákem s SPU, s ADHD sy, s mimořádně nadaným žákem, se žákem s odlišným mateřským jazykem, se žákem zdravotně znevýhodněným, se žákem sociálně znevýhodněným)

  14. Preventivní práce s rizikovým chováním u dětí a mládeže (ve třídě, ve škole), seznámení s Minimálním preventivním programem a s Minimálním preventivním programem proti šikaně

 • Literatura

  Národní program rozvoje vzděláván v ČR. Praha: UIV, 2001 (tzv.Bílá kniha).

  Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

  Výstupy projektu Cesta ku kvalitě 2011

  Manuály evaluačních nástrojů http://www.nuov.cz/ae/manualy-evaluacnich-nastroju

  Evaluační nástroje: http://www.nuov.cz/ae/evaluacni-nastroje 29

  Další doporučená literatura: Vašťatková, J.: Úvod do autoevaluace školy. Olomouc: UP, 2006.

  Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. Praha: VÚP, 2005.

  Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích. Praha: VÚP, 2007. 

  DOULÍK. Pomáhající profese v reflexi aktuálních společenských proměn. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2009. s. 52-56. ISBN 978-80-7414-123-2.

  FASNEROVÁ, Martina a Jitka PETROVÁ. Současná kurikulární reforma a nadané děti. In FASNEROVÁ, Martina. Reforma ve škole a inovativní prvky. In ŠKODA, Jiří a Pavel FASNEROVÁ, Martina. Kvalitní učitel v proměnách školy pro 21. století. In NELEŠOVSKÁ, Alena. Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. Olomouc: Votobia, 2009. s. 355 - 361. ISBN 978-80-7220-315-4.

  JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-819-0.

  Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Praha: VÚP, 2007. ISBN 978-80-87000-07-6.

  PRAŠILOVÁ, M., ŠMELOVÁ, E. Kurikulum a jeho tvorba II. Olomouc: LMS distanční text. 2010.

  RVP ZV. Dostupné na http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani (aktualizované vydání)

  WALTEROVÁ, Eliška. Kurikulum: Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: MU, 1994. ISBN 80-210-0846-6.

  NELEŠOVSKÁ, Alena (ed). Primární a preprimární pedagogika v teorii, praxi a výzkumu. Olomouc: Altyn s.r.o., 2010. s. 81 - 88. ISBN: 978-80-87224-08-3.