Topic outline

 • General

  Předmět se soustředí na propedeutiku jazykové gramotnosti v mateřské škole s cílem optimalizovat dítěti podmínky pro přechod na základní školu, pro budoucí edukaci v českém jazyce i jeho celkový jazykový rozvoj.

  Studenti si osvojí vymezení jazykové gramotnosti a uvědomí si důležitost jejího rozvoje v předškolním vzdělávání jako prerekvizity pro budování budoucího hlubšího porozumění jazyku a jeho uvědomělého používání.

  Hlavní důraz bude položen na práci s dětskými prekoncepty jako s nezbytným/existujícím základem rozvoje jazykové gramotnosti dítěte.

  Studenti dokáží zvolit didaktické strategie přiměřené věku dítěte a vedoucí k podpoře/budování aktuálního jazykového prekonceptu dítěte dle jeho individuálních potřeb.

  Studenti si upevní své jazykové znalosti pro vlastní pedagogické působení při rozvoji jazykové gramotnosti dítěte.

  Literatura:

  Clark, E. V.  (2016). First Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.

  Hájková, E. a kol. Čeština ve škole 21. století - III.: jazykové jevy v dětských prekonceptech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7290-722-9. (pouze pasáže obsahující obecné poznatky vhodné pro učitele mateřské školy)

  Hoffmannová, Jana et al. (2016). Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2566-1. Sféra běžné každodenní komunikace. Sféra institucionální komunikace. Sféra školní komunikace.

  Chejnová, P. (2015). Míra osvojenosti gramatických kategorií jmen a sloves u předškolního dítěte. Nová čeština doma a ve světě, roč. 2015, č. 2, s. 89–97.

  Chejnová, P. (2016). Acquisition of morphological categories and vocabulary in early ontogenesis of a Czech child. Prague: Charles University, Karolinum Press. ISBN 978-80-246-3436-4.

  Pačesová, J. (1979). Řeč v raném dětství. Brno: Univerzita J. E. Purkyně.

  Saicová Římalová, L. (2016). Osvojování jazyka dítětem. Praha: Karolinum.

  Slančová, D. (1999). Reč autority a lásky: reč učiteľky materskej školy orientovaná na dieťa - opis registra. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. ISBN 80-88722-30-6.

  Slančová, D. (ed.) (2018). Desať štúdií o detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

  Štěpáník, S., Slavík, J. Žákovské prekoncepty jako konstitutivní prvek výuky mateřského jazyka. Pedagogická orientace: vědecký časopis České pedagogické společnosti, 2017, 27(1), s. 58-80. ISSN 1211-4669. Dostupné také z: https://doi.org/10.5817/PedOr2017-1-58

 • Topic 1

  Definice jazykové gramotnosti. Propedeutika jazykové gramotnosti v mateřské škole s cílem optimalizovat dítěti podmínky pro přechod na základní školu, pro budoucí edukaci v českém jazyce.

 • Topic 2

  Prekoncepty gramatických (jazykověstrukturních) jevů a jejich rozvoj přiměřenými metodami na úrovni schopností dítěte předškolního věku.

  • Chejnová, Pavla. Acquisition of morphological categories and vocabulary in early ontogenesis of a Czech child. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2016. Kapitola 6. Onset of grammatical contrasts in the child’s development.

  • Štěpáník, S., Slavík, J. Žákovské prekoncepty jako konstitutivní prvek výuky mateřského jazyka. Pedagogická orientace: vědecký časopis České pedagogické společnosti, 2017, 27(1), s. 58-80. ISSN 1211-4669. 

  • Chejnová, P. (2015). Míra osvojenosti gramatických kategorií jmen a sloves u předškolního dítěte. Nová čeština doma a ve světě, roč. 2015, č. 2, s. 89–97.

  • Jazykovědné aktuality: číslo věnované osvojování dětské řeči 

 • Topic 3

  Rozvoj morfologického, syntaktického a slovotvorného uvědomování, celkový jazykový rozvoj dítěte.

  Stadia jazykového vývoje předškolního dítěte s přihlédnutím k rozvoji jeho jazykové gramotnosti věku přiměřenými metodami: např. prekoncept slova versus přízvukový takt, prekoncept gramatických vlastností slov (jmenný rod, číslo, osoba, čas, slovesný způsob, věta, mluvní akt), pád ve smyslu zvědomění existence různých tvarů téhož slova apod.

  • Chejnová, Pavla: Jazykový vývoj u dítěte. Online skripta s interaktivními úlohami. Osvojování zvukové stránky, morfologie, syntaxe, lexika, rozvoj pragmatické dimenze. 

   Obsahuje úlohy s řešením, výkladový text, interaktivní slovník pojmů a odkaz na další literaturu. 

 • Topic 4

  Herní strategie usnadňující konceptualizaci dětských prekonceptů, např. rolové hry (prekoncept gramatické osoby), prostorové hry a manipulace s předměty (prekoncept gramatického čísla), říkankové aktivity (prekoncept slovotvorného typu, práce se slabikou), dramatické aktivity (prekoncept gramatického času) a další aktivity zaměřené na komparaci, třídění, kategorizaci, generalizaci, chápání kauzality v jazyce apod.

  • Vytvořte soubor úloh, které budou herní formou rozvíjet jednotlivé aspekty jazykové kompetence: 

   fonetika, lexikon, morfologie, syntax, pragmatická dimenze. 

   Soubor úloh by měl být určen pro jednu věkovou kategorii. Zapojte herní prvky. Připojte reflexi a zdůvodnění vhodnosti aktivit vzhledem k věku. 

 • Topic 5

  Základy kognitivní lingvistiky ve vztahu ke gramotnostnímu vývoji dítěte předškolního věku.

  • Chejnová, Pavla: Didaktické transformace pragmalingvistických témat. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2010. Kapitola Exkurz do kognitivní lingvistiky. 

  • Nový encyklopedický slovník češtiny

  • Nový encyklopedický slovník češtiny

 • Topic 6

  Upevňování expertních řečových dovedností studentů jako budoucích učitelů nebo ředitelů mateřských škol, a to jak ve vztahu k žákovi, tak ve vztahu k rodičovské či odborné komunitě.

  • Slovníková část

   Tato část obsahuje přes 102 000 slovníkových hesel. Vychází z hesláře školního vydání Pravidel českého pravopisu (PČP), Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ), výběrově jsou do ní včleněna i hesla z Nového akademického slovníku cizích slov (NASCS), ze slovníků neologismů Nová slova v češtině 1, 2 a výrazy z poradenské databáze.

   Do výkladové části byly zařazeny především ty jevy, na které se uživatelé češtiny v jazykové poradně ptají opakovaně. Nejde tedy o soustavný, komplexní popis současného systému češtiny.

   Východiskem pro jednotlivé výklady byla Pravidla českého pravopisu a současné mluvnice.