Topic outline

  • Cvičení 1

   Na dvou obrázcích najdete výčet čtyř potencí lidské psychiky a z nich vycházející čtyři charakteristiky možných přístupů k umělecké tvorbě. Uvažujte o společně spatřených uměleckých dílech a stručně odpovězte na dvě otázky: 

   Otázka 1a) Kterou z "jungovských" kategorií přístupu ke skutečnosti považujete pro sebe v roli diváka výtvarného umění za klíčovou? Uveďte příklad, jak "čtete" dílo, které vás zajímá.
   Otázka 1b) Který přístup ke skutečnosti a tvorbě je pro vás klíčový? Ze společně spatřených uměleckých děl vyberte jedno, které plně odpovídá této vaší dispozici, a napište jeho název. 

  • Cvičení 2
   Tento soubor obsahuje díla čtyř umělců z období, které můžeme sledovat jako přehlídku zřetelně odlišných, přímo protichůdných přístupů k tvorbě.  

   Otázka 2
   Sestavte správně tabulku popisků: číslo obrázku/jméno autora/charakteristika uměleckého záměru (označená A, B, C, D - M,N,O);
   příklad řešení: 1/jméno a příjmení autora/D, F, K, O

   Autoři: Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Georges Seurat

   Charakteristiky: 

   A) Autor používá barvu jako přímý odraz svých emocí
   B) Autor používá barvy v souladu se smyslovou zkušeností
   C) Autor pracuje s barvou jako s optickým materiálem, využívá její fyzikální vlastnosti
   D) Autor používá barvy v symbolickém významu; barva pozadí podtrhuje význam  zobrazeného výjevu

   E) Prostor je zobrazen v souladu s běžnou zkušeností
   F) Autor nepoužívá lineární perspektivu; každý předmět je viděn samostatně
   G) Prostor je v obrazu potlačen, plošnost zdůrazňuje i výrazné ohraničení některých ploch
   H) V zobrazeném prostoru vidíme reálné i subjektivně viděné tvary

   I) Autorův přístup můžeme označit jako expresivní
   J) Autorův přístup můžeme označit jako symbolický
   K) Autor používá analytické postupy
   L) Autor zvolil racionální odstup od tradičních prostředků zobrazení

   M) Mám-li vytvořit dvě dvojice příbuzných tvůrčích přístupů, bude to 1,2 a 3,4
   N) Mám-li vytvořit dvě dvojice příbuzných tvůrčích přístupů, bude to 1,3 a 2,4
   O) Mám-li vytvořit dvě dvojice příbuzných tvůrčích přístupů, bude to 1,4 a 2,3

    

 • Topic 1

  • Cvičení 3

   Edvard Munch byl předním představitelem symbolismu. V obrazu Tanec života najdeme řadu jednoznačně čitelných symbolů, které nám pomohou číst vizuální vyjádření jako příběh. Až nás to může trochu splést - vůbec totiž není obvyklé, abychom výtvarná díla takto jednoduše četli. 

   Otázka 3

   Mluvíme o snadném "čtení" tohoto obrazu. Kterou vlastnost má společnou s textem našeho kulturního okruhu? Odpovězte krátkou větou.

   V obrazu malíř použil dva výrazné barevné kontrasty. Pojmenujte barvy, které je tvoří a charakterizujte je z hlediska nauky o barvách. Odpovězte podle schématu: barva a barva; název kontrastu; barva a barva; název kontrastu (Příklad: modrá a žlutá, kontrast … barev)

   V obrazu jsou kromě tančících postav také přírodní detaily, který mají pro jeho čtení zvláštní význam. Vyberte si jeden z nich a napište, co podle vás znamená? Odpovězte krátkou větou.

   Jaký význam vidíte v červené barvě šatů ženy tančící v páru ve středu obrazu? Je tento význam jednoznačný? Odpovězte krátkou větou.  

   Obešli byste se při prohlížení obrazu Tance života bez jeho podrobného čtení? Odpovězte krátkou větou.

 • Topic 2

  • Cvičení 4

   "Řvoucí automobil připomínající letící šrapnel je krásnější než Niké Samothrácká." Tuto větu uveřejnil Filippo Tommaso Marinetti v Prvním manifestu futurismu v roce 1909.

   Otázka 4. Odpověď bude mít tři odstavce 
   Napište, které technické vynálezy a umělecké postupy podle vás inspirovaly futuristy k zvýraznění pohybu těla či objektu až k destrukci jeho původního tvaru. (Mluvíme o počátku druhého desetiletí 20. století.)
   Napište, které prostředky použil malíř, aby vyjádřil "dynamiku automobilu".
   Napište, které prostředky použil sochař pro vyjádření "kontinuity v prostoru". Snažte se o výstižné vyjádření, nebojte se nadsázky.    

 • Topic 3

  • Cvičení 5

   Na čtyřech reprodukcích se vám připomenou čtyři osobnosti zakladatelské generace abstraktní malby.
   Při jejich prohlížení se zamyslete nad následujícím citátem: "Ticho není absencí něčeho, ticho je přítomností všeho." (časopis Respekt, 15.12.2019)

   Otázka 5a
   Přiřaďte podle čísel díla jejich autorům. 

   Otázka 5b
   Mohli bychom citovaný výrok použít jako analogii k pochopení některého z těchto čtyř obrazů? Který byste zvolili? Jak byste tuto analogii dále vysvětlili (třeba žákům ve škole)? Odpověď ANO bude mít tři části; v případě, že na první část otázky odpovíte NE, svůj úsudek stručně odůvodněte.  

 • Topic 4

  • Cvičení 6

   Může být obyčejný předmět uměleckým dílem? Na dvou obrázcích máte možnost porovnat, jak různou funkci a význam mohou předměty v umlěeckém díle mít.

   Vzpomeňte si, k jakým změnám v "uměleckém provozu", ve vztahu mezi autorem a divákem směřoval Marcel Duchamp.  

   Otázka 6a (odpovězte třemi větami)

   Jak rozumíte úsilí Marcela Duchampa o změnu postavení diváka uměleckých děl? Máte s touto změnou vlastní zkušenost v roli diváka? V čem konkrétně spočívala vaše aktivní účast ve vnímání uměleckého díla? 

   Otázka 6b (odpovězte maximálně v pěti větách)

   Vyberte si jedno z děl na druhém obrázku, přiřaďte k němu autora a napište, v čem se podle vás zásadně liší od Duchampových ready mades pokud jde o metodu vzniku díla a jeho obsah.  

 • Topic 5

  • Cvičení 7 

   Konceptuální obsah se objevuje ve výtvarném umění od 50. let dvacátého století a jeho uplatnění má velmi různorodou podobu. Zůstaneme u jednoho z klíčových děl konceptuálního umění. Prohlédněte si obrázek.

   Otázka 7 (odpovězte max. pěti větami)
   Co asi znamená název díla? Co je námětem díla? Čím je v díle "židle"? jak se v tomto díle projevuje "intelektuální nepohodlí"?

 • Topic 6

  • Cvičení 8

   Vzpomeňte si na naši společnou návštěvu Veletržního paláce a na výstavu, kterou jste si tehdy vybrali jako svůj hlavní program. Alberto Giacometti, Milan Grygar, Josef Bolf. Co vám dnes, s odstupem času, připadá u vybraného umělce nejdůležitější? Co je podle vás klíčem k pochopení jeho díla?

   Otázka 8 

   Představte si, že máte připravit, dejme tomu pro žáky čtvrté nebo páté třídy ZŠ, hodinu/dvouhodinu výtvarné výchovy věnovanou vašemu autorovi a jeho dílu.
    
   Jak byste ho žákům představili?
   Co je podle vás klíčem k pochopení jeho díla? Použijte další dostupné zdroje a materiály k obohacení informací o autorovi, které máte k dispozici. 

   Vyberte si konkrétní dílo, jehož snímek máte k dispozici a které bude pro vás východiskem k představení autora.
   Promyslete a zvolte kontexty, v nichž byste dílo představili - nemusí být jen z oblasti výtvarného umění, může jít o literární souvislost, historii, vědecké poznání, jiné umělecké obory (hudba, divadlo).
   Navrhněte činnost, která by žákům umožnila vyzkoušet si jeho autorský přístup, třeba jen zčásti. Nemusí nutně vést k vytvoření výtvarných prací, výstupem může být i společná akce; žáci mohou pracovat ve dvojicích nebo ve skupinách; můžete použít technické prostředky: mobil, počítač, dataprojektor, interaktivní tabuli, internet, atd. 

   Svůj návrh jednoduše popište, pokuste se postihnout všechny naznačené body. Nemusí jít o úplnou "přípravu na výuku", přemýšlejte svobodně  a tvořivě. 

 • Topic 7

 • Topic 8