Topic outline

 • Anotace

  Před samotnou praxí proběhnou 2 informativní setkání na fakultě. Jejich náplní bude seznámení s organizací praxe a práce se Souborem profesních kvalit. Během souvislé pedagogické praxe, která pro oba obory trvá 4 týdny, studenti absolvují 5 hodin náslechů, samostatně odučí 12 hodin, po každé vyučovací hodině by měla proběhnout hodina reflexe a plánování další výuky (nejméně tedy 12 hodin). Po praxi proběhnou 2 reflektivní semináře s garantem praxe, zaměřené na práci s portfoliem z praxe a s důkazy o učení (výtvory žáků). Další informace o průběhu praxe studenti naleznou na webových stránkách katedry v rubrice studenti/praxe.

  • Studijní literatura

   CANGELOSI, J. S.: Strategie řízení třídy. Praha: Portál 2006.

   FISCHER, R.:  Učíme děti myslet a učit se. Portál: Praha 2004.

   KLUMPAROVÁ, Š. Soubor kvalit studentovy práce na didaktické praxi z literární výchovy / z české literaturyIn Spilková, V., Tomková, A., Mazáčová, N., Kargerová, J. a kolektiv. Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. Praha: PedF UK 2015.

   KYRIACOU, CH., Klíčové dovednosti učitele. Portál: Praha 2008.

   • Soubor profesních kvalit

    V příloze naleznete Soubor profesních kvalit.  Prostudujte si především oblasti věnované Plánování a Řízení třídy. Na základě těchto výstupů si pro sebe formulujte jeden cíl. K tomuto cíli se snažte mířit během své praxe, zaměřujte na něj pozornost při společné reflexi s vedoucím praxe.  V rámci písemné  reflexe praxe se vyjádříte k volbě cíle a směřování k němu.

   • Příklady závěrečné reflexe praxe

    Zde můžete najít inspiraci pro to, jak psát závěrečnou reflexi své praxe, aby byla přínosná pro Vás a sdělná pro jejího čtenáře.

   • Okomentované přípravy

    Zde si můžete přečíst příklady didaktikem okomentovaných příprav, abyste věděli, jak přípravu tvořit, čemu věnovat pozornost, čeho se vyvarovat atd.

   • Videonahrávka - plánování a realizace hodiny

    Na těchto webových stránkách http://www.čteme.eu/?link=42 naleznete lekci číslo 4 - Věda a fikce: Debata o mimozemšťanech, v rámci níž se žáci učí psát argumentační esej.

    Nejprve prozkoumejte plán hodiny a příslušné pracovní listy. Zhodnoťte cíle hodiny (Korespondují s navrženými aktivitami? Jsou reálné? V dané hodině realizovatelné?) a navržené aktivity (Mohou se při nich učit všichni žáci? Jsou jejich zadání jasná a srozumitelná? Jsou aktivity přiměřeně náročné pro danou věkovou skupinu? apod.)

    Zhlédněte video, sledujte, jak se paní učitelce daří v oblasti Řízení učebních procesů (tuto oblast naleznete výše v Souboru profesních kvalit), poznamenejte, které výstupy jsou v hodině přirozeně naplněny, které se v hodině objevit nemohly, protože se pro ně nenabízí příležitost a které se objevily, ale byly naplněny jen částečně nebo formálně.

    Pročtěte si písemné výkony žáků a vyhodnoťte je ve vztahu k vytyčeným cílům. Podařilo se žákům k cíli příbližit? Do jaké míry? Co byste na výkonu žáka ocenili? Jaké byste mu dali doporučení? Jakou byste mu položili otázku?

    • Dokumentace z praxe a cíle

     Níže naleznete podrobné informace o tom, jak si vést dokumentaci z praxe a jaké jsou cíle praxe, co se při ní máte naučit, dozvědět apod.

    • Závěrečná celková reflexe Vašeho učitelství:

     Váš odborný psaný závěr o zkušenosti z praxe a Vaší současné profesní vybavenosti pro učitelství ČJL, a to v rozsahu nejméně 4 strany souvislého normovaného strojopisu (strana po 30 řádcích, 60 úhozů na řádek, znak Times New Roman 12). Reflexe se musí vyjádřit k těmto bodům:

     1) Který cíl ze Souboru kvalit jsem si z oblastí Plánování a Řízení učebních procesů zvolil

     2) Jak se mi dařilo se k němu přiblížit (z čeho to lze poznat)

     3) Co se osvědčilo, podařilo (míněno obecně, nejen ve vztahu ke zvoleným cílům, platí i pro další body níže)

     4) Co činilo potíže; situace, na něž jsem nebyl(a) připraven(a), kdy jsem se dostal(a) do úzkých

     5) Na čem chci / musím dále pracovat

     6) Celkový přínos praxe

     7) Co považuji za největší problém / úskalí začínajících učitelů

     • Tvorba a zaznamenávání příprav a jejich reflexe

      Čtyři vzorové přípravy (musíte mít 2 + 2, tj. 2 z jazyka a 2 z literatury, nepřijatelná je kombinace 1+3 nebo 4 z jediné disciplíny) a poznámky ke svým výstupům - včetně cílů lekce s danou látkou, názvů textů, popisu metod, průběhu práce (vč. zadání a otázek pro žáky) a způsobu, jak se bude v hodině hodnotit. Přípravy budou doplněny o Vaše reflexe a poznámky o výstupu. (Podrobný příklad toho, jak má a nemá popis výstupu vypadat, najdete na webových stránkách katedry.)

      Osm stručných záznamů k Vašim dalším výstupům – stručně nastínit cíle lekce s danou látkou, použité metody, systém hodnocení (min. 3 řádky, max. 5 řádků)