Topic outline

 • General

 • Anotace

  Cílem předmětu je seznámit studenty s výukou ruského jazyka a prací učitele v reálném školním prostředí základní a střední školy a dále rozvinout reflektivní a sebereflektivní dovednosti studenta. Studenti reflektují výukový proces i veškeré další činnosti učitele, zejména se zaměřují na způsoby individualizace výuky, práce se žáky s různými speciálními potřebami. Studenti se rovněž podílejí na práci asistenta pedagoga, např. při skupinové, párové či individuální práci žáků ve třídě, na organizaci přípravy žáků na různé soutěže, při práci v rámci projektové výuky apod. O svých poznatcích vedou studenti diskusi jednak přímo ve škole s fakultním učitelem, jednak na reflektivních seminářích s vyučujícím v rámci seminářů na fakultě.

 • Literatura

  AKIŠINA, А. А., KAGAN, О. Е. Učimsja učiť. Moskva : Russkij jazyk, 2010. ISBN 978-5-88337-044-0.

  FEDOTOVA, N. L. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. Sankt-Petěrburg : Zlatoust, 2013. ISBN 978-5-86547-684-9.

  HENDRICH, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha : SPN, 1988.

  JELÍNEK, S., PURM, R., VESELÝ, J. Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003.  ISBN 80-7041-174-0.

  ROZBOUDOVÁ, L., KONEČNÝ, J. Sovremennaja didaktika russkogo jazyka: jazykovyje sredstva. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-4277-2.

  ROZBOUDOVÁ, L. Sovremennaja didaktika russkogo jazyka: rečevyje umenija. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4635-0.

  ROZBOUDOVÁ, L., KONEČNÝ, J. Sovremennaja didaktika russkogo jazyka: izbrannyje aspekty obučenija russkomu jazyku v češskoj obrazovatelnoj srede.. Praha: Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-5075-3.

  SWIERKOSZOVÁ, J. Kooperace učitele s asistentem pedagoga – edukační proces a děti se specifickými poruchami učení. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. ISBN 978-80-7368-557-7.

  ŠČUKIN, A. N. Metodika prepodavanija russkogo jazyka kak inostrannogo. 2. vyd. Moskva : Vysšaja škola, 2010. ISBN 978-5-06-006231-1.

  TEPLÁ, M., ŠMEJKALOVÁ, H. Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením. Praha: IPPP ČR, 2007.

  UZLOVÁ, I. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0

 • Popis praxe

  Popis praxe:

  Student má za úkol jednak sledovat výukový proces, jednak všestranně pomáhat učiteli v jeho činnosti. Student hospituje v hodinách ruského jazyka a přímo v hodině vše zaznamenává do hospitačního archu - viz formulář v moodle kurzu, asistence učiteli spočívá v pomoci při přípravě (vyhledávání textů, obrázků, videí, tvorba křížovek či jiných doplňkových materiálů, oprava testů a domácích úkolů) i při vlastní realizaci výuky (pomoc s plněním zadání slabším žákům, zejména při párové a skupinové práci dohled na realizaci úkolu žáky, číst texty k poslechu atd.). Tyto činnosti student reflektuje jednak s fakultním učitelem přímo ve škole, jednak na společných reflektivních seminářích na fakultě.

  Požadavky ke splnění praxe:

  1) Před nástupem na praxi student absolvuje moodle kurz Proškolení studentů před pedagogickými praxemi – https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3060, Heslo: BezpecnaPraxeN

  Po splnění si student vytiskne osvědčení o absolvování kurzu a to vloží do portfolia.

  2) Rozsah praxe

  A) Každý student odhospituje minimálně 5 hodin výuky ruského jazyka, přičemž z každé hodiny pořídí hospitační záznam (formulář viz moodle).

  B) Zúčastní se min. 5 hodin výuky, v nichž bude asistovat učiteli nebo žákům. Ke každé této hodině sepíše reflexi průběhu hodiny i vlastní činnosti v hodině v rozsahu cca 1/2 stránky.

  C) Zrealizuje min. 6 dalších souvisejících činností v rámci přípravy učitele na hodinu, tedy např. vyhledávání vhodných textů, obrázků, videí, tvorba křížovek či jiných doplňkových materiálů, oprava testů a domácích úkolů, dle pokynů a požadavků učitele. Rovněž ke každé této činnosti student napíše stručnou reflexi.

  Podíl činností z bodů B a C může být po dohodě s vyučujícím upraven, záleží na možnostech školy. 

  D) Po ukončení praxe student sepíše závěrečnou, celkovou, shrnující reflexi celé praxe - jak probíhala, co se mi líbílo, nelíbilo, co se mi dařilo/nedařilo atd.

  Veškeré materiály a reflexe student vloží do svého portfolia, které odevzdá L. Rozboudové v tištěné podobě. Nic netřeba přepisovat na počítači, pokud budete mít např. hospitační záznamy a reflexe psané rukou, vložíte tyto originály do portfolia, netřeba přepisovat!

  Doporučuji tvořit portfolio z praxe formou pedagogického deníku.

  3) Termín splnění a odevzdání portfolia –Oborová praxe není nijak časově vymezena, záleží tedy spíše na domluvě mezi vyučujícím a studentem dle možností obou stran, splnit povinnosti a odevzdat portfolio Termín odevzdání portfolia - viz SIS.

  Portfolio bude obsahovat:

  1. osvědčení o absolvování moodle kurzu,
  2. přehled činností - tabulka v moodlu, v níž bude zaznamenán přehled všech činností - odhospitované hodiny, hodiny, v níž jste asistovali, přehled dalších souvisejících činností. tento list bude opatřen podpisem vyučujícího z příslušné školy, čímž stvrzuje splnění,
  3. reflexe všech dílčích činností,
  4. souhrnná reflexe celé praxe.

  Další podmínkou pro splnění předmětu je aktivní diskuse na reflektivních seminářích k oborové praxi na fakultě.