Topic outline

 • Anotace

  Téměř nezávisle na historiografickém přístupu má přelom 18. a 19. století v evropských dějinách status přechodného období od předmoderní k moderní společnosti. Vedle přeměn označovaných jako industrializace nebo urbanizace dochází v této době také k proměně obrazu člověka a jeho určení, který se nevyčerpává jen přechodem od uspořádání stavovského ke společnosti občanské či pojmy jako osvícenství nebo sekularizace. Kurz se nejprve z různých (právních, medicínských, náboženských) aspektů zaměří na postavení žen a vůbec genderový řád v raněnovověkých evropských společnostech a následně pojedná o změnách v organizaci společnosti včetně podoby domácnosti, resp. rodiny, o zdravotnických reformách nebo o posunech ve vnímání a sankcionování nekonformní sexuality nebo postupném utváření občanského statusu. Kurz bude uveden seznámením se specifiky historickými pracemi a vývojem historiografických přístupů k dané problematice.

 • 1. Historiografický úvod: od dějin žen k gender historii

 • 2. Metodologický úvod: jak psát dějiny mlčících aktérů

 • 3. Patriarchální dominance a „sféra vzpurných žen“

 • 4. „Chránit vdovy a sirotky“ – žena v raněnovověké právní a správní teorii a praxi

 • 5. „Řádná a neřádná“ sexualita

 • 6. Gender a práce – cechy, zemědělství, domácnost

 • 7. Převrácený svět, karneval a raněnovověká „vláda žen“

 • 8. Potíže s čarodějnictvím: doktrína, magie a represe

 • 9. „Muž musí vaše kroky řídit“ – z objektu mužů objektem osvícenského státu?

 • 10. Od hříchu k mravnostnímu trestnému činu

 • 11. Nejen Markétka – infanticidium na přelomu 18. a 19. století jako společenský problém

 • 12. (Po)osvícenská medikalizace životů a těl

 • 13. Kdy je žena občanem: revoluční požadavky a civilněprávní kodifikace (ABGB 1811)

 • 14. Biedermayerovská idyla aneb „veřejný muž a soukromá žena“