Topic outline

 • Anotace

  Kurz aplikuje základní genderové koncepty do vzdělávací oblasti. Prostřednictvím kurzu se studující seznámí s genderovou perspektivou při pohledu na školní vzdělávání, s riziky genderových stereotypů ve vzdělávání a s možnými postupy při prosazování genderové rovnosti ve vzdělávání. 

 • 1. Historie školního vzdělávání z genderového hlediska, struktura vzdělávacího systému v České republice, identifikace charakteristických znaků a naznačení jejich genderového rozměru

 • 2. Genderová socializace ve škole na pozadí psychologických teorií vývoje genderové identity

 • 3. Pojetí genderově citlivé výchovy a genderově neutrální výchovy, školská politika rovných příležitostí žen a mužů, politika genderové rovnosti ve vzdělávání v zahraničí a v ČR

 • 4. Fyzický prostor školy z genderového hlediska, determinace školních aktivit fyzickým prostorem aktivity

 • 5. Kurikulární dokumenty z genderového hlediska, genderovanost školních předmětů a aktivit, rámcové vzdělávací programy a genderová rovnost

 • 6. Genderové zatížení učebnic, roviny možného zatížení (učivo, příklady, ilustrace, jazyk), principy genderově nestereotypních učebnic

 • 7. Zastoupení žen a mužů v učitelství, feminizace učitelství, zastoupení žen a mužů podle stupňů škol, aprobací a pracovních pozic, skleněný strop a skleněný výtah, rozdíly ve finančním odměňování žen a mužů v učitelství (gender pay gap)

 • 8. Koedukované školy, genderové aspekty struktury a dynamiky školních tříd, vyjednávání maskulinity a femininity

 • 9. Genderově motivované obtěžování

 • 10. Pedagogická komunikace mezi vyučujícími a studujícími, rozdíly ve frekvenci a obsahu, genderové aspekty pedagogického hodnocení, učitelské představy dívek a chlapců

 • 11. Genderová segregace vzdělávacího systému, vnímání „ženských“ a „mužských“ povolání, genderové stereotypy v kariérovém poradenství, dívčí a chlapecká volba povolání

 • 12. Širší prostředí škol z genderového hlediska – MŠMT, zřizovatelé, rodiče, veřejnost

 • 13. Aktuální projekty prosazování genderové rovnosti v českém školství, aktivity MŠMT a neziskových organizací