Topic outline

 • Anotace

  Cílem kurzu je seznámit studující s vývojem a charakterem sociálních politik v České republice s ohledem na jejich proměny v čase a proměny společenského chápání vztahu mezi jednotlivcem a státem. Kurz diskutuje klíčové faktory podílející se na formulaci konkrétních sociálních politik a jejich vztah k demografickému, ekonomickému a společenskému kontextu. Pozornost je věnována reflexi indikátorů využívaných při tvorbě sociálních politik a jejich společenským dopadům. Druhá část kurzu se zaměřuje na diskuzi vybraných opatření uplatňovaných v rámci české sociální (zvláště pak rodinné) politiky a prezentaci příkladů nástrojů a opatření sociální politiky uplatňovaných v jiných zemích.

 • 1. Koncepce sociálního státu a jeho historické proměny

 • 2. Hodnotové debaty v rámci sociálních politik – role kulturního, ekonomického a politického kontextu

 • 3. Aktéři a aktérky sociálních politik

 • 4. Vytváření sociálních politik – představení nástrojů a využívaných dat

 • 5. Reflexe aktuálních významných rámců sociální politiky (příklad konceptů kvality života a zdravého/aktivního stárnutí)

 • 6. Reflexe klíčových konceptů využívaných při tvorbě sociálních politik – příklad definice chudoby

 • 7. Výzvy současné české sociální politiky

 • 8. Genderová dimenze sociálních politik

 • 9. Proměny rodinné politiky v Československu a České republice

 • 10. Politiky zaměřené na slaďování pracovního a soukromého života

 • 11. Proměny politik zaměřených na zajištění péče o malé děti

 • 12. Otázky zajištění formální a neformální péče v koncepcích sociální politiky

 • 13. Česká sociální politika v komparativní perspektivě

 • 14. Česká rodinná politika v komparativní perspektivě