Topic outline

 • Anotace

  Kurz seznamuje studující se základními zásadami feministického poznávání. Pomáhá jim zorientovat se v hlavních požadavcích kladených na výzkumnou práci a její písemnou prezentaci. Navazuje na poznatky a dovednosti získané v rámci povinných kurzů (Argumentace a odborný diskurz; Metodologie v sociálních vědách, Intersekcionalita: teorie a metody) – prohlubuje je a rozvíjí je. Odkazuje na povinně volitelné a volitelné kurzy (Konstrukce výzkumných projektů, Metody textové analýzy, Zakotvená teorie a způsoby kódování).

 • 1. Feministické poznávání. Co je feministické poznávání? Jeho motivace, zásady a nároky.

 • 2. Feministická epistemologie

 • 3. Konstruktivismus, antifundacionalismus a pluralismus a jejich důsledky pro výzkumnou práci

 • 4. Zásady metodického zkoumání

 • 5. Od nápadu k tématu výzkumu a výzkumné otázce

 • 6. Výzkumné téma a jeho inter/disciplinární ukotvení

 • 7. Formulování výzkumné otázky

 • 8. Teorie a literatura. Teoretické ukotvení výzkumné otázky

 • 9. Stav aktuálního vědění, přehled literatury: k čemu slouží, jak je provázaný s výzkumnou otázkou a analytickou částí práce

 • 10. Vyhledávání literatury (online, offline). Citační software. Výhody a nevýhody práce s elektronickými zdroji

 • 11. Argumentování a ověřitelnost tvrzení

 • 12. Genderově vyvážený jazyk

 • 13. Různé praktické metody akademického psaní

 • 14. Publikování. Zodpovědnost akademické výzkumnice