Topic outline

  • Anotace

    Cílem tohoto seminárního kurzu je hloubková analýza a diskuse aplikace genderových přístupů do praxe. Kurz představuje konkrétní příklady uplatňování genderové perspektivy v širokém spektru institucionálních, legislativních, administrativních, mediálních a kulturních možností a diskutuje její přednosti a limity. Důraz je kladen na aktivní práci samotných studujících při vyhledávání kontextů, v nichž se genderová analýza na odborné úrovni uplatňuje. Studenti jsou zodpovědní za přípravu témat k seminářům. Součástí seminářů jsou i hostující prezentace expertů a expertek z profesionálních sfér, kteří budou se studujícími sdílet a kriticky diskutovat své zkušenosti s aplikací genderové perspektivy a implementací politiky rovných příležitostí v praxi.

    Témata tohoto semináře nejsou pevně daná, ale mění se v závislosti na konkrétních oblastech zájmu studujících v daném kurzu a profesionálním profilu expertů a expertek, kteří se budou na předmětu v daném roce podílet.