Topic outline

 • Anotace

  Proměny genderových vztahů v období komunismu budou sledovány v několika vrstvách, jimiž jsou jednak reálie: vládní politika – ideologie a legislativa, změny v sociální struktuře zobrazené ve statistikách a odborných studiích, jednak reprezentace, diskuse a diskurzy. V kurzu budou promítnuty také minimálně tři genderově významné filmy z komunistického období. Těžištěm kurzu je diskuse o různých přístupech, konceptech a interpretacích komunistického období z genderového hlediska. Zvláštní důraz je kladen na roli elit odborníků a umělců, při spoluurčování genderové kultury společnosti, zahrnuti jsou právníci, demografové, sociologové, psychologové, sexuologové, lékaři, uměnovědci, filmaři a literáti. Materiály jsou dobové materiály a reflexe a zpětné reflexe genderových vztahů za komunismu psané po roce 1989, a to mj. v kontextu feministických diskusí mezi Východem a Západem. Éra komunismu je v kurzu pojata jako diferencovaná v synchronním i diachronním pohledu. Období transformace je i v genderových otázkách významně ovlivňováno tzv. dědictvím komunismu. Cílem kurzu je tuto vazbu blíže zkoumat. Kurz je zaměřen především na českou soudobou historii. Významným prvkem kurzu je objevitelská práce studujících.

 • 1. Genderová politika komunistického režimu v institucionální rovině

 • 2. Konceptualizace genderových specifik české společnosti a východní Evropy obecně v předkomunistickém, komunistickém a postkomunistickém období

 • 3. Genderové změny v symbolické rovině. 50. léta. Povaha revolučních genderových představ a dynamika jejich proměn

 • 4. Genderově relevantní komunistická legislativa a její periodizace

 • 5. Role odborníků při spoluurčování genderové politiky I. – právníci

 • 6. Role odborníků při spoluurčování genderové politiky II. – demografové

 • 7. Role odborníků při spoluurčování genderové politiky III. – sociologové

 • 8. Dělba práce a politika rovnosti v zaměstnání

 • 9. Umění a tvorba ve službách státu: genderové rozměry ideologie

 • 10. Sexualita a reprodukce v období normalizace

 • 11. Překážky demokratizace rodiny, muži a otcovství

 • 12. Diskurzy maskulinity a femininity v pozdním socialismu

 • 13. Mlčení jako politická strategie a výzkumná agenda