Topic outline

 • General

  • Kurz obsahuje textové a obrazové prameny, které popisují průběh ovládnutí aztécké říše Španěly z různých perspektiv. Jednotlivé zdroje poskytují často rozporné informace. Práce se setem pramenů se zaměřuje na kritickou analýzu, srovnání a interpretaci pramenů. Setkání s primárními zdroji otevírá prostor pro náročnější badatelské otázky. Studenti se seznámí též se sekundární odbornou literaturou k tematice objevení a conquisty Ameriky. Ukázky z prací Tzvetana Todorova či Stephena Greenblatta poskytnou inspirace k promýšlení historického významu conquisty.
   Úkoly v rámci setu se v první fázi zaměřují na četbu a analýzu pramenů v prostředí Moodlu. Studenti individuálně komentují kompozice z dobových svědectví o dobytí Mexika. Seznamují se s tím, jak je téma prezentováno v současných učebnicích dějepisu. Společná práce se zaměří na sdílení závěrů ze studia pramenů a diskuzi nad badatelskými otázkami, jež ze setkání s různými zdroji vyplynuly. Základní výstup představuje myšlenková mapa tématu conquisty, jež zohlední klíčové aspekty problému, zdroje, otázky a související teze. Studenti se zároveň pokusí navrhnout, jak by mělo téma vypadat v učebnici a zdůvodní vzdělávací cíle tématu v kontextu školního dějepisu.
 • Objevení Ameriky v učebnicích dějepisu.

  Ve složce naleznete dvě ukázky ze současných českých učebnic dějepisu pro 7. třídu ZŠ, které se věnují tématu zámořských cest, objevení a dobytí Ameriky. Prostudujte obě kapitoly a pokuste se shrnout klíčové teze, které učebnice předávají žákům.

 • Klíčová slova

  V rámci kurzu se pokusíme objevení a conquistu Ameriky představit pomocí myšlenkové mapy. Chceme schematicky zobrazit klíčové otázky, problémy a teze, jež s tímto historickým tématem souvisejí. V první fázi pro nás bude důležité vybrat klíčová slova, která odrážejí důležité události, procesy, aktéry objevení a conquisty Ameriky. Tento pracovní korpus klíčových slov budeme průběžně revidovat a doplňovat. Na konci kurzu jej využijeme k sestavení myšlenkové mapy.

 • Jak pracovat s prameny?

 • Conquista Ameriky z různých úhlů pohledu

  Přečtěte si různá dobová svědectví o conquistě říše Aztéků. Pohled dobyvatelů zastupují dopisy, které posílal conquistador Hernán Cortés španělskému králi Karlu V., a kronika Bernala Díaze del Castillo, který jako kronikář zaznamenával Cortésovo dobývání Mexika. Zajímavá je perspektiva dominikána Bartolomea de las Casase, který jako misionář hájil práva domorodců a sepsal obžaloba krutých praktik dobyvatelů v knize O zemích Indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnější.

 • Jak píší současní historikové o objevení a conquistě Ameriky?

  Zde naleznete ukázky z historiografických prací, které výrazně ovlivnily současné pohledy na objevení  a conquistu Ameriky. Z knihy amerického badatele Stephena Greenblatta, která vyšla v USA v roce 1992, jsme vybrali kapitolu Podivuhodná vlastnictví, jež se zaměřuje na postavu Kryštofa Kolumba. Kapitola Dobýt z práce francouzského historika bulharského původu Tzvetana Todorova, která vyšla již v roce 1982, se zaměřuje na Hernána Cortése.

 • Formulace klíčové teze

  Pro výzkum určitého historického tématu je klíčová formulace výzkumné otázky. Proč nás dané téma zajímá? V čem je aktuální pro naši současnost? Co z historických událostí považujeme za problém, na nějž se chceme zaměřit? Pokud máme otázku, máme stanoven i směr výzkumu. Podobným způsobem budeme postupovat při tvorbě myšlenkové mapy, která by měla ve zkratce odrážet základní principy (obrazně řečeno architekturu) našeho výzkumného zájmu o objevení a conquistu Ameriky. Na výběr otázky navazuje formulace klíčové teze, tedy hypotézy, která odpovídá na vstupní otázku. jako ilustrativní ukázku pro inspiraci jsme vybrali krátké úryvky z knihy Tzvetana Todorova, v nichž shrnuje klíčové závěry svého výzkumu dobových zpráv o conquistě.

 • Jak pracovat s obrazovými prameny?

 • Conquista v obrazech

 • Závěrečné úkoly

  Na závěr kurzu vypracujte klíčové výstupy: myšlenkovou mapu tématu objevení a conquisty Ameriky a návrh na revizi a doplnění učebnic dějepisu. Myšlenkovou mapu se můžete pokusit vytvořit v rámci nástroje v Moodlu (viz níže), ale můžete ji vložit i v jiném formátu jako přílohu. Tyto výstupy vznikají v rámci skupinové práce, na níž by se měl podílet celý tým kurzu. Vytvoříte tak společně jednu myšlenkovou mapu a jeden návrh zpracování tématu v učebnici, které pak budete za tým prezentovat na společném setkání Úvodu do historiografie.