Topic outline

 • General

 • Zjevení Janovo

  K biblické knize Zjevení Janovo budete psát konspekt spíše ve formě úvahy na dvě témata:

  - lze nalézt ohlas některých témat této knihy v pozdější (a současné) kultuře a politické imaginaci? 

  - jak to souvisí se sociálními hnutími? 

 • Marx a Engels o třídě

  Povinnou četbu na příště tvoří Manifest komunistické strany (bez předmluv, tedy s. 12-36 přeloženého pdf) a první dvě strany první kapitoly Marxova spisu Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta. Silně doporučujeme přečíst ale celý přiložený soubor, který obsahuje první a poslední (shrnující) kapitolu tohoto Marxova spisu. 

  Otázky ke konspektu:

  1. Jak podle autorů buržoazie revolučně změnila svět?

  2. V čem se hnutí proletariátu liší od všech předchozích hnutí? Co je pro toto hnutí charakteristické?

  3. Jak a proč se buržoazní revoluce vztahují k minulosti? Proč to podle Marxe proletářské nebudou potřebovat? 

 • E. P. Thompson a morální ekonomie anglického davu

  Z textu jsou povinné sekce I, II a V-IX, tedy s. 76-88 a 107-136, ideální samozřejmě bude, když si to přečtete celé.

  Otázky ke konspektu:

  1. Vůči jakému přístupu k nepokojům v Británii 18. století se Thompson vymezuje a proč? 

  2. Jaký vzorec motivací k protestům a odbojnému chování rekonstruuje?

  3. Jak rozumíte pojmu "morální ekonomie" ve spojení s protestem či vzpourou?

 • Scott a zbraně slabých

  Četba: Scott, J.: Weapons of the Weak, pp. 22-47 (závěr 1. kapitoly "The Symbolic Balance of Power" a 2. kapitolu)

  Otázky ke konspektu: 

  1) Jaké jsou podle autora základní rozdíly v uplatňování symbolické moci chudými a bohatými ("onstage" a "backstage")?

  2) Proč se má podle něj studium rolnických hnutí zaměřit nikoli jen na otevřené konfrontace, ale především na každodenní formy rezistence? Jak je charakterizuje?

  3) V čem spočívá jeho námitka vůči pojetí ideologie jako falešného vědomí? Co z toho plyne pro analýzu sociálních hnutí?

 • Charles Tilly a kolektivní mobilizace

  Otázky ke konspektu:
  1. Proč je pro Tillyho signifikantní hnutí katolické emancipace? Jak ho vztahuje k debatám o nacionalismu a nových sociálních hnutích?

  2. Jak Tilly vymezuje sociální hnutí? 

  3. Proč je při debatě o hnutích potřebné zohlednit jeho oponenty?

 • Bachtinův karneval a Beyova dočasná autonomní zóna

  Z Bachtina čtěte s. 9-19, 22-33, 40-41 (poslední dva odstavce na s. 40 a první tři na s. 41) a 60-63 (odstavec na konci s. 60 a na začátku s. 63).

  Z Beyovy Dočasné autonomní zóny čtěte sekce Pirátské utopie, Čekání na revoluci, Psychotopologie každodenního života, Hudba jako organizační princip, Vůle k moci jakožto ke zmizení, tedy s. 48-52 a 60-64.

  Otázky ke konspektu:

  1. Co je pro Bachtina karneval?
  2. Jak rozumíte sousloví groteskní realismus?
  3. Co je pro Hakima Beye „dočasná autonomní zóna“? Jaký vztah má k revolucím, k prostoru a k času? Proč musí být dočasná? 
 • Hannah Arendt o hnutí 68

  Nejlepší je přečíst si tu knížku celou, je krátká, ale povinně jsou s. 7-23, 33-43, 59-64

  Otázky ke konspektu:
  1) V čem je podle Arendt specifická zkušenost nové generace studentů z 60. let? Jak souvisí s technologiemi?
  2) Jak Arendt charakterizuje vztah této “Nové levice” k marxismu?
  3) Jaké jsou základní rozdíly mezi mocí a násilím? Jak na tomto základě vztahuje Arendt studentská hnutí k byrokracii a přímé demokracii?
 • Adam Fagan v Praze - výuka odpadá

  Výuka odpadá, protože Prahu navštíví Adam Fagan. Místo výuky doporučujeme návštěvu těchto dvou akcí: 

  Seminář katedry sociologie FSV UK Prof. Adam Fagan (Queen Mary University of London) „Lost at the waterfront? Explaining the absence of green organisations in the Let's not drown Belgrade movement”

  http://aktuality.fsv.cuni.cz/upload/2017_11_30_Fagan.pdf

  ČTVRTEČNÍ SOCIOLOGICKÉ SEMINÁŘE 30/11/2017 v 16:00 hodin zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1 ADAM FAGAN The Routledge Handbook of East European Politics (představení nové knihy)

  http://aktuality.fsv.cuni.cz/upload/Fagan.pdf

  NÁVŠTĚVA ADAMA FAGINA BYLA ZRUŠENA. SEMINÁŘ TENTO TÝDEN (30. 11.) TEDY ODPADÁ BEZ NÁHRADY, OMLOUVÁME SE.

 • Ngoizace? Sociální hnutí a transakční aktivismus

  Otázky ke konspektu:

  1) Na základě čeho kritizuje Fagan zahraniční financování NGOs, jak to spojuje s podobou občanské společnosti v postkomunistické Evropě? (čtěte s. 528-535).
  2) Proč a jak Petrova a Tarrow odlišují participační a transakční aktivismus? (čtěte s. 74-80 + Discussion 87-88)
  3) Jak aplikuje Císař toto odlišení na Tillyho teorii sociálních hnutí? O jaké nové „mody politického aktivismu“ ji rozšiřuje a proč z jejich hlediska považuje zahraniční financování naopak za podstatné? (čtěte s. 28-34 + 127-153)
 • Postkoloniální pohled na studia sociálních hnutí v postkomunistických zemích

  Článek o sociálních hnutích čtěte celý. Článek “Coloniality of Power” in East Central Europe: External Penetration as Internal Force in Post-Socialist Hungarian Politics nejlépe také, ale stačí úvod, druhý odstavec na s. 356 (začíná slovy "An important element in the crystallization of ideological positions...") a pak s. 357 (od mezititulku) - 365. 

  Otázky ke konspektu: 

  Jak se projevuje časoprostorové zkreslení ve studiu sociálních hnutí ve střední a východní Evropě? Jaké problémy způsobila podle autorky aplikace západních konceptů na středo- a východoevropská sociální hnutí?

  Jaký přístup autorka navrhuje jako alternativu a proč? Připadají vám její argumenty přesvědčivé?

  Jak podle autorky dopadají na střední Evropu hierarchie spojené s globálními nerovnostmi? Na jaký problém naráží v Maďarsku a dalších podobných zemích tématizace rasismu?

  Jak rozumíte odlišení mezi sebekolonizační emancipací a koloniální sebeláskou? Existuje podle vás možnost nějaké třetí cesty? 

 • Antiglobalizační hnutí a "nejnovější sociální hnutí"

  Oba texty čtěte ideálně celé. Případně lze z článku Arnošta Nováka vynechat strany 61-65 (sekce "Od hegemonie přes kontra-hegemonii k anti-hegemonii" a "nejnovější sociální hnutí v neoliberální síti")

  Otázky ke konspektu:

  Proč je podle Nováka přínosná teorie radikálních sociálních hnutí?

  Jak propojuje politiku jednání, logiku afinity a prefigurativní přímou akci?

  Jaké tři morální principy ekonomických vztahů Graeber rozlišuje? Jaký je mezi nimi vztah?

  Jak charakterizuje dar a dluh?

 • Krastev a Graeber o současných revoltách

  Graebera čtěte celého, Krasteva ideálně také (je to knížečka), ale povinně jsou s. 1-32, 43-50, 58-62 a 71-77.

 • Závěrečná práce

  Závěrečná práce má být analýzou některého sociálního hnutí či organizace sociálního hnutí s využitím některého z konceptů, které jsme v kurzu probírali. 

  Deadline je 6. února, setkání nad pracemi bude 8. února od 15.00. Připravte si pro něj sedmiminutovou prezentaci své analýzy. 

 • Topic 14