Topic outline

 • General

 • Sylabus

 • Literární teorie podle M. H. Abramse

 • Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur - koncept frames, druhy frames

  • Ve slidech 8 a 9 uvidíte tabulky. Abychom se už před příští hodinou zamysleli nad významem slov v tabulkách, pošlete mi do neděle večer emailem následující úkol:

   1. Vyberte si v rámci jednoho frame jeden text, o němž si myslíte, že k němu patří. (Je jedno z jaké literatury, zda z české, nizozemské, anglické nebo jiné). 

   2. Popište, kde a jak v textu vidíte charakteristiky uvedené v obou tabulkách. Například: v románu Bídníci v rámci realistického frame vidím, že text je brán jako reprezentace světa proto, že román ukazuje všechny společenské vrstvy a detailně se vyjadřuje k jejich životním podmínkám. Takto se vyjádřete ke všem buňkám v řádku, který patří ke frame, který jste si vybrali. Celkem tedy váš rozbor bude obsahovat 5 bodů (zahrňte i opozice z tabulky ve slidu 9.)

   Očekávám tedy emailem název díla, název frame skrze který se na dílo díváte a zhruba 10 vět.

 • Romantický frame

  • Vzhledem k nutnosti zavedení online výuky, vás prosím o vypracování úkolu, který má nahrazovat látku a diskuzi ze semináře 16. 3. 

   1. Projděte si prezentaci, ve které shrnuji hlavní body o romantickém frame (snažila jsem se ji udělat dosti podrobnou, abych vám poskytla co nejvíc informací, které vám nemůžu přímo říct).

   2. Přečtěte si román Flanderský lev, která je naskenovaná na moodlu. Odkaz vás zavede na stránku, kde je možné si větší soubory stáhnout. Se stáhnutím prosím neváhejte, odkaz je platný už asi jen tři týdny. Čtení románu mezi vás rozdělím takto: Eva Brejchová, Jáchym Blabol, Anna Holíková, Tereza Nedvědová, Myriam Zápalová přečtou strany 1 - 126. Váchalová Martina, Šorm Benedikt, Vladimír Šmejkal, Natálie Horešovská a Albert Maršík přečtou strany 126 - 252. (Pokud budete chtít román přečíst celý, nikdo vám v tom nebrání, je docela dobrodružný, možná vás to strhne.)

   3. Na základě prezentace rozeberte přečtený román. Vycházejte z jakýchkoli znaků romantického frame, které se vám zdají relevantní pro rozbor románu. Pokud pro vás bude těžké spojit četbu se znaky v prezentaci, na posledním slidu máte nápomocné otázky. Vaessens se o historickém románu příliš nezmiňuje v popisu romantického frame - je tedy zajímavé se podívat na žánr, kterému sice nevěnuje pozornost, ale který byl velice typický (dokonce vznikl) v období historického romantismu. Četbu historického románu vám zadávám také z toho důvodu, že nizozemská poezie z 19. století je velmi těžko k dohledání v českém překladu. Jsme tedy trochu omezeni co se týče primárních zdrojů. 

   V pátek 20. 3. do 22:00 od vás tedy očekávám rozbor vaší části románu v délce minimálně 400 slov emailem. Pošlete své rozbory také skupině, která četla druhou část románu. Doufám, že vám čas dokdy je třeba splnit úkol vyhovuje. Pokud by někdo z dobrých důvodů potřeboval posunout deadline, ozvěte se prosím. 

 • Realistický frame

  • Na tento týden vás čeká následující zábava: 

   PŘEDTÍM, NEŽ BUDETE ČÍST PREZENTACI REALISTICKÉHO FRAME SPLŇTE ÚKOL Č. 1.

   1. Nejprve rozklikněte soubor James Joyce úkol, aniž byste předtím četli cokoliv podrobného o realistickém frame. Splňte úkol popsaný v tomto souboru, mělo by vás to uvést do přemýšlení o realismu, je to taková literární chuťovka. 

   2. Přečtěte si prezentaci realistického frame.

   3. Rozeberte minimálně na 500 slov část knihy Louise Couperuse, kterou máte k dispozici. Použijte k tomu obrázek, který definuje opozici menselijk vs onmenselijk u Couperuse pomocí woordwolken na straně 4 v prezentaci, nebo se zamyslete nad následující obecnou otázkou: Které aspekty románu Knihy malých duší můžeme chápat jako zrcadlo nastavené společnosti (a co se skrze toto zrcadlo dozvídáme) a kde naopak román ovlivňuje a utváří náš pohled na (historickou) skutečnost?

   Vzhledem k celkově vysoké úrovni vašich rozborů romantického frame jsem vám tento týden dala větší počet slov, abyste se mohli více rozepsat a mohli jsme si vyměnit ještě více zajímavých myšlenek. Máte také méně četby primární literatury, tak to jistě zvládnete.

   Ještě bych vás poprosila, abyste mi přílohy k mailům posílali s následujícím názvem: 05 příjmení. V dalším týdnu potom 06 příjmení atd. 

 • Avantgarda

  • Úkoly:

   1. Přečíst si prezentaci na avantgardistický frame

   2. Na základě myšlenek v sekci Sociaal-culturele denkstijl: moderniteit a Literaire denkstij: poëtica rozeberte 5 básní Paula van Ostaijen v překladu Ivana Wernische. Protože mezi dovednosti literárního vědce patří i schopnost vybrat si vhodný text pro rozbor na základě určitých myšlenek, nechávám tentokrát výběr básní na vás. Vězte jen, že jsou seřazené zhruba od nejranějších (na začátku) k nejpozdnějším (na konci) a že van Ostaijen za svého krátkého produktivního života byl ve svém díle ovlivněn snad všemi -ismy, které historická avantgarda zná. Básně jsou tedy velmi rozličné. 

   Rozbor očekávám opět minimálně na 500 slov. 

   Těším se na vaše myšlenky!

    

 • Modernistický frame

  • Na tento týden se ve vašem rozboru knihy Metsiersové vlámského romanopisce Hugo Clause zaměřte na 5 hlavních prvků, které jsou v prezentaci rozepsány pod pojmy Literaire denkstijl a Sociaal-culturele denkstijl. Mám na mysli následující tvrzení či pojmy: 1. Text je organickým celkem, 2. V textu zaznívá autentický hlas, 3. Text na určité úrovni vykazuje koherenci, 4. Diváctví (toeschouwerschap) a 5. Jednolitost (eenheid).

   Rozbor očekávám opět minimálně na 500 slov. 

 • Postmodernistický frame

  • 1. Přečtěte si prezentaci

   2. Přečtěte Ráj ztracený od Ceese Nootebooma. 

   3. Napište rozbor na 500 slov, ve kterém interpretujete novelu pomocí postmoderního frame. Pokud by vás z prezentace žádná jiná myšlenka neinspirovala, můžete se zamyslet nad následujícími otázkami: 

   Jakým způsobem je novela reflexí nad funkcí a charakterem jazyka? 

   Lze novelu číst "proti srsti?", proti jejímu zamýšlenému poselství (tak jako čte Maaike Meijer román Koelie)? Jaké významy vystoupí na povrch, zaměříme-li se na zdánlivě bezvýznamné detaily?

   Jakou roli hraje v novele intertextualita? Na jaké druhy uměleckých děl se v ní odkazuje? 

 • Rozbory textů pomocí různých frames

 • Rozbory textů pomocí různých frames - poezie

  • Úkol na příští zoom hodinu 7. 5. opět od 14:30. 

   Přečtěte si všechny (!) básně a vyberte si dvě, které vás nejvíce zaujmou. Nasaďte si brýle s filtrem určitého frame (podle vašeho výběru) a interpretujte báseň pomocí tohoto frame. Ke každé z vašich dvou básní se může hodit jiný frame. Na zoom prosím přijďte s poznámkami k vašim básním a buďte připraveni je sdílet. Chtěla bych vám tím dát víc prostoru k vyjádření, než minule. 

   Zde je link na připojení

   Anna Krýsová is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

   Topic: Zoom Úvod do studia literatury
   Time: May 7, 2020 02:30 PM Prague Bratislava

   Join Zoom Meeting
   https://us04web.zoom.us/j/74877933107

   Meeting ID: 748 7793 3107

 • Opakování pojmů - básnické výrazové prostředky

  • Zadání na naši poslední společnou hodinu je následující. K prezentaci se seznamem básnických výrazových prostředků přistupujte jako k systematickému přehledu a zdroji nizozemsko-českého názvosloví, na který se můžete odkazovat - je v ní mnohem víc pojmů, než probereme a než pro běžnou práci s poezií potřebujete. Sestává se ze 4 hlavních barevně odlišených částí a tomu také odpovídají 4 části handoutu. Projděte si prezentaci a zkuste si na uvedených příkladech zvnitřnit co nejvíce pojmů. 

   Přečtěte si a připravte na rozbor příklady v handoutu podle jednotlivých nadpisů. Podívejte se prosím také na slidy 8, 9, 10, 11 a 12 a pokuste se určit druhy eufonie u uvedených příkladů. Během našeho zoom setkání budeme pracovat hlavně s handoutem a také s příklady uvedenými ve slidech 8 - 12. Nejvíce se zaměřte na poslední báseň od Ilja Leonard Pfeiffera - té se budeme věnovat nejvíce. 

   POZOR ZMĚNA času! Tento týden se na zoomu naposledy sejdeme v PÁTEK od 9:00. 

   Anna Krýsová is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

   Topic: Úvod do studia literatury
   Time: May 15, 2020 09:00 AM Prague Bratislava

   Join Zoom Meeting
   https://us04web.zoom.us/j/79091847043?pwd=M3RxM2FzcVg3NElhdTJzdmhHQTBuZz09

   Meeting ID: 790 9184 7043
   Password: 0KAHEY

 • Topic 12

 • Topic 13

 • Topic 14