Topic outline

  • Jedinou podmínkou pro získání zápočtu je úspěšné absolvování závěrečného testu, za jehož úspěšné splnění získáte odpovídající známku. Na moodlu naleznete postupně aktualizovaný seznam otázek pro zimní semestr 2021/2022, které vycházejí z obsahu přednášek. Na každou z nich si samostatně vypracujte odpověď na základě svých poznámek z přednášek, za pomoci prezentací, které máte taktéž na moodlu, jakož i s využitím doporučeného seznamu literatury v SISu. V den zápočtového testu vyberu 10 otázek, na jejichž zodpovězení budete mít 60 minut.

   V případě nutnosti distančního zkoušení kvůli koronavirovým opatřením bude test probíhat podle následujících pravidel: z celkového seznamu otázek sami vyberete 10 takových, které vás nejvíce inspirují. Na ně vypracujete vlastní odpovědi v rozmezí 6-10 vět či souvětí, které mi zašlete ve formátu .doc nebo .docx na adresu ondrej.svec@ff.cuni.cz do stanového termínu, který bych vám předem oznámil. V tuto chvíli ale počítám s prezenční podobou testu. 

 • Od uzavřeného světa k nekonečnému universu

  Rozdíl antického a novověkého pojetí prostoru

  Rozpad hierarchického řádu bytí a problematizace postavení člověka ve světě

  Novověká koncepce subjektivity jako odpověď na konec geocentrismu

 • Neomezený vesmír M. Kusánského a kopernikánská revoluce

  Nahrazení aristotelsko-ptolemaiovské koncepce kosmu novým pojetím nekonečného univerza, v němž je prostor geometrie ztotožněn se skutečným prostorem světa.

  Mikuláš Kusánský a jeho nevymezený vesmír

  "Docta ignorantia": vždy jen částečné poznání skutečnosti (prostřednictvím hypotéz)

  Koperníkův racionální antropocentrismus jako odpověď na relativizaci svědectví smyslů

  Filosofické důsledky (a také meze) Koperníkova vesmíru

 • Renesanční astronomie a medicína

  Analogie makrokosmu a mikrokosmu

  Paracelsus, výkladové principy a experimentální postupy jeho lékařství

  Příroda jako živoucí a magická síla, plná skrytých kvalit

  Rysy nového vědeckého poznání v přírodní magii 16. století

 • Francis Bacon - prométheovský přístup k přírodě

  Nová metoda, jak postupovat ve vědách

  Kritika tzv. "idolů", tj. překážek a předsudků, které znemožňují pravdivé poznání.

  Metodická indukce: třídění pozorovaných dat za účelem odhalení zákonitosti přírodních jevů

  Prométheovský vs. orfický přístup k přírodě

 • Galileova matematizace universa

  Nová astronomická pozorování pomocí dalekohledu

  Příroda je kniha psaná jazykem matematiky

  Rozlišení mezi primárními a sekundárními kvalitami (viz "Primary and Secondary Qualities according to Galileo") 

  Byl Galileo empirikem postupujícím experimentální metodou nebo platonizujícím racionalistou?

  Důsledky Galileiho matematizace přírody

 • Mundus est fabula - Descartes, baroko a vznik novověké přírodovědy formou románu

  Důvody ke skepsi na přelomu 16. a 17. stol.

  Theatrum anatomicum - divadlo nicotnosti života

  Odskutečnění světa na sklonku renesance a na počátku baroka

  Descartův první spis o přírodě "Le Monde", vyprávěný formou románu

  Starý svět aristotelsko-scholastické tradice vs. nový svět mechanistické přírodovědy

 • Odkouzlená příroda, pyšný filosof a smutná princezna

  Odkouzlení světa (příroda jako hmota v pohybu)

  Manipulace : člověk jako "pán a vládce přírody"

  Odtržení člověka od světa, duše od těla. Úskalí Descartova dualismu

  Horlivým zájemcům o Descartovu filosofii doporučuji též tento velmi zdařilý rozhovor s Bernardem Williamsem:

 • Spinozova Etika jako filosofický výraz všeho, co jest

  Důvody Spinozova ztotožnění Boha a Přírody (Deus sive Natura).

  Spinozova polemika s antropomorfismem a finalismem

  Spinozovo monistické řešení vztahu mysli a těla

  Jak je možné, aby doktrína popírající svobodnou vůli a pojímající člověka jako kauzálně determinovanou bytost měla za svůj cíl dosažení svobodného života?

  Iluze svobodné vůle

 • John Locke and David Hume - Empirismus vrací úder

  Spor o vrozené ideje

  Hranice rozumového poznání a genealogická analýza složených idejí

  Humova kritika pojmu kauzality

  Michael Ayers on Locke and Berkeley: 

  John Passmore & Bryan Magee on David Hume: 

 • Osvícenské myšlenky v předvečer Revoluce

  Idea pokroku a racionalizace

  Rozpory v uplatnění osvícenských myšlenek v praxi (Josef II. a Fridrich II. Veliký)

  Myšlenka společenské smlouvy a přirozených lidských práv (Hobbes, Locke, Rousseau)

  Občanská kontrola zneužití státní moci (Montesquieu a Voltaire)

  Francouzská revoluce a úskalí osvícenského projektu

 • Kantova kritická filosofie

  Kritika čistého rozumu:

  Syntéza racionalismu a empirismu, poznání a priori a a posteriori.

  Pojem „kopernikánský obrat“ v kontextu Kantovy Kritiky čistého rozumu.

  Hranice metafyziky – antinomie čistého rozumu

  Kritika praktického rozumu:

  Hypotetický a kategorický imperativ

  Jednání ve shodě s povinností a z povinnosti

  Význam úmyslu z hlediska motivace mravního jednání