Weekly outline

 • General

  • Zde můžete diskutovat o otázkách týkajících se předmětu Úvod do didaktiky matematiky. Také sem můžete vkládat postřehy, které se nehodí do úkolů níže.

   Na každý dotaz či tematicky zaměřenou otázku vytvořte samostatné vlákno.

  • Zde, prosím, nahrajte finální verzi každého úkolu po tom, co ho ode mě budete mít přijatý jako splněný. Kolegové ho zde budou mít k dispozici.

   Do příspěvku napište téma úkolu.

 • 1. Kurikulární dokumenty

  1. Přečtěte si článek K. Vlčkové o struktuře kurikulárních dokumentů v ČR. Na stránce http://www.nuv.cz/t/rvp si prostudujte strukturu RVP a s ním spojených dokumentů zde popsaných.

  2. Stáhněte Rámcové programy pro základní vzdělávání a Rámcové programy pro gymnaziální vzdělávání a prostudujte je z hlediska a) klíčových kompetencí, b) obsahu v oblasti Matematika a její aplikace.

  3. Stáhněte si Standardy v základním vzdělávání oblast Matematika a její aplikace: http://www.nuv.cz/t/zarazeni-standardu-do-rvp-zv . Prostudujte Standardy vzhledem k výše vybraným tématům a zamyslete se, jak Standardy doplňují či upřesňují RVP.

  • Nastudujte a zpracujte zvolené téma z oblasti RVP ZV a RVP GV (oblast matematiky, viz sekce úkoly (1) a (2)).

   Nejprve popište, jaká je obecná struktura RVP, z jakých se RVP skládá částí a co je ve které popisováno. Zaměřte se především na část C. Porovnejte také RVP ZV a RVP GV.

   Následně popište, jaké výstupy a kompetence jsou po žácích požadovány v souvislosti se zvolenou oblastí matematiky. Můžete zahrnout i průřezová témata apod..

   Forma je textový soubor (souvislý text, odrážky, nebo jejich kombinace), úkol nahrajte do Moodle.

 • 2. Podpora učitele M

  Základní podporu učitelům matematiky přináší Jednota českých matematiků a fyziků a zejména její sekce Společnost učitelů matematiky (tzv. SUMA).

  1. Zjistěte, jaké časopisy JČMF pro učitele vydává.

  2. Zjistěte, jaké konference SUMA JČMF pro učitele organizuje. 

  3. Na této stránce si projděte některé odkazy na užitečné stránky z hlediska metodické podpory pro učitele. Buďte připraveni popsat minimálně pět z výše uvedených odkazů na prvním společném setkání, zaměřte se především na jejich klady a zápory.

  • Vyberte si časopis pro učitele matematiky (viz sekce úkoly (1) a (2)) a popište jeho zaměření. Pro koho je časopis primárně určený, jaké se v něm objevují typicky články? Vyberte si z něj jeden libovolný článek, přečtěte jej a ve stručnosti ho popište.

   Forma je textový soubor (souvislý text, odrážky, nebo jejich kombinace), úkol nahrajte do Moodle.

 • 3. Výzkumy znalostí M

  Mezinárodní testování

  Pro mezinárodní testování v matematice PISA a TIMSS zjistěte:
  a) jejich cíl, b) cílovou skupinu, c) povahu použitých úloh, d) výsledky českých žáků.
  Soustřeďte se na výsledky žáků 2. stupně. Informace najdete na webu http://www.csicr.cz/.

  Přečtěte si článek M. Rendla a N. Vondrové: Kritická místa v matematice u českých žáků na základě výsledků šetření TIMSS 2007

  Testování v ČR

  Prostudujte si zadání a výsledky jednotných přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia a čtyřleté střední školy v posledním zveřejněném roce na stránce www.cermat.cz. Vyberte minimálně tři úlohy, které vám přijdou něčím zajímavé a buďte připraveni o nich mluvit na prvním společném setkání. Seznamte se i s formátem a průběhem zkoušek.

  Proveďte totéž pro maturitní zkoušky. Vybrané úlohy buďte připraveni diskutovat na semináři.

  Prostudujte si některé výsledky národních srovnávacích zkoušek autorek E. Lesákové a E. Řídké. Buďte připraveni o nich mluvit na prvním společném setkání.

 • 4. Koncipování hodin M

  1. Přečtěte si článek J. Robové a V. Moravcové o vývoji matematického vzdělávání. 

  2. O různých didaktických teoriích, modelech a principech budeme mluvit na seminářích.

  3. Přečtěte si část diplomové práce o diferenciaci ve vzdělávání na 2. stupni zde (s. 8-24) a  článek o gradovaných úlohách a jejich využití zde

   

 • 5. (Kognitivní) cíle úloh v hodinách M

  Článek od Bažantové o revidované Bloomově taxonomii si můžete přečíst zde.

  Náš pracovní seznam dimenzí najdete zde.

  Seznam cvičných úloh k hodnocení je zde a pracovní tabulku ohodnocených dimenzí najdete zde.

  • Vytvořte sérii úloh na procvičení/opakování zvoleného tématu na 2. stupni nebo SŠ. V každé sérii zahrňte několik úloh, abyste ilustrovali rozdíly ve zvolené dimenzi taxonomie kognitivních cílů.

   Téma si můžete zvolit na této stránce (u každého tématu max. 1 student).

   Odevzdaný úkol bude mít dvě části (možné jako dva soubory):

   1) seznam úloh připravený pro distribuci mezi žáky,

   2) komentář: v této části popište, jestli využíváte některou z námi navržených dimenzí, případně zda navrhnete nějakou svou dimenzi. Můžete i použít stávající dimenze a upravit je podle sebe. Pokud by však měla daná dimenze méně než 5 kategorií (tzn. méně než 5 úloh), vyberte si dimenze dvě a zpracujte je obě.
   Dále popište důvod, proč jste se pro danou dimenzi rozhodli, a jaký v ní vidíte přínos.
   V neposlední řadě popište, jak jednotlivé úlohy zapadají do kategorií dané dimenze. Připomínám, že všechny úlohy hodnotíme podle toho, jaký cíl si učitel při jejím zadávání klade v případě opakování (tzn. aktuálně se ve škole probírá jiná látka).

   Deadline pro první verzi úkolu je 30.6.
   Následně vám bude přidělen jeden úkol kolegy, kterému do 10 dnů (do 10.7.) poskytnete zpětnou vazbu a podněty pro vylepšení jeho práce. Přepracovanou verzi pak nahrajte do Moodle do úkolu níže (do 6.9.), kde se k případným úpravám vyjádřím ještě já. Finální verzi úkolu pak nahrajte do úkolu v první části kurzu, kde ji budou mít k dispozici i ostatní kolegové (do 30.9.).

  • Zde vložte opravenou verzi úkolu po přečtení a zapracování komentářů od kolegů. K dalším případným úpravám se pak vyjádřím i já.

 • 6. Diskuze s hosty

  Během semestru přijdou do semináře prezenčních studentů (středa od 10:00) dva hosté. Pokud se chcete zúčastnit, můžete (napište mi případně e-mail). O hostech si zjistěte základní informace a připravte si pro ně otázky do společné diskuze.

  Host 1:  učitel novic - Mgr. Hana Reslová (ZŠ Táborská)
  termín: 
  21.4.
  témata k diskuzi:
   plánování výuky, hodnocení ve výuce, management v hodině M, 
  problémy začínajícího učitele, studium vs. praxe a další

  Host 2:  učitel profesionál - Mgr. Jana Hubená (SOŠ pro administrativu EU)
  termín:
   
  28.4.
  témata k diskuzi: 
  plánování výuky, hodnocení ve výuce, management v hodině M,
  maturitní zkouška, přijímací zkoušky a další