Topic outline

 • General

  Milé studentky, milí studenti,

  vítejte v kurzu Didaktika českého jazyka II.

  Obsahově se disciplína Didaktika českého jazyka II soustředí na rozvoj komunikační kompetence žáka na základě uvědomělého osvojení zákonitostí jazykového systému v oblasti syntaxe, lexikologie a sémantiky a slovotvorby, a to na 2. i 3. vzdělávacím stupni.

  Budou rozvíjeny praktické dovednosti studentů v oblasti didaktických a psychodidaktických kompetencí učitele: studenti získají další vědomosti potřebné pro výuku ČJ na ZŠ a SŠ, osvojí si dovednosti potřebné pro tuto činnost (dokáží analyzovat vyučovací činnost svou i kolegů, připravit komplexní rozvahu didaktického postupu pro vybranou partii učiva). Budou analyzovány konkrétní výukové situace.

  Těžiště činností je:

  a) ve vlastní produkci didaktických postupů

  b) ve studentských mikrovýstupech a jejich analýze

  c) v rozvoji poznatkové báze a didaktické znalosti obsahu.

  Požadavky k zápočtu:

  1. Aktivní účast v semináři (vyučující si vede záznam docházky).

  2. Seminární výstup na zadané téma. Rozpis témat bude učiněn na prvním semináři - povinná účast. Dodatečné přihlášení k tématu nebude možné.

  3. Odevzdání 3 komunikátů (didakticky okomentovaných). Bližší informace na prvním semináři.

  Všechny uvedené výstupy (seminární výstup a 3 komunikáty) je třeba odevzdat nejpozději do 16. 5. 2021. V případě nedodržení termínu nelze udělit zápočet. 

   

  • 1. SEMINÁŘ

   Obsah semináře:

   1) náplň a cíle předmětu, požadavky k zakončení předmětu

   2) analýza učebnicové úlohy z didaktického hlediska

   3) syntaktické vztahy, syntaktické dvojice - praktická ukázka návaznosti na učivo 1. stupně

   4) práce s textem - větné členy v komunikačně-funkčním pojetí

  • 2. SEMINÁŘ

   Obsah semináře:

   1) Možnosti zapojení valenční syntaxe do výuky

   2) Věta jednoduchá a souvětí - ujasnění cílů a formulace konkrétních výstupů + praktická ukázka (práce s textem)

   3) Souvětí - praktické ukázky 

  • 3. SEMINÁŘ

  • 4. SEMINÁŘ

  • 5. SEMINÁŘ

  • 6. SEMINÁŘ

  • 7. SEMINÁŘ

  • 8. SEMINÁŘ

  • KOMUNIKÁTY S DIDAKTICKÝM POTENCIÁLEM